Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Aktualizované: 15.02.2019 | Vytvorené: 15.02.2019 |

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra sa teda končí existencia obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby a samostatného subjektu práv a povinností. V zmysle aktuálnej právnej úpravy zániku spoločnosti musí vždy predchádzať jej zrušenie. Zákon teda rozlišuje zánik a zrušenie obchodnej spoločnosti, ide o dva rozdielne pojmy. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov, pričom Obchodný zákonník umožňuje aj zrušenie spoločnosti z rozhodnutia súdu. Súd môže rozhodnúť o zrušení a následnom výmaze spoločnosti na základe návrhu na zrušeniu spoločnosti, ale aj z vlastného podnetu, teda ex offo. Takéto prípady si bližšie priblížime v článku.

Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Obsah

Čo znamená výmaz / zrušenie spoločnosti ex offo?  Kedy môže súd zrušiť spoločnosť ex offo?  Postup zrušenia a výmazu spoločnosti ex offo  Účinky ex offo výmazu z obchodného registra  Výmaz spoločnosti v konkurze z obchodného registra  Neplatnosť spoločnosti 

Čo znamená výmaz / zrušenie spoločnosti ex offo? 

„Ex offo“ alebo tiež „ex officio“ je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci / z úradnej povinnosti. Pôjde teda o také prípady zrušenia spoločnosti a následne po zrušení aj výmazu spoločnosti z obchodného registra, ktoré registrovému súdu nenavrhol vykonať žiadny zo subjektov, ktorým Obchodný zákonník takéto oprávnenie ukladá (štátne orgány, osoby, ktoré osvedčia právny záujem na zrušení spoločnosti), ale konanie o zrušenie spoločnosti začne sám registrový súd po tom, ako z vlastného podnetu v rámci svojej činnosti zistí, že sú na takýto postup splnené zákonné podmienky. 

Využite naše právne služby vo veci vypracovania podnetu na ex offo výmaz spoločnosti. Kontaktujte nás.

Kedy môže súd zrušiť spoločnosť ex offo? 

Dôvody zrušenia spoločnosti ex offo zakotvuje Obchodný zákonník v ustanovení § 68 ods. 6 nasledovne: 

 • v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti,
 • v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti (napr. konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti),
 • spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie,
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti (napr. klesne výška základného imania pod zákonom vyžadovanú minimálnu výšku, počet spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným stúpne nad 50, vo verejnej obchodnej spoločnosti zostane iba jeden spoločník a pod.),
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka,
 • spoločnosť porušuje povinnosť podľa  56 ods. 4 Obchodného zákonníka, a teda vykonáva činnosť, ktorú podľa osobitného zákona môže vykonávať iba fyzická osoba a nemá zabezpečenú fyzickú osobu s príslušným oprávnením, prostredníctvom ktorej by takúto činnosť vykonávala (v praxi sa môže jednať napríklad o zodpovedného zástupcu pri remeselných a viazaných živnostiach),
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 • spoločnosť nespĺňa podmienky podľa  2 ods. 3 Obchodného zákonníka, a teda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má zriadené sídlo. 

Postup zrušenia a výmazu spoločnosti ex offo 

Ak súd z vlastného podnetu zistí, že nastala niektorá z vyššie vymedzených situácií, súd ešte pred zrušením spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý by spoločnosť mohla byť zrušená. Lehota by mala byť primeraná, tak aby bolo dôvod zrušenia reálne možné odstrániť. V prípade, že spoločnosť nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej ma zapísané sídlo, zakotvuje Obchodný zákonník lehotu v trvaní najmenej 30 dní. V ostatných prípadoch je dĺžka lehoty na uvážení súdu. 

Pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti súd taktiež preveruje, či má spoločnosť nejaký obchodný majetok. Vychádza pritom predovšetkým z individuálnych účtovných závierok spoločnosti. Pokiaľ súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, bude spoločnosť zrušená s likvidáciou. Pokiaľ spoločnosť dostatočným majetkom nedisponuje bude nasledovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie. 

V prípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie je súd pred vydaním rozhodnutia povinný v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o vedení konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia môže súd rozhodnúť. 

Pokiaľ si spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, predpokladá sa, že spoločnosť je nemajetná. Obchodný zákonník však umožňuje, aby osoba, ktorá na tom osvedčí právny záujem (v praxi predovšetkým veriteľ) preukázala opak. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti registrový súd spoločnosť vymaže z obchodného registra. 

Účinky ex offo výmazu z obchodného registra 

Účinky výmazu spoločnosti z obchodného registra sú rovnaké bez ohľadu na to, akým postupom a z akých dôvodov k nemu došlo. Výmazom z obchodného registra spoločnosť zaniká, a teda stratí spôsobilosť na práva a povinnosti. 

Výmaz spoločnosti v konkurze z obchodného registra 

K výmazu spoločnosti z obchodného registra dôjde aj v prípade ukončenia konkurzného konania. 

Podľa § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak

 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo
 • ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
 • ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo
 • ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.“ 

Podľa ustanovenia § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia.“ Výmaz spoločnosti z obchodného registra sa následne vykoná po ukončení likvidácie na návrh likvidátora. 

V uvedených prípadoch je teda výmaz z obchodného registra vykonaný na základe právoplatného rozhodnutia súdu a nie je potrebné podávať návrh na výmaz z obchodného registra.

Praktické príklady 

V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy má spoločnosť ako sídlo v obchodnom registri zapísanú adresu v nehnuteľnosti, ku ktorej nemá vlastnícke alebo užívacie právo. Ide napríklad o situácie, kedy bol spoločnosti udelený súhlas so zriadením sídla, ale neskôr bol súhlas odvolaný alebo uplynula doba, na ktorú bol udelený. 

Má vlastník nehnuteľnosti možnosť dosiahnuť, aby bolo sídlo spoločnosti v jeho nehnuteľnosti zrušené? Vlastník nehnuteľnosti (za predpokladu, že vie svoje vlastnícke právo preukázať) môže ako osoba, ktorá osvedčila právny záujem na zrušení spoločnosti podať na príslušný registrový súd podnet na zrušenie spoločnosti s dôvodu, že spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, a teda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má zriadené sídlo. Takáto osoba nemôže žiadať, aby bola vymazaná adresa nehnuteľnosti v jej vlastníctve z obchodného registra, môže podať len vyššie uvedený podnet. 

Podnet je možné podať písomne na adresu okresného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom je spoločnosť zapísaná alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk ako všeobecné podanie. Na elektronické podanie je potrebný zaručený elektronický podpis. Po prijatí podania registrový súd postupuje tak, ako je popísané vyššie. Pokiaľ spoločnosť problém neodstráni (získaním a doložením súhlasu vlastníka alebo zmenou sídla a doložením dokladu preukazujúceho vlastnícke alebo užívacie právo k novému sídlu), súd spoločnosť zruší a vykoná jej výmaz z obchodného registra. 

Neplatnosť spoločnosti 

Vo všeobecnosti možno uviesť, že dôvodmi na zrušenie a následný výmaz spoločnosti ex offo sú rôzne porušenia povinností a podmienok fungovania spoločnosti. Jedná sa však o prípady porušenia povinností, ku ktorým došlo až po vzniku spoločnosti, teda po jej zápise do obchodného registra. 

V praxi však môžu nastať aj situácie, kedy k porušeniu povinností alebo zákonom vyžadovaných podmienok došlo už pri založení spoločnosti. V takýchto prípadoch nedôjde k zrušeniu spoločnosti, ale súd môže rozhodnúť o jej neplatnosti. Podľa § 68a ods. 2 Obchodného zákonníka: Súd môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie, len ak

 • nebola uzavretá spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva alebo nebola vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov,
 • predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách chýba údaj o obchodnom mene spoločnosti alebo o výške vkladov spoločníkov, alebo o výške základného imania, alebo o predmete podnikania, alebo činnosti, ak tak ustanovuje zákon,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách nie sú dodržané ustanovenia zákona o minimálnom splatení vkladov,
 • všetci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony,
 • v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja.“ 

Využite naše právne služby

 • vypracovanie podnetu na ex offo výmaz spoločnosti
 • likvidácia spoločnosti
 • založenie obchodných spoločností

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.