Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Aktualizované: 08.08.2019 | Vytvorené: 08.08.2019 |

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občania Slovenskej republiky vrátane toho, že môžu byť na území SR zamestnaní bez toho, aby sa vyžadovalo pracovné povolenie. Právo na prístup k zamestnaniu, ako aj zákaz diskriminácie, je v rámci Európskej únie všetkým občanom Európskej únie garantovaný aj v legislatíve Európskej únie. Napriek tomu sa na zamestnávanie cudzincov – občanov EÚ vzťahujú niektoré špecifiká, ktoré si priblížime v článku.

Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Obsah

Informačná karta  Prihlásenie na zdravotné poistenie  Prihlásenie na sociálne poistenie 

Informačná karta 

Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestná občana členského štátu EÚ, sú zakotvené v § 23b zákona o službách zamestnanosti. 

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný, podľa miesta výkonu práce zamestnanca o nástupe občana členského štátu EÚ do zamestnania v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nástupu a do siedmich (7) pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania (tzv. informačná karta). 

Informačnú povinnosť si zamestnávateľ splní v dvoch vyhotoveniach na formulári, ktorého vzor určí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedený formulár sa nazýva informačná karta o vzniku / skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce / skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a vzor je prístupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Úradom potvrdené formuláre je potrebné uchovať ako doklad pre kontrolné účely zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo inšpekcie práce.

Prihlásenie na zdravotné poistenie 

Podmienky pre vznik nároku na verejné zdravotné poistenie cudzinca – občana členského štátu EÚ sú upravené v zákone č. 580/204 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zdravotnom poistení“). 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii, ak vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť s mesačným príjmom najmenej v sume minimálnej mzdy.

Prihlásenie zamestnanca na zdravotné poistenie môže zamestnávateľ uskutočniť rovnakým spôsobom, ako keď prihlasuje slovenského zamestnanca, pričom aj lehota na prihlásenie je rovnaká – 8 dní. 

Dôležité však je, že predtým, ako môže zamestnávateľ zamestnanca prihlásiť, je potrebné, aby si zamestnanec podal prihlášku na zdravotné poistenie na tlačive zdravotnej poisťovne, ktorú si zvolil, keďže zdravotná poisťovňa ho ešte neeviduje v systéme. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo podať osobne na pobočke zdravotnej poisťovne. Potrebné je tiež predložiť (v prípade zasielania prihlášky poštou doložiť kópiu) pracovnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať výška mzdy aspoň vo výške minimálnej mzdy a doklad totožnosti cudzinca. 

Prihlásenie na sociálne poistenie 

Prihlásenie zamestnanca – občana členského štátu EÚ do Sociálnej poisťovne sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako pri zamestnancovi – občanovi Slovenskej republiky. Pokiaľ však zamestnancovi – občanovi EÚ nebolo pridelené rodné číslo, prihlášku môže zamestnávateľ uskutočniť iba v papierovej forme poštou alebo osobne na pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Pokiaľ už bolo občanovi EÚ pridelené rodné číslo, môže ho zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne prihlásiť aj elektronicky. 

Registrácia pobytu občana Európskej únie 

Podľa § 64 ods. zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.“ 

Dlhšieho ako tri mesiace sa občan EÚ môže na území SR zdržiavať aj ak je zamestnaný na území Slovenskej republiky, v takomto prípade je však potrebné požiadať o registráciu pobytu občana EÚ. 

Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska v SR do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. 

Občan EÚ, ktorý žiada o registráciu pobytu občana EÚ z dôvodu zamestnania na území SR je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a prísľub zamestnávateľa alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania. 

Na základe registrácie pobytu občana EÚ bude cudzincovi vydaný preukaz o pobyte cudzinca, na ktorom je uvedené aj rodné číslo pridelené cudzincovi.

Prečítajte si aj:

Povinnosti zamestnávateľa po udelení pobytu zamestnancovi - cudzincovi

Viac blogových článkov z oblasti zamestnávania cudzincov

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva vrátane zamestnávania cudzincov
  • zastupovanie v konaní o registráciu pobytu občana EÚ

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.