Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.07.2014

V parlamente sa nachádza návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa pripravovanej novely, spoločníci budú ručiť za záväzky spoločnosti, čím by sa mala posilniť vymáhateľnosť práva v obchodných vzťahoch a zvýšiť tak právna istota pre veriteľov. Návrh navrhuje zaviesť aj tzv. „1 eurovú“ spoločnosť s ručením obmedzeným, čím sa má zjednodušiť podnikanie pre malých a stredných podnikateľov.

Ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti

Podľa v súčasnosti platného znenia Obchodného zákonníka spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Vo väčšine prípadov sa základné imanie v celej výške splatí pred zápisom do obchodného registra, čím sa spoločník zbaví zodpovednosti za záväzky spoločnosti.

Návrh novely Obchodného zákonníka má zaviesť zodpovednosť spoločníka za záväzky spoločnosti, ktoré vznikli počas jeho účasti v spoločnosti, do výšky 5 000 eur. Ak však je výška základného imania zapísaného v obchodnom registri vyššia ako 5 000 eur, bude spoločník ručiť za záväzky spoločnosti do výšky tohto zapísaného základného imania.

Spoločníkovi zadĺženej spoločnosti už nepomôže ani prevod obchodného podielu na tzv. “bieleho koňa”, nakoľko spoločník bude zodpovedať za všetky záväzky, ktoré vznikli počas jeho účasti v spoločnosti.

Pokiaľ je spoločníkov v spoločnosti s výškou základného imania nad 5 000 eur viac, ručí každý spoločník pomerne v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti. V prípade, že výška základného imania spoločnosti je nižšia ako 5 000 eur, ručí každý spoločník spoločne a nerozdielne.

Ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti bude trvať aj po zániku jeho účasti v spoločnosti.

Zmena základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným

V súčasnosti je minimálna hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným 5 000 eur. Navyše vyžaduje sa splatenie základného imania na osobitný samostatný účet zriadený v banke.

Nakoľko však podľa navrhovanej zmeny bude ručiť za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným samotný spoločník, nie je viac dôvod pre to, aby samotná spoločnosť viedla základné imanie v rovnakej minimálnej sume.

Preto sa po novom hodnota základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným má znížiť na jedno euro, čím sa má stať podnikanie otvorenejším voči začínajúcim podnikateľom, ktorých výška potrebného kapitálu v súčasnosti odrádza pred začatím podnikania.

Aj v prípade “1-eurových” spoločností sa však spoločníci nevyhnú zodpovednosti vzhľadom na ustanovenia zakotvujúce ich ručenie do výšky 5 000 eur.

Zrušenie povinnosti skladať základné imanie na bankový účet

Na základe vyššie uvedených zmien sa má zrušiť povinnosť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra výpis z účtu zriadeného za účelom splatenia peňažných vkladov alebo ich časti, keďže pri znížení minimálneho základného imania na úroveň 1 eura je táto povinnosť bezpredmetná.

Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným – Účinnosť

V prípade, ak dôjde k schváleniu návrhu zákona, nadobudne účinnosť 1. júla 2014.

Navrhovatelia vzali listom z 2. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie