Vyžiadanie sobášneho listu zo Slovenska

V prípade, že ste uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky a potrebujete sobášny list, no nachádzate sa v zahraničí, príp. ste cudzinec, je môžné požiadať o vydanie tejto listiny aj bez osobnej návštevy Slovenskej republiky. Rovnako je potrebné zachovať určitý špecifický postup súvisiaci predovšetkým s uznávaním verejných listín.

Potrebujete sobášny list vydaný na Slovensku – kam sa obrátiť?

So žiadosťou sa musíte obrátiť na príslušný matričný úrad. Príslušný je ten matričný úrad, v územnom obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo. Ak neviete alebo si nie ste istý zaradením územného obvodu pod príslušný matričný úrad, túto informáciu si môžete vyhľadať v prílohe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, ktorý nájdete tu

Poplatok za vydanie sobášneho listu

Pri vybavovaní žiadosti treba rátať so zaplatením poplatku vo výške 5 EUR. Ten sa platí na účet matričného úradu. Do žiadosti je možné uviesť napríklad emailovú adresu, na ktorú po doručení žiadosti zašle pracovník matričného úradu platobné podmienky. V praxi sa poplatok uhradil prevodom na bankový účet matričného úradu a úradníkovi postačovalo zaslať sken dokladu z internetbankingu o úhrade.

Formulár žiadosti neexistuje, žiadosť o vydanie sobášneho listu si spíše žiadatel sám a obsahovať by mala najmä údaje o manželoch a dátum uzatvorenia manžestva.

V praxi závisí lehota na vybavenie od konkrétneho matričného úradu, v praxi sme sa stretli s lehotou cca 7 dní.

Použitie dokumentov v zahraničí

Pre použitie sobášneho listu v zahraničí (mimo územia Slovenskej republiky) môžu mnohé inštitúcie vyžadovať apostilu. Apostila predstavuje osvedčenie, resp. overenie dokumentov vydaných orgánmi v jednom štáte, ktoré je nutné k uznaniu dokumentov na území druhého štátu. Takáto úprava, vďaka ktorej už ďalej nie je potrebné ďalšie zložité overovanie v podobe superlegalizácie, sa však vzťahuje len na zmluvné štáty Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Zmluvným štátom je od roku 2002 aj Slovenská republika. 

Vybavenie sobášneho listu splnomocnencom

Ak sa nachádzate v zahraničí a vyžiadaním sobášneho listu na Slovensku chcete poveriť druhú osobu, je potrebné doložiť matričnému úradu aj plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Vami udelenú plnú moc podpísanú pred notárom v zahraničí tak uzná príslušný matričný úrad na Slovensku a na základe toho potom bude vybavovať Vašu žiadosť so splnomocnencom, len ak je Váš, notárom overený podpis, aj apostilovaný. Apostiláciu úradne osvedčeného podpisu splnomocniteľa na plnej moci podpísanej v cudzine môže vykonať orgán na to určený v danom štáte. Apostilu je následne potrebné úradne preložiť na území Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie