Zriadenie pracoviska kontroly originality

Kontrolou originality je podľa ustanovenia § 123 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o prevádzke vozidiel“) „kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.“

Kontrola originality sa vykonáva na pracovisku – stanici kontroly originality. V nasledujúcom článku si priblížime, aký je postup pri získaní povolenia na takúto činnosť a či je možné zriadenie nového pracoviska aj nad rámec existujúcej siete. 

Žiadosť o zriadenie pracoviska kontroly originality 

Žiadosť o zriadenie pracoviska kontroly originality sa podáva na miestne príslušný okresný úrad, odbor dopravy. 

Podmienky na vydanie povolenia upravuje § 83 ods. 1 písm. c) zákona o prevádzke vozidiel nasledovne:

 • Žiadateľ je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska kontroly originality, čo znamená, že je schopný finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti stanice kontroly originality. Pre splnenie tejto podmienky sa vyžaduje preukázanie čistého obchodného imania účtovnej jednotky vo výške najmenej 100 000,- EUR.
 • Žiadateľ vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, alebo má na vlastníctvo alebo na nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve.
 • Žiadateľ má projektový zámer, ktorý obsahuje uvažované priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality.
 • Žiadateľ je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu (pri žiadateľovi – právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu / osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom).
 • Žiadateľ nie je v konkurze ani reštrukturalizácii.
 • Žiadateľ je bezúhonný a dôveryhodný. Bezúhonnou na účel povolenia je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo súvisiaci s činnosťou technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace.
 • Žiadateľ nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa  168 ods. 2, 5 a 6 zákona o prevádzke vozidiel. Jedná sa o osobu, ktorá nemá majetkovú účasť (priamo alebo sprostredkovane) na podnikaní technickej služby, technickej kontroly / emisnej kontroly / kontroly originality / montáže plynových zariadení, majetkovú účasť spojenú s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, tak že prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy. Vo vzťahu k takýmto subjektom nie je ani štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgán, vykonávateľom kontroly alebo dohľadu, ani nie je oprávnený ich zastupovať alebo za nich rozhodovať. Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj na blízke osoby žiadateľa. Splnenie podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením.
 • Žiadateľ je spoľahlivý podľa  169 ods. 1 až 3 zákona o prevádzke vozidiel. Posúdenie spoľahlivosti sa uskutoční na základe vyjadrenia príslušného orgánu Policajného zboru. Spoľahlivou je osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti uznaná za vinnú zo spáchania priestupku na úsekoch vymedzených v zákone o prevádzke vozidiel (napr. priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, priestupku proti verejnému poriadku atď.), nie je trestne stíhaná za úmyselný trestný čin alebo nebolo voči nej právoplatne zastavené alebo skončené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin a zistenia Policajného zboru poskytujú záruku, že bude pri výkone činnosti konať poctivo a dodržiavať všetky povinnosti.

Pracovisko kontroly originality nad rámec existujúcej siete 

Pokiaľ chce žiadateľ zriadiť pracovisko kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk, potrebuje aj povolenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Podmienky pre zriadenie pracoviska v takomto prípade upravuje časť C prílohy číslo 1 zákona o prevádzke vozidiel nasledovne: 

 1. „v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia pracovísk kontroly originality, a to v každom okrese dve pracoviská kontroly originality, v každom okrese, ktorý je súčasne krajským mestom štyri pracoviská kontroly originality okrem krajského mesta Košice, kde môže byť sedem pracovísk kontroly originality a okrem hlavného mesta Bratislava, kde môže byť desať pracovísk kontroly originality,
 2. súčasné vyťaženie pracovísk kontroly originality v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšieho pracoviska kontroly originality,
 3. potrebné kapacity v sieti pracovísk kontroly originality sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo
 4. regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly originality.“ 

Keďže zákon o prevádzke vozidiel k splneniu podmienok na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete nezakotvuje ďalšie podrobnosti, obrátili sme sa so žiadosťou o informácie na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zaujímalo nás predovšetkým, či je potrebné kumulatívne splnenie vyššie uvedených podmienok a akým spôsobom sa preukazuje predpoklad na vyťaženie kapacity ďalšieho pracoviska na viac ako 25 %. Informovali sme sa konkrétne o možnosti zriadenia pracoviska kontroly originality v Bratislave nad rámec 10 už existujúcich pracovísk. 

Zo stanoviska zo dňa 12.02.2019, ktoré nám bolo poskytnuté vyberáme: „Ak sú splnené podmienky uvedené v časti C ods. 1 pism. b) až d) prílohe č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z., je možné vydať povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete súčasných pracovísk kontroly originality, teda aj viac ako 10 pracovísk kontroly originality (pozn. pre Bratislavu). Pri podmienke uvedenej v časti C ods. 1 písm. b) prílohy č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z. (pozn. predpoklady pre vyťaženie kapacity) sa predkladá výpočet. Ostatné podmienky uvedené v časti C ods. 1 písm. c) a d) prílohe č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z. podľa nášho názoru pre hlavné mesto Bratislavu nepripadajú v úvahu.“ … „Plnenie podmienok sa preukazuje výpočtom. Vstupné parametre vyťaženosti súčasných pracovísk kontroly originality si navrhovateľ získa od technickej služby kontroly originality.“ 

Z uvedeného vyplýva, že podmienky uvedené v bodoch a – d nemusia byť splnené kumulatívne, ale je potrebné posúdiť, splnenie ktorých podmienok je aplikovateľné v konkrétnom okrese. V prípade preukazovania splnenia podmienky, že vyťaženosť nového pracoviska kontroly originality bude nad 25 % je na Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu so žiadosťou o vydanie povolenia potrebné predložiť aj výpočet, ktorý predpoklad o vyťaženosti nového pracoviska potvrdí. Vo výpočte je potrebné vychádzať aj z toho, aká je súčasná vyťaženosť už existujúcich pracovísk. Nestačí teda, že žiadateľ o povolenie má dopredu dojednaných klientov a vie preukázať, že v prípade získania povolenia budú využívať jeho služby. Údaje pre výpočet je potrebné vyžiadať od technickej služby kontroly originality. Technickou službou kontroly originality je poverená spoločnosť IRIS IDENT s.r.o. 

Poplatok pri vydaní rozhodnutia Ministerstva dopravy SR 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položky 78 písm. e) tretieho bodu Sadzobníka správnych poplatkov je výška poplatku za vydanie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete 1 000 eur.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie