Založenie cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry

Aby ste mohli začať podnikať v oblasti cestovného ruchu ako cestovná kancelária, je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a požiadať o vydanie osvedčenia na činnosť “Prevádzkovanie cestovnej kancelárie”.

Oprávnenie na podnikanie v oblasti cestovného ruchu je možné získať pomerne jednoduchým spôsobom. Existujú najmä dve živnosti, ktoré je možné si ohlásiť na príslušnom okresnom úrade podľa sídla / miesta podnikania. Ide o viazané živnosti – Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a Prevádzkovanie cestovnej agentúry. Rozdiel v týchto živnostiach si tiež vysvetlíme v našom článku.

Získať tieto oprávnenia je možné už do 3 pracovných dní.

Formuláre

Žiadosť na živnostenský úrad sa podáva na tlačive: Tlačivo pre fyzickú osobu – podnikateľa Tlačivo pre právnickú osobu.V tlačive je potrebné vždy vyplniť aj údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov tak pre podnikateľa alebo všetkých jeho konateľov a súčasne aj pre zodpovedného zástupcu.

Ohlásenie živnosti je možné podať aj cez portál slovensko.sk elektronickými prostriedkami.

Cestovná kancelária a zodpovedný zástupca

Nakoľko prevádzkovanie cestovnej kancelárie je viazanou živnosťou, je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať v tomto prípade buď:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné  odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi a to aspoň na niekoľko hodín mesačne. Táto skutočnosť sa živnostenskému úradu pri ohlásení živnosti nepreukazuje. Skúma sa len pri prípadnej kontrole vykonanej zo strany živnostenského úradu. Zodpovedný zástupca nemusí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi len v prípade, ak je ním samostatný podnikateľ alebo:

  • manžel (manželka) podnikateľa
  • podnikateľov príbuzný v priamom rade
  • súrodenec
  • ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen
  • ak ide o obec, jej starosta

Lehoty

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie úrad vydá až po úhrade správneho poplatku.

Výpis z registra trestov osoba slovenskej národnosti živnostenskému úradu nedokladá, vyžiada si ho sám živnostenský úrad na základe údajov uvedených v ohlásení. Pokiaľ však osoba (zodpovedný zástupca alebo konatelia spoločnosti) nie sú slovenskej národnosti, musia živnostenskému úradu predložiť aj výpisy z registra trestov zo zahraničia.

Poplatky

  • 15 EUR – v prípade osobného podania
  • 7,50 EUR – v prípade elektronického podania

Rozdiel cestovná kancelária a cestovná agentúra

 CESTOVNÁ KANCELÁRIACESTOVNÁ AGENTÚRA
Odborná spôsobilosťvysokoškolské vzdelanie druhého stupňajeden rok praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňašesť mesiacov praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelaniejeden rok praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore
Preukazovanie vzdelania v zahraničí   (na základe preukázaného vzdelania alebo na základe priloženého rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní a posúdenia praxe v odbore)    V prípade získaného vysokoškolského vzdelania a úplného stredoškolského vzdelania ekonomického, právneho a sociálneho charakteru sa uznanie dokladu o vzdelaní Strediskom na uznávanie dokladov nevyžaduje.V prípade získaného vysokoškolského vzdelania a úplného stredoškolského vzdelania ekonomického, právneho a sociálneho charakteru sa uznanie dokladu o vzdelaní Strediskom na uznávanie dokladov nevyžaduje. V prípade vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného vzdelania sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného MŠVVaŠ SR – Strediskom na uznávaní dokladov o vzdelaní.
Obsah živnostiObsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“). Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia ďalej: organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania,ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie, sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmetyorganizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc, poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie cestovnej agentúry. Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb (ubytovanie, stravovanie, doprava, sprievodca, atď.). Cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie) a predáva produkty iných cestovných kancelárií. Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou.
Základný rozdielCestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb(ubytovanie, stravovanie, doprava, sprievodca, atď.)Cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie) a predáva produkty iných cestovných kancelárií.
Poistenie úpadkuCestovné kancelárie sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo mať uzatvorenú bankovú vinkuláciu. Čo znamená, že podnikateľ je povinný mať po celý čas predaja  zájazdu uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s poisťovňou alebo byť členom fondu, alebo mať uzatvorenú zmluvu o bankovej záruke s bankou.Cestovné agentúry nie sú povinné mať uzatvorené poistenie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie