Založenie záujmového združenia právnických osôb

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o tom, ako založiť záujmové združenie právnických osôb.

Záujmové združenie právnických osôb – právna úprava

Vznik, právne postavenie, ale aj zánik záujmového združenia právnických osôb upravuje Občiansky zákonník, konkrétne ustanovenie § 20f a následne OZ.

Záujmové združenia si zakladajú právnické osoby, ktoré sa v ňom združujú za tým účelom, aby uskutočňovali svoje spoločné záujmy. Združovať sa môžu napríklad kvôli ochrane ich spoločných záujmov, zabezpečovaniu spoločných činností, odborných služieb, rozvojových programov, ale aj akýkoľvek iný účel, ktorý nie je vymedzený zákonom, ale ani mu neodporuje a takisto nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zakladatelia a spôsoby založenia záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie môžu zakladať iba právnické osoby. Záujmové združenie je možné založiť dvomi spôsobmi a to: 

 • zakladateľskou zmluvou alebo
 • uznesením ustanovujúcej členskej schôdze

Čo sa týka zakladateľskej zmluvy uzavretej medzi zakladateľmi záujmového združenia, musí obsahovať názvy právnických osôb, ktoré sú zakladateľmi, podpisy štatutárnych orgánov týchto právnických osôb a pečiatky. Okrem určenia osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene záujmového združenia musia byť k zakladateľskej zmluve priložené aj stanovy.

Ak sa záujmové združenie zakladá uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, k uzneseniu sa pripája zápisnica, v ktorej sú uvedené názvy právnických osôb, ktoré súhlasili so vstupom do združenia a konštatuje sa, že došlo k založeniu záujmového združenia, súčasne sa uvedie aj zoznam zakladajúcich členov s vymedzením názvu a sídla a pripoja sa podpisy členov. V zápisnici sa tiež uvádza účel, ktorý chce záujmové združenie dosiahnúť. To, akým spôsobom sa záujmové združenie založí, závisí od množstva právnických osôb, ktoré sa rozhodli založiť záujmové združenie.

Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Podľa § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka, stanovy záujmového združenia právnických osôb musia obsahovať: 

 • názov a sídlo združenia
 • predmet činnosti združenia
 • majetkové pomery združenia
 • vznik a zánik členstva v združení
 • práva a povinnosti členov
 • orgány združenia a ich pôsobnosť
 • spôsob zrušenia
 • spôsob akým sa naloží s likvidačným zostatkom združenia

Okrem toho, v stanovách záujmového združenia môžu byť uvedené aj ďalšie skutočnosti.

Členstvo v združení môže byť podmienené určitým členským príspevkom. Stanovami sa určí aj spôsob, akým je možné dopĺňať alebo meniť v prípade potreby stanovy. Posledným krokom je schválenie stanov zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

Registrácia (vznik) záujmového združenia právnických osôb

Register záujmových združení vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii záujmového združenia dochádza k jeho vzniku. Konanie o registrácii začína písomným návrhom. Spolu s návrhom na registráciu sa predkladá aj zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze, stanovy, určenie osoby oprávnenej konať v mene združenia, doklad, ktorým sa preukazuje právna subjektivita združovaných subjektov (výpis z OR SR) a správny poplatok vo forme kolkov vo výške 66 €.

Zánik záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení. Zániku záujmového združenia predchádza jeho zrušenie a to spôsobom ako je určený v stanovách. Za výmaz z registra sa platí správny poplatok vo forme kolkov vo výške 33 €.

Poplatky

 • 66 EUR pri vzniku – kolok
 • 33 EUR pri zániku – kolok

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Založenie s.r.o. ak mám exekúcie

Dobrý deň chcel by som vás poprosiť o právnu radu. Ako fyzická osoba mám exekúciu, malo by to vplyv na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kúpa ready – made spoločnosti

Prosím Vás veľmi pekne o informáciu, ci jestvuje možnosť spísania nejakej zmluvy o tom, že konateľ predávajúci s.r.o. je okamžite...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie