Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Zákonník práce pozná okrem všeobecnej zodpovednosti zamestnanca aj zodpovednosť osobitnú - zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. V našom článku sa budeme venovať druhému prípadu zodpovednosti zamestnanca, predpokladom vzniku ktorej je uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti. Túto dohodu je možné uzatvoriť tak so zamestnancom, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu, ako aj s „dohodárom“. Je tak možné urobiť už pri nástupe zamestnanca do zamestnania, prípadne aj neskôr kedykoľvek počas plynutia pracovného pomeru.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

V zásade odporúčame zamestnávateľom uzatvárať so zamestnancami dohody o hmotnej zodpovednosti, pokiaľ zamestnancom budú zverené hodnoty (hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat), ktoré budú povinní vyúčtovať. Týmito hodnotami sú napríklad tovar na sklade, finančná hotovosť, naopak nimi nie sú pracovné prostriedky či zverené firemné motorové vozidlo. Pokiaľ takáto dohoda bude existovať, bude zamestnanec s uzatvorenou dohodou zodpovedať za vzniknutý schodok v plnej výške. 

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o poradenstvo nielen v oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Spoločná hmotná zodpovednosť s ďalšími zamestnancami

Zákonník práce rieši aj situáciu, kedy budú na tom istom pracovisku pracovať viacerí zamestnanci, ktorí túto dohodu uzatvorili. V dohodách je totiž možné zakotviť spoločnú hmotnú zodpovednosť viacerých zamestnancov (budú zodpovedať za schodok spoločne). Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume. Tu je však tiež výnimka a podiel náhrady nesmie u jednotlivých zamestnancov okrem vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov. Samozrejme, ak by sa zistilo, že schodok zavinil len jeden zo spoločne zodpovedných zamestnancov, tento uhradí schodok podľa miery svojho zavinenia. 

„Ak by zamestnanec pracoval vo funkcii, na výkon ktorej je potrebné uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti a takúto dohodu by odmietol uzavrieť, zamestnávateľ by mohol v tejto situácii uplatniť výpoveď pre nesplnenie predpokladov na výkon dohodnutej práce.(zdroj: epi)

„Pojem zverenie neznamená len odovzdanie týchto hodnôt zamestnancovi, ale súčasne možnosť výlučnej dispozície zamestnanca týmito hodnotami. Do množiny týchto hodnôt nepatria základné prostriedky (o. i. motorové vozidlá, drobný investičný majetok, inventárne predmety). V prípade, ak by takéto predmety boli predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti, dohoda o hmotnej zodpovednosti by bola neplatná a nebolo by možné založiť osobitnú zodpovednosť zamestnanca s prezumpciou zavinenia. Predmety, ktoré sa požičiavajú iným, t. j. tretím osobám, môžu byť právne spôsobilým predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti len za predpokladu, ak sú zo strany zamestnávateľa pre zamestnanca vytvorené všetky predpoklady, aby sa o zverené predmety mohol bez rizika starať, najmä aby mohol kontrolovať ich prevzatie a vrátenie inými osobami.“ (zdroj: epi)

Upozorňuje však, že zamestnanec zodpovedá za schodok zistený najbližšou inventarizáciou (ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil) aj v prípade, ak nepožiada o vykonanie inventarizácie v čase, keď:

 1. sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou
 2. jeho pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený

Náležitosti dohody o hmotnej zodpovednosti 

Formálnou podmienkou platnosti dohody je jej písomná forma (v opačnom prípade je takáto dohoda neplatná) a vlastnoručné podpisy oboch zmluvných strán. Na tomto mieste upozorňujeme, že dojednať v dohode spätnú účinnosť nie je v súlade so zákonom. Dohodu nie je možné uzatvoriť so zamestnancom mladším ako 18 rokov. 

„Súčasťou písomnej formy dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorá podmieňuje aj jej platnosť, je aj podpis, ktorý nemožno nahradiť mechanickými prostriedkami (napr. pečiatkou). Pretože pre dohodu o hmotnej zodpovednosti platia všeobecné ustanovenia o zmluvách, prejavy vôle nemusia byť obsiahnuté na tej istej listine. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je platná aj v prípade, ak nebola uskutočnená inventúra, aj keď túto podmienku môžu účastníci uviesť v dohode o hmotnej zodpovednosti ako podmienku jej platnosti. I keď sa dohoda o hmotnej zodpovednosti najčastejšie uzatvára mimo pracovnej zmluvy, môžu ju účastníci dojednať aj v rámci pracovnej zmluvy. Dohoda o hmotnej zodpovednosti nezaniká preradením na inú prácu. Zamestnanec však má možnosť už pri jej dojednávaní po dohode so zamestnávateľom obmedziť jej pôsobnosť len na určité pracovisko alebo pracoviská.“ (zdroj: epi)

Ako sa môže brániť zamestnanec? 

„Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, vznikne, ak sú súčasne splnené všetky predpoklady tejto zodpovednosti, ktorými sú:

 • škoda vo forme schodku na hodnotách zverených na vyúčtovanie
 • platná dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • zavinenie zamestnanca, ktoré sa v tomto prípade predpokladá
 • existencia pracovného pomeru
 • ku škode musí dôjsť pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením

Zavinenie zamestnávateľ nepreukazuje. Zamestnanec preukazuje vlastnú nevinu (exkulpácia). Hmotne zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere, a to bez ohľadu na to, či ide o plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Hmotne zodpovedným nemôže byť mladistvý pred dosiahnutím vekovej hranice 18. roku veku, ale ani zamestnanec, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená. Dohodu o hmotnej zodpovednosti nemožno uzatvoriť ani so zamestnancom, ktorý na základe trestného rozsudku dostal trest zákazu činnosti, ak sa na vykonávanú činnosť vzťahuje trest zákazu činnosti. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti (exkulpuje sa), ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zavinenie tretích osôb (napr. páchateľov krádeže) samo osebe neznamená zánik hmotnej zodpovednosti.“ (komentár epi.sk)

Podľa Zákonníka práce pri zodpovednosti za škodu platí, že zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za spôsobenú škodu len v prípade, ak ju spôsobil zavineným porušením. Toto zavinenie musí byť zamestnancovi zamestnávateľom preukázané. Výnimkou je však prípad, ak zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti, kedy zamestnanec sa môže ubrániť zodpovednosti ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia (pozri tiež rozsudok NS SR sp. zn. 2Cdo 244/2007 ohľadne zodpovednosti neznámeho páchateľa). 

Zákon dáva zamestnancovi aj možnosť písomným oznámením od tejto dohody jednostranne odstúpiť, a to v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak sa preraďuje na inú prácu
 2. zaraďuje na iné pracovisko
 3. prekladá alebo
 4. ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami
 5. ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca v prípadoch spoločnej hmotnej zodpovednosti

Inventarizácia 

V procese dokazovania schodku je kľúčová inventarizácia, aj keď nie je podmienkou platnosti dohody. Tá by sa podľa Zákonníka práce mala vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 

V prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti sa musí inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami:

 1. pri skončení všetkých týchto dohôd
 2. pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov
 3. pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu
 4. na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve
 5. pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti

Zákon neustanovuje, že by hmotne zodpovedný zamestnanec musel byť prítomný pri uskutočnení inventarizácie.

Ako postupovať, ak zamestnanec nechce podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti

Uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti môže byť požiadavkou zamestnávateľa spojenou s výkonom práce na konkrétnom pracovnom mieste (tam, kde sa zverujú hodnoty na obeh a obrat, ktoré sa majú vyúčtovať). Pracovným miestom, kde sa zamestnancovi zverujú hodnoty na obeh a obrat, ktoré sa majú vyúčtovať sú napr. pracovné miesta v sklade, na pokladni a podobne.

Ak by zamestnanec pracoval vo funkcii, na výkon ktorej je potrebné uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti a takúto dohodu by odmietol uzavrieť, zamestnávateľ by mohol v tejto situácii v niektorých prípadoch uplatniť aj výpoveď pre nesplnenie predpokladov na výkon dohodnutej práce. Každú situáciu je však potrebné vyhodnotiť individuálne.

Zamestnancom, ktorým sa zverujú hodnoty na obeh a obrat odporúčame dohodu o hmotnej zodpovednosti predložiť na podpis už pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo pri podpise dohody o zmene pracovných podmienok, ktorou by sa zamestnanec preraďoval na takéto pracovné miesto.

Čo je schodok?

Schodok je rozdiel medzi skutočným stavom zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a medzi údajmi účtovnej evidencie, o ktorý je skutočný stav nižší ako stav účtovný. Základnou právnou charakteristikou schodku teda je, že tovar musí chýbať.

Ak by tovar nechýbal, ale bol poškodený alebo znehodnotený, nie je možné založiť zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ale len všeobecnú zodpovednosť zamestnanca, pri ktorej výška náhrady škody je zásadne limitovaná 4-násobkom priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Schodkom nie je ani škoda, ktorá vznikla nesprávnym precenením zásob, škoda, ktorá vznikla poškodením alebo úplným či čiastočným znehodnotením tovaru. Za schodok sa nepovažuje ani tzv. účtovný schodok, v prípade ktorého ide len o chyby v evidencii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie