Ako sa určuje otcovstvo k dieťaťu nevydatej matky?

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rodine“) upravuje tri spôsoby určenia otcovstva – určenie otcovstva na základe v zákone zakotvených domnienok otcovstva, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov a na základe rozhodnutia súdu. U dieťaťa nevydatej matky prichádza do úvahy určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov a rozhodnutím súdu. Určenie otcovstva na základe domnienky otcovstva manžela matky sa logicky na takéto prípady neaplikuje.

Súhlasné vyhlásenie rodičov na matričnom úrade

Podľa ustanovenia § 91 ods. 1 zákona o rodine sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

V praxi prebieha určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov tak, že obaja rodičia sa dostavia na matričný úrad, kde sa spíše zápisnica o súhlasnom vyhlásení rodičov, ktorá bude obsahovať označenie otca dieťaťa a tiež dohodu rodičov o priezvisku dieťaťa.

Pri uskutočnení súhlasného vyhlásenia rodičov je potrebné predloženie občianskych preukazov rodičov. Pokiaľ je matka dieťaťa rozvedená, je potrebné aj predloženie rozsudku o rozvode manželstva, u ovdovenej matky úmrtného listu manžela.

Súhlasné vyhlásenie rodičov je možné uskutočniť aj pred narodením dieťaťa. Dieťa však už musí byť počaté. Súhlasné vyhlásenie rodičov ešte pred narodením dieťaťa umožní, aby boli v rodnom liste dieťaťa uvedené aj údaje otca. Pokiaľ by sa súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočnilo až po narodení dieťaťa, bol by mu najprv vystavený rodný list bez uvedenia údajov otca a až následne, po súhlasnom vyhlásení rodičov, nový rodný list, v ktorom by už boli údaje otca doplnené.

Keďže zákon nezakotvuje žiadnu lehotu, do kedy je potrebné súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočniť, je možné, aby bolo takýmto spôsobom určené aj otcovstvo k dospelému dieťaťu.

Podľa ustanovenia § 91 ods. 4 zákona o rodine: „Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.“

Zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov

Zákon o rodine priznáva matke dieťaťa, aj otcovi dieťaťa, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, možnosť zapretia otcovstva v lehote do troch rokov od jeho určenia, pričom lehota neuplynie pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov však môže otcovstvo zaprieť len keď je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa.

Súhlasne vyhlásenie rodičov pred súdom

Súhlasne vyhlásenie rodičov môže byť urobené aj pred súdom. Ak bolo začaté súdne konanie o určenie otcovstva a dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve k dieťaťu súd konanie zastaví.

Pokiaľ je rodič dieťaťa maloletý, môže byť súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočnené iba pred súdom.

Určenie otcovstva rozhodnutím súdu

Pokiaľ nebolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, prichádza do úvahy návrh na určenie otcovstva súdom. Aktívne legitimovaní na podanie návrhu na určenie otcovstva sú dieťa, matka dieťaťa alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom dieťaťa, prípadne súdom ustanovený opatrovník zosnulého domnelého otca.

Podľa ustanovenia § 94 ods. 2 zákona o rodine sa za otca dieťaťa „považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.“

V zmysle ustanovenia § 104 ods. 3 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, pokiaľ nedošlo k určeniu otcovstva zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením a matka v primeranom čase návrh na súd na určenie otcovstva nepodá, môže súd ustanoviť dieťaťu procesného opatrovníka na podanie takého návrhu a zastupovanie v konaní. 

Súd spolu s konaním o určenie otcovstva rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive dieťaťa.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie