Založenie sociálneho podniku

Už dlhodobejšie sa do popredia dostáva téma sociálneho podnikania, prípadne v širšom kontexte aj spoločensky zodpovedného podnikania, kedy nie je jediným cieľom podniku dosahovanie zisku, ale podnikanie sleduje aj spoločensky prospešné ciele. Dôležitým inštitútom v sociálnom podnikaní je aj sociálny podnik. Právna úprava sociálneho podniku ako jedného zo subjektov sociálnej ekonomiky je zakotvená v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o sociálnej ekonomike"). Tentokrát si priblížime proces založenia sociálneho podniku.

Čo je to sociálny podnik? 

Podľa § 5 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike, sociálny podnik je subjekt sociálnej ekonomiky: 

 • ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť
 • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu
 • v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania
 • ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa (dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho výsledku) alebo časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ
 • ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.“ (zainteresovanými osobami sú napr. zamestnanci sociálneho podniku, obyvatelia obce, v ktorej sa nachádza prevádzka sociálneho podniku atď.) 

Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym podnikom. 

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. 

Ak máte záujem o založenie sociálneho podniku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku 

Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku sú upravené v § 6 zákona o sociálnom podnikaní. 

Podmienkou je, aby: 

 1. žiadateľ spadal do vyššie uvedeného vymedzenia sociálneho podniku (a teda spĺňal podmienky podľa § 5 ods. 1) a okrem toho ďalšie v zákone o sociálnej ekonomike vymedzené podmienky, podľa toho, či ide o:
  1. registrovaný integračný sociálny podnik
  2. registrovaný sociálny podnik bývania alebo
  3. iný registrovaný sociálny podnik 
 2. mal zriadený poradný výbor alebo uplatňoval demokratickú správu podľa pravidiel vymedzených v zákone o sociálnom podnikaní (Poradný výbor má najmenej troch členov, pri fungovaní registrovaného sociálneho podniku sa zúčastňuje na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyv predovšetkým prerokovaním v zákone vymedzených otázok, právom na informácie ako aj kontrolnou činnosťou.) 
 3. mal základný dokument (Základný dokument musí obsahovať náležitosti vymedzené v zákone o sociálnom podnikaní – opis hlavného cieľa žiadateľa o registráciu, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, spôsob jeho merania, predmet hospodárskej činnosti, opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu, záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa sociálneho podniku a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ sociálneho podniku, opis zapájania zainteresovaných osôb atď.) 

Forma základného dokumentu závisí od formy subjektu. U občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú to stanovy, u neziskovej organizácie štatút, u nadácie nadačná listina, u verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným spoločenská zmluva, u jednoduchej spoločnosti na akcie zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy a u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu iný dokument. 

 • mal sídlo / miesto podnikania na území Slovenskej republiky, prípadne iného členského štátu EÚ / EHP 
 • bol dôveryhodný, pričom za dôveryhodného sa nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa zákona o sociálnej ekonomike alebo osobitných predpisov 
 • mal vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, ktorého súčasťou je aj kalkulácia predpokladaných príjmov
 • je bezúhonný, pričom u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený) 
 • dodržiava vo svojej vnútornej organizácii a činnosti vymedzené podmienky podľa Obchodného zákonníka (ako napr. minimálny požadovaný počet členov v prípade družstva, zákaz konkurencie atď.)
 • nemal nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 
 • nemal daňové a colné nedoplatky 
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku) 
 • ďalšou podmienkou je, že na majetok žiadateľa nemôže byť vyhlásený konkurz, nesmie byť proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, takisto nesmie byť v reštrukturalizácii, ani v likvidácii
 • nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Podnikateľský plán sociálneho podniku

Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj Podnikateľský plán sociálneho podniku. Pri vypracovaní podnikateľského plánu je potrebné dodržať štruktúru podľa Metodického usmernenia pre žiadateľov o štatút r. s. p.

Podnikateľský plán obsahuje predovšetkým informácie o tom, aké aktivity bude podnik uskutočňovať, čo zakladateľov motivuje k sociálnemu podnikaniu, aké sú ciele sociálneho podniku, ako bude podnikanie financované, riešeniu ktorého spoločenského problému chce podnik napomôcť, popis produktov a služieb a čím sú výnimočné, finančný plán, aké marketingové prostriedky sa zamýšľajú použiť a podobne.

Pokiaľ sa na sociálny podnik netransformuje už existujúci subjekt, ale zakladá sa nový subjekt, ktorý sa bude uchádzať o štatút registrovaného podniku (napr. občianske združenie, obchodná spoločnosť, nezisková organizácia), odporúčame najprv vypracovať podnikateľský plán a až následne zakladateľské  dokumenty. V takomto poradí bude jednoduchšie dosiahnuť, aby ustanovenia v zakladateľských dokumentoch vyžadované pre sociálny podnik korešpondovali s podnikateľským plánom.

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku 

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Pre žiadosť zákon predpisuje písomnú formu a je potrebné jej podanie na ustanovenom tlačive. Prílohou k žiadosti o štatút sú (i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu a súhlas s ich spracovaním, (ii) základný dokument u žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo má sídlo / miesto podnikania na území iného členského štátu, (iii) projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, (iv) doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených vyššie v článku. 

V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok a posúdenia predložených dokumentov. 

Ak žiadateľ splní podmienky, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku. Priznanie štatútu sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie