Založenie a likvidácia záujmového združenia právnických osôb

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o tom, ako založiť záujmové združenie právnických osôb.

Záujmové združenie právnických osôb – právna úprava

Vznik, právne postavenie, ale aj zánik záujmového združenia právnických osôb upravuje Občiansky zákonník, konkrétne ustanovenie § 20f a následne OZ.

Záujmové združenia si zakladajú právnické osoby, ktoré sa v ňom združujú za tým účelom, aby uskutočňovali svoje spoločné záujmy. Združovať sa môžu napríklad kvôli ochrane ich spoločných záujmov, zabezpečovaniu spoločných činností, odborných služieb, rozvojových programov, ale aj akýkoľvek iný účel, ktorý nie je vymedzený zákonom, ale ani mu neodporuje a takisto nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zakladatelia a spôsoby založenia záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie môžu zakladať iba právnické osoby. Záujmové združenie je možné založiť dvomi spôsobmi a to: 

 • zakladateľskou zmluvou alebo
 • uznesením ustanovujúcej členskej schôdze

Čo sa týka zakladateľskej zmluvy uzavretej medzi zakladateľmi záujmového združenia, musí obsahovať názvy právnických osôb, ktoré sú zakladateľmi, podpisy štatutárnych orgánov týchto právnických osôb a pečiatky. Okrem určenia osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene záujmového združenia musia byť k zakladateľskej zmluve priložené aj stanovy.

Ak sa záujmové združenie zakladá uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, k uzneseniu sa pripája zápisnica, v ktorej sú uvedené názvy právnických osôb, ktoré súhlasili so vstupom do združenia a konštatuje sa, že došlo k založeniu záujmového združenia, súčasne sa uvedie aj zoznam zakladajúcich členov s vymedzením názvu a sídla a pripoja sa podpisy členov. V zápisnici sa tiež uvádza účel, ktorý chce záujmové združenie dosiahnúť. To, akým spôsobom sa záujmové združenie založí, závisí od množstva právnických osôb, ktoré sa rozhodli založiť záujmové združenie.

Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Podľa § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka, stanovy záujmového združenia právnických osôb musia obsahovať: 

 • názov a sídlo združenia
 • predmet činnosti združenia
 • majetkové pomery združenia
 • vznik a zánik členstva v združení
 • práva a povinnosti členov
 • orgány združenia a ich pôsobnosť
 • spôsob zrušenia
 • spôsob akým sa naloží s likvidačným zostatkom združenia

Okrem toho, v stanovách záujmového združenia môžu byť uvedené aj ďalšie skutočnosti.

Členstvo v združení môže byť podmienené určitým členským príspevkom. Stanovami sa určí aj spôsob, akým je možné dopĺňať alebo meniť v prípade potreby stanovy. Posledným krokom je schválenie stanov zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

Registrácia (vznik) záujmového združenia právnických osôb

Register záujmových združení vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii záujmového združenia dochádza k jeho vzniku. Konanie o registrácii začína písomným návrhom. Spolu s návrhom na registráciu sa predkladá aj zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze, stanovy, určenie osoby oprávnenej konať v mene združenia, doklad, ktorým sa preukazuje právna subjektivita združovaných subjektov (výpis z OR SR) a správny poplatok vo forme kolkov vo výške 66 €.

Zánik záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení. Zániku záujmového združenia predchádza jeho zrušenie a to spôsobom ako je určený v stanovách. Za výmaz z registra sa platí správny poplatok vo forme kolkov vo výške 33 €.

Likvidácia záujmového združenia právnických osôb

„Nakoľko vstup do likvidácie, ktorá sa aj v prípade neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, neinvestičných fondov a záujmových združení právnických osôb (ďalej aj „NO, NF,ZZPO“) vykoná s súlade s Obchodným zákonníkom, ešte nie je krokom, v ktorom dochádza k samotnému výmazu neziskovej organizácie z registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register MNO a ZZPO“), prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o zmenu údajov v registri MNO a ZZPO, ku ktorej dochádza pri vstupe NO, NF,ZZPO do likvidácie sú originály dokumentov:

 1. zápisnica zo zasadnutia správnej rady NO,NF,ZZPO na ktorom jej členovia schválili zrušenie s likvidáciou, zmenu názvu NO,NF,ZZPO s dodatkom „v likvidácii“ a osobu likvidátora s uvedením jeho mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého bydliska (vrátane súpisného čísla k ulici trvalého pobytu a mestskej časti) s vydaným rozhodnutím správnej rady  o rušení  s likvidáciou;
 2. prezenčná listina, resp. listina prítomných s podpismi z daného zasadnutia správnej rady ;
 3. súhlas likvidátora s vymenovaním a podpisovým vzorom likvidátora;
 4. 2x štatút, stanovy NO,NF,ZZPO so zmeneným názvom (aj v príslušnom článku, ktorý sa týka názvu ), resp. 2x dodatok k štatútu, stanovy NO,NF,ZZPO;  
 5. správny poplatok (kolok) v hodnote 16,5 eur.

Zloženie preddavku na odmenu a výdavky likvidátora (1 500 eur) do notárskej úschovy v prípade likvidácie NO poskytujúcich všeobecne prospešné služby i záujmových združení PO nevyžadujeme.

Po vydaní rozhodnutia o zmene príslušných údajov v registri MNO Okresným úradom Bratislava, odborom všeobecnej vnútornej správy a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, likvidátor NO zverejní výzvu v Obchodnom vestníku, aby veritelia združenia a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva (podľa Obchodného zákonníka).

Až následne po skončení likvidácie, najskôr však 6 mesiacov po oznámení o vstupe NO do likvidácie, zašle likvidátor žiadosť o výmaz z registra MNO, ZZPO na Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Prílohami žiadosti o výmaz z registra MNO, ZZPO sú:

 1. konečná správa o priebehu likvidácie
 2. konečná účtovná závierka
 3. doklad o tom, že likvidátor vstup NO,NF,ZZPO  do likvidácie zverejnil s výzvou, aby veritelia NO,NF,ZZPO a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov
 4. doklad z príslušného daňového úradu, že NO,NF,ZZPO nemá nedoplatky na daniach
 5. v prípade, že NO,NF,ZZPO mala zamestnancov, predloží doklad zo sociálnej poisťovne, že nemá v tejto inštitúcii nedoplatky
 6. potvrdenie z bankovej inštitúcie o zrušení účtu
 7. oznámenie o mieste archivácie všetkých dokladov týkajúcich sa označenej NO,NF,ZZPO
 8. po odčítaní nákladov spojených s likvidáciou je potrebné predložiť v prípade likvidačného zostatku spôsob naloženia s likvidačným zostatkom v súlade so štatútom (potvrdenie z bankovej inštitúcie o prevode likvidačného zostatku na účet oprávnenej právnickej osoby)
 9. správny poplatok /kolok/ vo výške 33 eur
 10. čestné vyhlásenie o tom, že NO,NF,ZZPO zlikvidovala pečiatky, ak mala; ak nemala pečiatky, čestné vyhlásenie o tom, že pečiatky NO,NF,ZZPO nemala“ (zdroj: OÚ Bratislava)

Poplatky

 • 66 EUR pri vzniku – kolok
 • 33 EUR pri zániku – kolok

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie