Zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Od 1.10.2020 sa už fyzické osoby, vrátane dopravcov, do obchodného registru nezapisujú.

Kto sa zapisuje do obchodného registra

Do obchodného registra sa v zmysle § 27 Obchodného zákonníka zapisujú:

  • obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb
  • odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon
  • fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon

Zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Fyzická osoba sa zapisuje do obchodného registra v dvoch prípadoch:

  • na vlastnú žiadosť
  • ak tak prikazuje zákon

Návrh na zápis sa podáva na tlačive (Formulár č. 1 – Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby). Návrh na zápis fyzickej osoby do obchodného registra sa dokladá prílohmi, ktoré sa v prípade listinného podania predkladajú v dvoch vyhotoveniach.

Prílohou sú v zmysle vyhlášky č. 25/2004 Z. z. najmä:

  • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania. Najčastejšie je ňou osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) alebo výpis zo živnostenského registra,
  • Doklad o preukázaní vlastníckeho alebo užívacieho práva, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje (napríklad nájomná zmluva) alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti do obchodného registra.
  • kópia občianskeho preukazu

Poplatok za zápis fyzickej osoby do obchodného registra

K návrhu na zápis fyzickej osoby do obchodného registra je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 165,50 EUR. V prípade, že sa návrh na zápis fyzickej osoby do obchodného registra podáva elektronicky, poplatok za zápis sa znižuje na polovicu, t.j. 82,75 EUR.

Povinný zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Do obchodného registra sa musia dať zapísať aj fyzické osoby, od ktorých to vyžaduje osobitný zákon (napríklad § 45 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii).

Zápis fyzickej osoby DOPRAVCU do obchodného registra

S platnosťou od 1.3.2012 k ďalším fyzickým osobám, ktoré sú povinné sa zapísať do obchodného registra  podľa nového zákona o cestnej doprave sú dopravcovia fyzické osoby (SZČO) podnikajúce v cestnej doprave nad 3,5 tony.

Živnostenské koncesie na vykonávanie dopravy získané do 30. 06.2010 strácajú platnosť najneskôr 3.12.2013.

Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4.12.2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie