Ako založiť verejnú obchodnú spoločnosť?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) v ustanovení § 76 definuje verejnú obchodnú spoločnosť ako „spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.“

Základnými črtami verejnej obchodnej spoločnosti je spojenie minimálne dvoch spoločníkov, ktorého účelom môže byť iba výkon podnikateľskej činnosti, zapojenie spoločníkov do výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti, osobné ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a tým znášanie podnikateľského rizika v rozsahu individuálneho podnikania, neexistencia zákonnej povinnosti vytvoriť základné imanie, vložiť vklad do spoločnosti alebo kreovať určité orgány spoločnosti. 

Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti 

Verejná obchodná spoločnosť je založená uzavretím spoločenskej zmluvy minimálne dvomi spoločníkmi, ktorými môžu byť fyzické a / alebo právnické osoby. Nie je vylúčená ani možnosť založenia verejnej obchodnej spoločnosti dvomi spoločníkmi – fyzickou osobou a jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej je jediným zakladateľom a spoločníkom práve táto fyzická osoba. 

Spoločenská zmluva verejnej obchodnej spoločnosti 

Obligatórnymi náležitosťami spoločenskej zmluvy, ktorou sa zakladá verejná obchodná spoločnosť sú v zmysle ustanovenia § 78 Obchodného zákonníka:

  • obchodné meno spoločnosti
  • sídlo spoločnosti
  • určenie spoločníkov (v prípade právnických osôb uvedením ich názvu a sídla, v prípade fyzických osôb uvedením ich mena a bydliska)
  • vymedzenie predmetu podnikania 

Precitajte si aj: Založenie v.o.s. 

Dôležitou funkciou spoločenskej zmluvy je okrem založenia spoločnosti aj úprava vzťahov medzi spoločníkmi a spoločnosťou a medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom. Z tohto dôvodu a tiež vzhľadom na stručnú právnu úpravu verejnej obchodnej spoločnosti v Obchodnom zákonníku s množstvom dispozitívnych ustanovení je vhodné v spoločenskej zmluve okrem obligatórnych náležitostí upraviť aj ďalšie otázky ako napríklad:

  • vkladovú povinnosť spoločníkov vrátane lehoty na splatenie vkladu, výšky úrokov pre prípad omeškania so splácaním vkladu
  • konanie v mene spoločnosti (vymedzenie úkonov, na ktoré je potrebný súhlas viacerých, prípadne všetkých spoločníkov)
  • poverenie niektorého / niektorých zo spoločníkov obchodným vedením spoločnosti
  • pravidlá deľby zisku, likvidačného zostatku, znášania straty, výpočtu vyrovnacieho podielu
  • bližšie vymedzenie zákazu konkurencie atď. (OVEČKOVÁ, O. a kol. 2008. Obchodný zákonník Komentár. Bratislava : Iura edition, 2008) 

Po založení verejnej obchodnej spoločnosti sú spoločníci tejto spoločnosti oprávnení podať návrh na vklad spoločnosti do obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 78 Obchodného zákonníka návrh podávajú a podpisujú všetci spoločníci. 

Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, pričom môže byť podaný v listinnej forme, pomocou elektronických prostriedkov alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. 

Vznik verejnej obchodnej spoločnosti 

Pokiaľ návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti spĺňa podmienky, registrový súd vykoná zápis a vydá navrhovateľovi potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Deň, ku ktorému bol vykonaný zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra je dňom vzniku verejnej obchodnej spoločnosti.

Poplatok 

Poplatok z návrhu na prvý zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra je podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 300,- EUR, pričom pri podaní návrhu elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je sadzba znížená o 50 %.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie