Založenie mediačného centra po novele účinnej od 01.01.2016

Tieto dni sa viacerí naši klienti začali na nás obracať vo veci začatého správneho konania ohľadne vyčiarknutia ich mediačných centier z registra mediačných centier. Dôvodom začatia takýchto konaní je, že si nesplnili povinnosti súvisiace s poslednou novelou zákona o mediácii a nepodali ministerstvu žiadosť o registráciu mediačného centra podľa § 16a ods. 5 zákona o mediácii. Zmena sa týka najmä toho, že doterajšie mediačné centrá neboli právnickými osobami s prideleným IČO (podľa doplneného § 11 zákona o mediácií novelou účinnou od 01.01.2016 sú mediačné centrá právnickými osobami).

Dôsledky nepodania žiadosti o registráciu (už zaregistrovaným) mediačným centrom

Posledná novela zákona o mediácii účinná od 01.01.2016 okrem iného zaviedla, že „Mediačné centrum, ktoré je právnickou osobou, je povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona (poznámka autora: do 31.03.2016), inak ministerstvo mediačné centrum vyčiarkne z registra mediačných centier; ministerstvo v týchto prípadoch mediačné centrum vyčiarkne aj z registra vzdelávacích inštitúcií, ak mediačné centrum bolo zapísané aj v tomto registri. Mediačné centrum, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, je povinné podať žiadosť o registráciu podľa tohto zákona najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona (poznámka autora: do 31.03.2016), inak ministerstvo mediačné centrum vyčiarkne z registra mediačných centier.“

Viaceré už zapísané mediačné centrá prestali spĺňať podľa ministerstva podmienky stanovené zákonom a tak ministerstvo začalo správne konanie ohľadne ich vyčiarknutia zo zoznamu mediačných centier. Z tohto dôvodu jediným riešením pre mnohých zostalo založenie (registrácia) nového mediačného centra.

Založenie mediačného centra

Podľa § 8 ods. 7 zákona o mediácii ministerstvo zapíše mediačné centrum do registra mediačných centier len v prípade, ak bolo zverejnené v Obchodnom vestníku. Zriaďovateľ mediačného centra je bezodkladne po zriadení a zaregistrovaní mediačného centra povinný v Obchodnom vestníku zverejniť: 

  • zriadenie mediačného centra
  • zriadenie pobočiek mediačného centra, ak ich zriadil
  • prijatý štatút zriadeného mediačného centra a vnútorné predpisy upravujúce výkon mediácie, ak boli prijaté
  • zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediačnom centre a jeho zmeny (v zozname mediátorov príslušného mediačného centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa jeho trvalého pobytu a osobitné predpoklady požadované na zápis.)

Štatút mediačného centra ustanoví: 

  • organizačnú štruktúru mediačného centra
  • zameranie mediačného centra
  • osobitné predpoklady, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediačné centrum
  • pravidlá o odmene mediátora a osobitné pravidlá riešenia spotrebiteľských sporov, ak mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory

Následné je potrebné vyplniť formulár žiadosti o zápis do zoznamu mediačných centier a odoslať ho Ministerstvu spravodlivosti. V žiadosti sa zároveň uvádza číslo a ročník Obchodného vestníka, v ktorom bolo zverejnené oznámenie o zriadení mediačného centra. Ak sú splnené všetky náležitosti, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 dní. Ministerstvu sa neplatia žiadne poplatky.

Ďalšie dôležité zmeny

Podľa prechodných ustanovení zákona o mediácii: „Mediátor zapísaný v registri mediátorov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za mediátora podľa tohto zákona. Povinnosti podľa tohto zákona je mediátor povinný splniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Na základe osvedčenia vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno žiadateľa do registra mediátorov zapísať na základe písomnej žiadosti podanej ministerstvu najneskôr do šestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“

Okrem iného novela zaviedla aj povinnosť pre mediačné centrá zriadiť a zabezpečovať prevádzku svojej vlastnej web stránky, ktorá musí obsahovať údaje stanovené v § 11 ods. 5 zákona o mediácii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie