Založenie SE – 1. časť

Charakteristika SE

Societas Europaea[1] (ďalej len „SE“ alebo „spoločnosť“) je nadnárodná právna forma akciovej spoločnosti, obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou[2], ktorá bola vytvorená komunitárnym právom.[3] Ide o prvý nadnárodný typ obchodnej spoločnosti prinášajúca možnosti podnikom prvýkrát v histórii premiestňovať sídlo spoločnosti bez komplikácií a uskutočňovať cezhraničné fúzie. Účelom je odbúrať prekážky podnikania vyplývajúce z odlišností v právnych úpravách obchodných spoločností jednotlivých členských štátov a z existencie štátnych hraníc pre spoločnosti a skupiny podnikajúce na medzinárodnej úrovni.Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o SE“) definuje SE ako „právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.“[4]

Ide o kapitálovú spoločnosť, ktorej základné imanie pozostáva z vkladov akcionárov a je rozdelené na akcie – cenné papiere. Kým spoločnosť  zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, akcionári ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho podielu.[5]

SE sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Jej zápis a výmaz sa povinne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

SE je povinná uvádzať svoj firemný dodatok v jednotnej podobe „SE“ pred alebo za firemným kmeňom. Iná forma dodatku nie je dovolená. Iba SE je oprávnená daný dodatok používať. Možná odchýlka sa týka len právnických osôb so zapísaným[6] sídlom na území niektorého z členských štátov, ktoré majú vo svojom názve, obchodnej firme alebo obchodnom mene alebo inom označení skratku „SE“, pokiaľ vznikli pred 8.10.2004 (deň účinnosti Nariadenia SE). Tieto právnické osoby nie sú povinné ju odstrániť.

Základné imanie SE musí byť najmenej 120-tisíc eur a musí byť vyjadrené v eurách.[7]

Nariadenie SE ustanovuje pre spoločnosť povinnosť umiestniť svoje ústredie riadenia do rovnakého členského štátu, v akom má svoje registrované sídlo, pobočku.

Nariadenie SE ako prameň sekundárneho práva Európskych spoločenstiev upravuje postavenie SE v národnom právnom systéme. Základným aplikovateľným princípom je zákaz diskriminácie. SE sa bude pokladať za bežnú akciovú spoločnosť v národnom právnom systéme štátu, v ktorom má umiestnené svoje sídlo. Rozdiel spočíva v aplikácii niektorých noriem, ktorá bude špecifická. To vyplýva z čl. 10 Nariadenia SE: „Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, považuje sa SE v každom členskom štáte za akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo[8].“ Podobne na zákaz diskriminácie ukazuje aj ods. 5 preambuly Nariadenia SE, podľa ktorého: „Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na európske obchodné spoločnosti podľa tohto nariadenia, neviedli k diskriminácii vyplývajúcej z nespravodlivého rozdielneho zaobchádzania s európskymi spoločnosťami v porovnaní s akciovými spoločnosťami alebo k disproporčným obmedzeniam pri vytváraní európskej spoločnosti alebo pri zmene jej sídla.[9]“

SE sa považuje na území SR za podnikateľa v zmysle Obchodného zákonníka. Má mať obdobné postavenie ako slovenské obchodné spoločnosti. Z hľadiska charakteristických znakov sa SE najviac zhoduje s klasickou a.s. založenou podľa slovenského práva.[10]

 1. Societatis Europaeae, Societati Europaeae, Societatem Europeam, Societate Europaea
 2. Nariadenie SE, ref 7, čl. 1 ods. 3.
 3. Komunitárne právo je súbor právnych aktov a noriem troch Európskych spoločenstiev /ES, ESUO, EURATOM/; súbor pravidiel vytvorený a uplatňovaný členskými štátmi ES/EÚ. Je tvorené:
  1. primárne právo (právo zakladajúcich zmlúv)
  2. všeobecné právne zásady
  3. sekundárne právo (právne normy, vytvorené orgánmi európskych spoločenstiev)
  4. súdne rozhodnutia
  5. zmluvy s tretími subjektmi
  6. právna obyčaj
  7. zmluvy uzatvorené členskými krajinami v oblastiach spolupráce ES resp. EÚ
  8. SE je tvorená na úrovni komunitárneho práva Nariadením Rady ES č. 2157/2001 zo dňa 8.10.2001 o stanovách európskej spoločnosti (ďalej len „Nariadenie SE“) a Smernicou Rady ES č. 2001/86 zo dňa 8.10.2001, ktorou sa dopĺňa štatút európskej spoločnosti s ohľadom na zapojenie zamestnancov.
 4. §4 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Nariadenie SE, ref 7, čl. 1 ods. 2.
 6. V súvislosti s SE sa hovorí o zapísanom (štatutárnom, formálnom) sídle, čo je len iný názov pre registrové sídlo, t.j. sídlo zapísané v obchodnom registri.
 7. Pozri kapitolu 5.
 8. Nariadenie SE, ref 7, čl. 10.
 9. Nariadenie SE, ref 7, ods. 5 preambuly.
 10. Predkladacia správa k návrhu zákona o SE.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie