Ako získať povolenie na činnosť „organizovanie športových podujatí“

Dňa 01.02.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“). Tento zákon ustanovil, že živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - usporiadateľ na športovom podujatí" zanikajú 1. februára 2014.

Zákon zrušil aj zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov.

Ako získať oprávnenie na činnosť organizovanie športových podujatí?

Na výkon činnosti „organizovanie športových podujatí“ nevydáva oprávnenie ani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), živnostenský úrad či iný orgán štátnej správy.

Prečítajte si aj: Ako založiť jóga štúdio

Za športové podujatie sa pritom v zmysle zákona považuje športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.

Zápis činnosti organizovanie športových podujatí do obchodného registra

Podľa písomnej informácie z ministerstva, ktorú sme obdržali, by mal obchodný register postupovať pri zápise predmetnej činnosti ako pri iných predmetoch podnikania, kde predmet činnosti nie je štátom regulovaný, tzn. zapísať činnosť bez toho, aby vyžadoval doklad o povolení na túto činnosť ako prílohu k návrhu na zápis.

Oznamovacia povinnosť organizátora podujatia

Organizovanie športových podujatí je bližšie upravené v zákone č. 1/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“). Jedna z najdôležitejších povinností organizátorov športových podujatí je upravená v § 4 zákona. Ten upravuje povinnosť organizátora podujatia oznámiť v písomnej forme alebo v elektronickej forme zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu. Obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na ktoré z podujatí sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť alebo môže zúžiť jej rozsah.

Oznámenie športového podujatia podáva organizátor pred konaním podujatia, najneskôr:

a) 10 dní,

b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo

c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia bude aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať a povolenie podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje.

Ďalšie povinnosti organizátora podujatia

Organizátor podujatia je tiež povinný: 

 • riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť, zabezpečiť usporiadateľskú službu
 • zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania podujatia
 • zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané
 • umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v priestoroch podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, alebo oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala
 • zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala na mieste konania podujatia
 • zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví
 • zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu
 • zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže
 • zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia
 • prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7
 • umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového zariadenia
 • zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu
 • zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia
 • zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie
 • zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou
 • zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby
 • zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému, ak boli vyhotovené

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie