Založenie s.r.o. – zmena od 1.10.2013

Založenie s.r.o. bude opäť zložitejšie. Od 1.10.2013 je naplánovaná účinnosť novely Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom musí byť splatené na účet v banke.

Osoba, ktorá bude chcieť podnikať prostredníctvom s.r.o. tak musí disponovať dostatočným finančným kapitálom a nebude viac možné splatiť peňažný vklad v hotovosti do pokladnice založenej s.r.o.

Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným. Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 5 000 eur.

Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.

Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti.

Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa splácajú na osobitný samostatný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže ide o:

  • platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
  • vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov podľa § 166 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
  • vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti ak spoločnosť nevznikne.

Vlastnícke práva ku vkladom alebo k ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti, prípadne aj iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda však spoločnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu. Ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať návrh na zápis do tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoločnosti.

Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť alebo podnik, prípadne časť podniku, ktorého súčasťou je nehnuteľnosť, je vkladateľ povinný odovzdať správcovi vkladu písomné vyhlásenie pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Odovzdaním tohto vyhlásenia správcovi vkladu sa vklad považuje za splatený.

Po vzniku spoločnosti je osoba spravujúca vklady povinná odovzdať ich bez zbytočného odkladu spoločnosti. Ak spoločnosť nevznikne, je povinná ich vrátiť. Za splnenie tejto povinnosti ručia ostatní zakladatelia spoločne a nerozdielne.

Osoba spravujúca vklady je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti. Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo.

Prechodné ustanovenia

Ak bola spoločnosť založená pred 1. októbrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr k 31. decembru 2013, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými k 30. septembru 2013. Ak bola spoločnosť založená pred 1. októbrom 2013, zakladatelia sa môžu dohodnúť na postupe podľa predpisov účinných k 1. októbru 2013, ak bol návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podaný najskôr k 1. októbru 2013.

Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom, ktoré sa uskutočnilo pred 1. októbrom 2013, zostávajú zachované, ak k podaniu návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v dôsledku rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 117 ods. 5 dôjde najneskôr k 1. novembru 2013.

Konania o zrušenie spoločnosti alebo družstva, v ktorých došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie pred 1. októbrom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných k 30. septembru 2013.

Neprehliadnite!

Účinnosť novely, pôvodne naplánovaná na 01.10.2013, sa má posunúť na 01.12.2013. Ak stihnete založiť sro pred 01.12.2013 a návrh na zápis sro do obchodného registra sa podá do 28.02.2014, povinnosť splatenia peňažného vkladu na osobitný bankový účet sa na Vás nevzťahuje.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie