Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra sa teda končí existencia obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby a samostatného subjektu práv a povinností. V zmysle aktuálnej právnej úpravy zániku spoločnosti musí vždy predchádzať jej zrušenie. Zákon teda rozlišuje zánik a zrušenie obchodnej spoločnosti, ide o dva rozdielne pojmy. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov, pričom Obchodný zákonník umožňuje aj zrušenie spoločnosti z rozhodnutia súdu. Súd môže rozhodnúť o zrušení a následnom výmaze spoločnosti na základe návrhu na zrušeniu spoločnosti, ale aj z vlastného podnetu, teda ex offo. Takéto prípady si bližšie priblížime v článku.

Čo znamená výmaz / zrušenie spoločnosti ex offo? 

„Ex offo“ alebo tiež „ex officio“ je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci / z úradnej povinnosti. Pôjde teda o také prípady zrušenia spoločnosti a následne po zrušení aj výmazu spoločnosti z obchodného registra, ktoré registrovému súdu nenavrhol vykonať žiadny zo subjektov, ktorým Obchodný zákonník takéto oprávnenie ukladá (štátne orgány, osoby, ktoré osvedčia právny záujem na zrušení spoločnosti), ale konanie o zrušenie spoločnosti začne sám registrový súd po tom, ako z vlastného podnetu v rámci svojej činnosti zistí, že sú na takýto postup splnené zákonné podmienky. 

Kedy môže súd zrušiť spoločnosť ex offo? 

Dôvody zrušenia spoločnosti ex offo zakotvuje Obchodný zákonník v ustanovení § 68 ods. 6 nasledovne: 

 • v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti
 • v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti (napr. konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti)
 • spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti (napr. klesne výška základného imania pod zákonom vyžadovanú minimálnu výšku, počet spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným stúpne nad 50, vo verejnej obchodnej spoločnosti zostane iba jeden spoločník a pod.)
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka
 • spoločnosť porušuje povinnosť podľa  56 ods. 4 Obchodného zákonníka, a teda vykonáva činnosť, ktorú podľa osobitného zákona môže vykonávať iba fyzická osoba a nemá zabezpečenú fyzickú osobu s príslušným oprávnením, prostredníctvom ktorej by takúto činnosť vykonávala (v praxi sa môže jednať napríklad o zodpovedného zástupcu pri remeselných a viazaných živnostiach)
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe
 • spoločnosť nespĺňa podmienky podľa  2 ods. 3 Obchodného zákonníka, a teda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má zriadené sídlo

Výmaz z dôvodu nevykonania zmeny zo slovenských korún na eurá

Dňa 23.11.2021 došlo k ex offo výmazu viacerých spoločností z obchodného registra v zmysle § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z. z. („Registrový súd podľa osobitného zákona v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.“)

Predtým, ako došlo k výmazu niektorých zapísaných osôb, ministerstvo zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra zverejnilo po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Účelom bolo poskytnúť dotknutým osobám možnosť uplatniť námietky, že sú v zozname uvedené nedôvodne. Ak toto právo dotknuté osoby využili, neboli predmetom výmazu.

Dňa 08.12.2021 vláda schválila návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá má riešiť situáciu vymazaných aktívnych obchodných spoločností. Návrh zákona schválený vládou je spolu s predkladacou správou a dôvodovou správou dostupný tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26724/1

Novela bola schválená aj parlamentom pod č. zákona 519/2021 Z. z. Umožňuje znovuzapísanie vymazaných spoločností do obchodného registra. Novela má byť zákonným podkladom pre obnovenie zápisu vymazanej spoločnosti v obchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie a zloženia preddavku na likvidáciu. Návrh by mala podať osoba, ktorá osvedčí právny záujem, a to v lehote do 31.01.2022. K návrhu bude potrebné priložiť:

 • rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi v spoločnosti ku dňu jej výmazu z obchodného registra, o premene menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro a úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov,
 • riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom z obchodného registra,
 • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, že spoločnosť mala ku dňu výmazu z obchodného registra obchodný majetok,
 • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu z obchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c (osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020).

Z uvedeného vyplýva, že obnovenie zápisu by sa nemalo týkať spoločností, ktoré nesplnili aj iné povinnosti, ktorých nesplnenie môže byť dôvodom pre výmaz z obchodného registra, ako napríklad povinnosť doložiť do zbierky listín účtovnú závierku. Nie je však zrejmé, či registrový súd bude vychádzať iba z doloženého čestného vyhlásenia alebo bude splnenie ostatných povinností bližšie preverovať.

Zákonné znenie § 768t:

(1) Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra podľa § 768s ods. 2 písm. c) a sú splnené podmienky podľa odseku 2, registrový súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na obnovení jej zápisu v obchodnom registri, podaný najneskôr do 31. januára 2022, rozhodne bezodkladne o obnovení jej zápisu v obchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie a bez toho, aby sa vyžadovalo zloženie preddavku na likvidáciu.

(2) Osoba, ktorá podáva návrh podľa odseku 1, je povinná osvedčiť splnenie podmienok pre obnovenie zápisu spoločnosti v obchodnom registri. Na tento účel k návrhu podľa odseku 1 priložia a) rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi v spoločnosti ku dňu jej výmazu z obchodného registra, o premene menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro a úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov, b) riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom z obchodného registra, c) čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že spoločnosť mala ku dňu výmazu z obchodného registra obchodný majetok, d )čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu z obchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c).

(3) Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 alebo návrh podľa odseku 1 nie je podaný včas, registrový súd pred zamietnutím návrhu podľa odsek 1 vyzve toho, kto návrh podľa odseku 1 podal, na zloženie preddavku na likvidáciu a ak je zložený, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie.

(4) Proti rozhodnutiu o návrhu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok. Ak registrový súd návrhu vyhovie, obnoví zápis spoločnosti v obchodnom registri len čo rozhodnutie o obnovení zápisu spoločnosti vydal. Obnovenie zápisu spoločnosti ako aj premenu menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro registrový súd zapíše do obchodného registra aj bez návrhu.

(5) Ustanovenia § 75k ods. 3 a § 75k ods. 5 a ods. 7 sa použijú primerane.

(6) Na konanie o obnovení zápisu spoločnosti v obchodnom registri sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku o konaniach v niektorých veciach právnických osôb.

(7) Počas obdobia od výmazu spoločnosti do obnovenia jej zápisu v obchodnom registri sa plynutie lehôt podľa osobitných predpisov považuje za prerušené. Povinnosti podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mali plniť, a práva podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mohli uplatniť počas obdobia od výmazu spoločnosti do obnovenia jej zápisu, sa musia dodatočne splniť alebo sa môžu dodatočne uplatniť do 30 dní po obnovení zápisu v obchodnom registri. Na účinky alebo následky, ktoré osobitné predpisy spájajú so zánikom spoločnosti, sa hľadí ako by nenastali, ak dôjde k obnoveniu jej zápisu v obchodnom registri.“

Daň z príjmov zrušenej právnickej osoby

„Ak bol daňovník zrušený bez likvidácie a bez právneho nástupcu z dôvodov podľa § 768s ods. 2 písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného zákonníka a nepožiadal o obnovenie zápisu v obchodnom registri, zdaňovacie obdobie sa v súlade s § 52zzg ods. 3 zákona o dani z príjmov končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Rovnako sa zdaňovacie obdobie daňovníka v súlade s § 41 ods. 13 zákona o dani z príjmov končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra, ak bol daňovník zrušený z iných dôvodov uvedených v § 68 a 68b Obchodného zákonníka a § 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku.

Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 (do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia) posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.

Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ak predpis neustanovuje inak.“ (zdroj: financnasprava.sk)

Dodatočná likvidácia vymazaných spoločností

Ak spoločnosti nevyužijú možnosť podania návrhu na ich opätovný zápis do obchodného registra do konca januára 2022, bude nasledovať ich dodatočná likvidácia:

(1) Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora.

(2) Ten, kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, je povinný zložiť preddavok na likvidáciu, inak súd konanie zastaví.

(3) Ak súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne zároveň o ustanovení likvidátora a uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a o ustanovení likvidátora zverejní. Súd obnoví zápis spoločnosti v obchodom registri, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu s doplnením údajov o nariadenej dodatočnej likvidácii a údajov o ustanovenom likvidátorovi.

(4) Po dobu dodatočnej likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v dodatočnej likvidácii“.

(5) Od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu alebo konkurz. Ak však zistený ďalší majetok nepostačuje na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.

(6) Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.

(7) Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra, premlčacia doba neplynie. Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie.

(8) Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu.  

Postup zrušenia a výmazu spoločnosti ex offo 

Ak súd z vlastného podnetu zistí, že nastala niektorá z vyššie vymedzených situácií, súd ešte pred zrušením spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý by spoločnosť mohla byť zrušená. Lehota by mala byť primeraná, tak aby bolo dôvod zrušenia reálne možné odstrániť. V prípade, že spoločnosť nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej ma zapísané sídlo, zakotvuje Obchodný zákonník lehotu v trvaní najmenej 30 dní. V ostatných prípadoch je dĺžka lehoty na uvážení súdu. 

Pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti súd taktiež preveruje, či má spoločnosť nejaký obchodný majetok. Vychádza pritom predovšetkým z individuálnych účtovných závierok spoločnosti. Pokiaľ súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, bude spoločnosť zrušená s likvidáciou. Pokiaľ spoločnosť dostatočným majetkom nedisponuje bude nasledovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie. 

V prípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie je súd pred vydaním rozhodnutia povinný v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o vedení konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia môže súd rozhodnúť. 

Pokiaľ si spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, predpokladá sa, že spoločnosť je nemajetná. Obchodný zákonník však umožňuje, aby osoba, ktorá na tom osvedčí právny záujem (v praxi predovšetkým veriteľ) preukázala opak. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti registrový súd spoločnosť vymaže z obchodného registra. 

Účinky ex offo výmazu z obchodného registra 

Účinky výmazu spoločnosti z obchodného registra sú rovnaké bez ohľadu na to, akým postupom a z akých dôvodov k nemu došlo. Výmazom z obchodného registra spoločnosť zaniká, a teda stratí spôsobilosť na práva a povinnosti. 

Výmaz spoločnosti v konkurze z obchodného registra 

K výmazu spoločnosti z obchodného registra dôjde aj v prípade ukončenia konkurzného konania. 

Podľa § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak

 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo
 • ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
 • ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo
 • ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.“ 

Podľa ustanovenia § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia.“ Výmaz spoločnosti z obchodného registra sa následne vykoná po ukončení likvidácie na návrh likvidátora. 

V uvedených prípadoch je teda výmaz z obchodného registra vykonaný na základe právoplatného rozhodnutia súdu a nie je potrebné podávať návrh na výmaz z obchodného registra.

Praktické príklady 

V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy má spoločnosť ako sídlo v obchodnom registri zapísanú adresu v nehnuteľnosti, ku ktorej nemá vlastnícke alebo užívacie právo. Ide napríklad o situácie, kedy bol spoločnosti udelený súhlas so zriadením sídla, ale neskôr bol súhlas odvolaný alebo uplynula doba, na ktorú bol udelený. 

Má vlastník nehnuteľnosti možnosť dosiahnuť, aby bolo sídlo spoločnosti v jeho nehnuteľnosti zrušené? Vlastník nehnuteľnosti (za predpokladu, že vie svoje vlastnícke právo preukázať) môže ako osoba, ktorá osvedčila právny záujem na zrušení spoločnosti podať na príslušný registrový súd podnet na zrušenie spoločnosti s dôvodu, že spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, a teda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má zriadené sídlo. Takáto osoba nemôže žiadať, aby bola vymazaná adresa nehnuteľnosti v jej vlastníctve z obchodného registra, môže podať len vyššie uvedený podnet. 

Podnet je možné podať písomne na adresu okresného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom je spoločnosť zapísaná alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk ako všeobecné podanie. Na elektronické podanie je potrebný zaručený elektronický podpis. Po prijatí podania registrový súd postupuje tak, ako je popísané vyššie. Pokiaľ spoločnosť problém neodstráni (získaním a doložením súhlasu vlastníka alebo zmenou sídla a doložením dokladu preukazujúceho vlastnícke alebo užívacie právo k novému sídlu), súd spoločnosť zruší a vykoná jej výmaz z obchodného registra. 

Neplatnosť spoločnosti 

Vo všeobecnosti možno uviesť, že dôvodmi na zrušenie a následný výmaz spoločnosti ex offo sú rôzne porušenia povinností a podmienok fungovania spoločnosti. Jedná sa však o prípady porušenia povinností, ku ktorým došlo až po vzniku spoločnosti, teda po jej zápise do obchodného registra. 

V praxi však môžu nastať aj situácie, kedy k porušeniu povinností alebo zákonom vyžadovaných podmienok došlo už pri založení spoločnosti. V takýchto prípadoch nedôjde k zrušeniu spoločnosti, ale súd môže rozhodnúť o jej neplatnosti. Podľa § 68a ods. 2 Obchodného zákonníka: Súd môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie, len ak

 • nebola uzavretá spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva alebo nebola vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov,
 • predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách chýba údaj o obchodnom mene spoločnosti alebo o výške vkladov spoločníkov, alebo o výške základného imania, alebo o predmete podnikania, alebo činnosti, ak tak ustanovuje zákon,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách nie sú dodržané ustanovenia zákona o minimálnom splatení vkladov,
 • všetci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony,
 • v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja.“ 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie