Zamestnávanie rodinného príslušníka a nelegálna práca po novom od 01.01.2020

Aktualizované: 17.11.2019 | Vytvorené: 17.11.2019 |

Vymedzenie nelegálnej práce, ako aj nelegálneho zamestnávania, je obsiahnuté v zákone č. 82/2015 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o nelegálnej práci"). S účinnosťou od 01.01.2020 dochádza k zmene negatívneho vymedzenia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a teda sa rozšíri výnimka zakotvujúca, akú prácu nemožno považovať za nelegálnu prácu a aké zamestnávanie nie je možné považovať za nelegálne zamestnávanie.

Zamestnávanie rodinného príslušníka a nelegálna práca po novom od 01.01.2020

Obsah

Nelegálna práca  Nelegálne zamestnávanie Výnimky v súčasnosti  Výnimky po novele od 1.1.2020 

Nelegálna práca 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a 

  • nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu alebo 
  • je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“ ) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.“ 

Nelegálne zamestnávanie

Podľa § 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu 

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu, 
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registru alebo 
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.“ 

Podľa § 2 ods. 3 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.“ 

Výnimky v súčasnosti 

V súčasnosti platí, že za nelegálnu prácu sa nepovažuje práca, ktorú pre podnikateľa - fyzickú osobu vykoná jeho rodinný príslušník, konkrétne príbuzný v priamom rade, súrodenec, alebo manžel, pokiaľ je tento príbuzný dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom / študentom do 26 rokov. 

Výnimky po novele od 1.1.2020 

Dňa 01.01.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "novela"), čím dôjde k rozšíreniu výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z podnikateľa - fyzickej osoby v rovnakom rozsahu aj na právnickú osobu - jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba. 

Rozšírenie výnimky v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní aj na právnické osoby má za cieľ vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre podnikateľov a zlepšiť podnikateľské prostredie. 

Podľa dôvodovej správy k novele: "Spoločnosť s r. o. s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu - podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity." 

Naše služby 

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.