Zmena právnej formy komanditnej spoločnosti na s.r.o.

Komanditná spoločnosť je v zmysle ustanovenia § 93 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosťou, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári).

Pokiaľ uvedený model prestane spoločníkom z rôznych dôvodov vyhovovať, umožňuje zákon zmenu právnej formy na iný druh obchodnej spoločnosti. Zmenu právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným si priblížime v tomto článku. 

Prečítajte si aj: Zmena s.r.o. na a.s.

Rozhodnutie o zmene právnej formy 

Na zmenu právnej formy komanditnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným zákon vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti – komanditistov, ako aj komplementárov. Náležitosťami rozhodnutia o zmene právnej formy podľa Obchodného zákonníka sú: 

  • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo spoločnosti pred zmenou právnej formy
  • právna forma a obchodné meno spoločnosti po zmene právnej formy
  • podiely spoločníkov v spoločnosti, výška vkladov spoločníkov do spoločnosti po zmene právnej formy
  • návrh spoločenskej zmluvy, prípadne stanov spoločnosti po zmene právnej formy
  • určenie osôb, ktoré budú konateľmi, prípadne členmi dozornej rady po zmene právnej formy

Znalecký posudok 

Zmenou právnej formy sa komanditná spoločnosť zmení na spoločnosť s ručením obmedzeným. Pre vznik spoločnosti s ručením obmedzeným zákon vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov. Z tohto dôvodu je potrebné vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa preukáže, že vlastné imanie komanditnej spoločnosti, ktorá mení právnu formu zodpovedá výške vkladov spoločníkov po zmene právnej formy. 

Keďže minimálne základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je 5 000 EUR, je potrebné, aby znalecký posudok preukázal, že vlastné imanie komanditnej spoločnosti dosahuje aspoň 5 000 EUR. 

Účinky zmeny právnej formy nastávajú až zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra. 

Okrem vyplnených formulárov je podľa § 23 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť k zápisu zmeny potrebné ako prílohy návrhu na zápis zmien doložiť aj rozhodnutie o zmene právnej formy, spoločenskú zmluvu alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy a spomínaný znalecký posudok. 

Poplatky

  • Za zápis zmeny právnej formy do obchodného registra – 330 EUR
  • – pri podaní návrhu elektronicky je sadzba znížená o 50%

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie