Započítanie v pracovnom práve

Započítanie upravuje tak Občiansky ako Obchodný zákonník a uplatňuje sa tak vo vzťahoch medzi občanmi, ako aj podnikateľmi.

Započítanie podľa Občianskeho zákonníka

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Podmienkami započítania je:

 1. vzájomné pohľadávky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky
 2. pohľadávky musia byť rovnakého druhu (napríklad peňažná pohľadávka sa dá započítať len voči peňažnej pohľadávke)
 3. pohľadávky musia byť splatné
 4. pohľadávky musia byť platné
 5. pohľadávky nesmú byť zo započítania zákonom vylúčené

Kedy započítanie nie je dovolené

Započítanie nie je prípustné v týchto prípadoch :

 • proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ibaže by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu
 • proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia
 • premlčané pohľadávky
 • pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde
 • pohľadávky z vkladov
 • proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná

V týchto prípadoch je však možné započitanie dohodou účastníkov.

Započítanie je možné aj proti pohľadávkam na výživné a je upravené v zákone o rodine.

Započítanie v obchodnom  práve

Úprava započítania v obchodnom práve je zahrnutá v § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Táto úprava dopĺňa úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku.

Premlčanie

Započítaniu nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

Započítanie neplatnej pohľadávky

Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky. Započítať možno aj pohľadávku, ktorá nie je splatná len preto, že veriteľ na žiadosť dlžníka odložil dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa zmenil jeho obsah.

Započítanie a rôzne meny

Peňažné pohľadávky znejúce na rôzne meny sú započítateľné, len keď tieto meny sú voľne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Rozhodný je devízový kurz platný v mieste sídla alebo v mieste podnikania, prípadne bydliska strany, ktorá prejavila vôľu pohľadávky započítať.

Započítanie v pracovnom práve

Podľa rozsudku Krajského súdu sp. zn. 14Co/316/2012 z 26.02.2013 “Práva a povinností z pracovno-právnych vzťahov zanikajú spôsobmi uvedenými v ust. § 32 a nasl. O.z. a to dohodou o sporných nárokoch, uspokojením nároku, uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené, smrťou zamestnanca, prípadne neuplatnením práva v stanovenej lehote – preklúziou. Výpočet spôsobov zániku práv a povinností je v Zákonníku práce uvedený taxatívne, čo znamená, že iným, v Zákonníku práce neuvedeným spôsobom, práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov nezanikajú, a to ani vtedy, keby zamestnanec a zamestnávateľ prejavili v tomto smere súhlasnú vôľu. Odvolací súd zdôrazňuje, že pohľadávky z pracovno-právnych vzťahov predstavujú také pohľadávky, ktoré nemožno započítať a ani proti nim nie je možné namietať započítanie jednostranným úkonom. Pretože Zákonník práce nepozná inštitút započítania (kompenzácie), ako je upravený v § 580 O.z., z toho vyplýva jediný záver, že zamestnávateľ svoje pohľadávky voči zamestnancovi musí uplatniť samostatnou žalobou a nie započítacou námietkou.”

Uvedené rozhodnutie krajsného súdu potvrdzujú aj ďalšie rozhodnutia:

Rč 60/2002: “Nárok z pracovnoprávnych vzťahov nemožno účinne započítať ani voči pohľadávke, ktorá by sama osebe mohla z dôvodov započítania zaniknúť.”

R 14/1979: “Zákonník práce nepozná inštitút započítania (kompenzácie), ako ju upravuje § 96 Občianskeho zákonníka (poznámka: teraz § 580). Svoje pohľadávky voči pracovníkovu musí teda organizácia uplatniť žalobou a nie započítacou námietkou.”

Záver

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ započítanie v občianskom alebo obchodnom práve je zákonom priamo dovolené, započítanie v pracovnom práce nie je možné uplatniť. Ak má zamestnávateľ voči zamestnancovi napríklad nárok na náhradu škody, musí si ho uplatňovať na súde samostatnou žalobou.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie