Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Aktualizované: 20.05.2021 | Vytvorené: 20.05.2021 |

V tomto článku si priblížime podmienky pre získanie prechodného pobytu cudzincom z tretej krajiny pre manžela / manželku, prípadne pre dieťa cudzinca, ktorý už má na Slovensku udelený pobyt. Prípadne, ak žiadajú spolu o pobyt (manžel napríklad na účel podnikania alebo zamestnania) a spolu s ním prichádza na Slovensko aj jeho žena alebo dieťa.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny (pre manžela / manželku cudzinca)

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť:

  • platný cestovný doklad
  • dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu    
  • kolok v hodnote 132,50 EUR + 24,50 EUR za vydanie potvrdenia      
  • nasledujúce doklady nie staršie ako 90 dní:
   • sobášny list apostilovaný a úradne preložený do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.
   • výpis z registra trestov materskej krajiny ako aj krajiny, kde sa osoba zdržiavala viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov tri roky spätne. Výpisy musia byť apostilované a úradne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.
   • ak je žiadateľ vlastníkom bytu na území SR, doloží výpis z listu vlastníctva (stačí z internetu). Ak je vlastníkom len manžel, predloží aj čestné vyhlásenie manžela, že manželke poskytne ubytovanie počas celého pobytu na území Slovenskej republiky alebo na neobmedzený čas. Ak žiadateľ je v nájme, doloží buď nájomnú zmluvu s overenými podpismi všetkých vlastníkov aj cudzinca, alebo čestné vyhlásenie vlastníkov o poskytnutí ubytovania.  
   • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno manžela potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 12 násobku životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR), t.j. minimálne necelých 2.600 EUR na jednu osobu (t.j. vyžaduje sa dvojnásobok na 2 osoby). V tomto prípade sa vyžaduje aj čestné vyhlásenie manžela, že manželku finančne a hmotne zabezpečí počas celého pobytu na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny (pre dieťa)

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť:

  • platný cestovný doklad
  • dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
  • kolok v hodnote 24,50 EUR za vydanie potvrdenia
  • kolok v hodnote 132,50 EUR, ak je dieťa staršie ako 14 rokov
  • nasledujúce doklady nie staršie ako 90 dní:
   • rodný list dieťaťa apostilovaný / superlegalizovaný a úradne preložený do slovenského jazyka slovenským prekladateľom
   • čestné vyhlásenie rodičov, že dieťa je slobodné s úradne overenými podpismi rodičov alebo otca (žiadateľa), apostilované a úradne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom
   • v prípade dieťaťa od 15 roku veku výpis z registra trestov materskej krajiny, ako aj krajiny, kde sa zdržiaval viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov tri roky spätne. Výpisy musia byť apostilované a úradne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.
   • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno otca dieťaťa (žiadateľa) potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 12 násobku životného minima na jednu osobu (t.j. vyžaduje sa trojnásobok na 3 osoby, pri deťoch polovica). V tomto prípade sa vyžaduje aj čestné vyhlásenie otca dieťaťa, že dieťa finančne a hmotne zabezpečí počas celého pobytu na území Slovenskej republiky.
   • čestné vyhlásenie otca dieťaťa ako vlastníka bytu, že dieťaťu poskytne ubytovanie počas celého pobytu na území Slovenskej republiky alebo na neobmedzený čas. Ak žiadateľ je v nájme, doloží buď nájomnú zmluvu s overenými podpismi všetkých vlastníkov aj cudzinca, alebo čestné vyhlásenie vlastníkov o poskytnutí ubytovania. Na čestnom vyhlásení odporúčame uviesť všetkých rodinných príslušníkov, ktorí budú ubytovaní v jednej nehnuteľnosti.  

Údaje uvedené v predložených dokladoch musia súhlasiť s údajmi uvedenými v žiadosti a na cestovnom doklade.

Iné predkladané doklady

V niektorých prípadoch sa predkladajú aj iné doklady, vždy to závisí od konkrétnej situácie. To je sumár všetkých potrebných dokladov aj s alternatívami. 

Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov (Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of family reunification pursuant to Art. 27 of Act on residence of Aliens)

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm

two photographs of size 3 x 3,5 cm

 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. k) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

valid travel document (Art. 2 (1)(k) or Art. 125(3) of Act on residence of Aliens)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

Document not older than 90 days which confirms the purpose of stay (Art. 32(2)(a) of the Act on residence of Aliens)

 • matričný doklad (sobášny list, rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní

Registry Office document (marriage certificate, birth certificate of a child) – may be older than 90 days,

 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa je slobodné,

statutory declaration of legal guardian stating that the child is single,

 • fotokópia dokladov o pobyte rodičov dieťaťa,

photocopy of parents residence permits,

 • fotokópia dokladu o pobyte garanta,

photocopy of guarantee´s residence permit,

 • fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,

photocopy of a competent authority decision on placing the child in the custody,

 • doklad preukazujúci dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

document confirming a long-standing unfavourable health condition,

 • doklad preukazujúci odkázanosť (napr. doklad o zdravotnom stave štátneho príslušníka tretej krajiny, v ktorom je uvedené, že zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje starostlivosť inej osoby a čestné vyhlásenie o tom, že v krajine odkiaľ pochádza mu nemá kto poskytnúť náležitú rodinnú podporu) - (§ 32 ods. 5 písm. n) zákona o pobyte cudzincov),

document confirming dependance of third country national (e.g. document of health condition of third country national stating that his/her health condition necessarily requires the care of other person and statutory declaration stating that in the country he/she comes from receives no appropriate family support (Art. 32(5)(n) of the Act on residence of Aliens).

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci súhlas (§ 32 ods. 2 písm. f) zákona o pobyte cudzincov)

Document not older than 90 days which confirms the approval(Art. 32(2)(f) of the Act on residence of Aliens)

 • súhlas potvrdzujúci, že v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov a slobodným dieťaťom jeho manžela mladšieho ako 18 rokov so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom (§  27 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov),

approval of a parent whose custody the child has not been placed in and who has the right to see the child in case of third country national who is a single child under the age of 18 and single child of his/her spouse under the age of 18  (Art. 27(4) of the Act on residence of Aliens).

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

Document not older than 90 days which confirms integrity (Art. 32(2)(b) of the Act on residence of Aliens)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

extract from the Crime Register of the country he/she is a national to,this document must by superlegalized or apostilled and officialy translated to the Slovak language.  

 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch
  (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov), 

extract from the Crime Register of the country where the third country national has resided during last three years for the period longer than 90 days within six consecutive months (Art. 121 (1) of the Act on residence of Aliens). This document must be apostilled and translated to the Slovak language.  

Doklad nie starší ako90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

Document not older than 90 days which confirms financial resources for residence (Art. 32(2)(c) of the Act on residence of Aliens)

 • čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR a niektorý z nasledovných dokladov:
  • pracovná zmluva,
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy,
  • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny (§ 32 ods. 6 písm. g) zákona o pobyte cudzincov),

statutory declaration of third country national who has been granted the permanent residence or temporary residence or who applies for granting the permanent residence or temporary residence and with whom the family reunification is reqused confirming that he/she would provide financial and material resources for third country national during his/her residence in the territory of the Slovak republic and one of the following documents:

 • work contract
 • an employer´s confirmation of the level of agreed salary
 • statement of ballance of a bank account of third country national who has been granted the permanent residence or temporary residence or who applies for granting the permanent residence or temporary residence and with whom the family reunification is reqused (Art. 32(6)(g) of the Act on residence of Aliens).

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

Document not older than 90 days which confirms provided accommodation (Art. 32(2)(e) of the Act on residence of Aliens)

 • list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,

the title deed or the extract from the title deed of the Real Estate Register issued in favour of the third country national,

 • overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti
  (napr. doklad o pridelení bytu),

certified lease contract concluded with a real estate owner or user and extract from the title deed or other document proving the entitlement to use the real restate,

 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne),

confirmation of the accommodation facility on the provision of accommodation,

 • overené čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, alebo

certified statutory declaration of the natural person or legal entity on provision of accommodation to the alien in the territory of the Slovak Republic and the extract from the title deed or the document proving the entitlement to use the real estate or

 • dohoda o hosťovaní, ak obsahuje aj zabezpečenie ubytovania (§ 122 zákona o pobyte cudzincov).

the agreement on visiting if it contains provision of accommodation (Art. 122 of the Act on residence of Aliens).

Prečítajte si aj:

Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Prechodný pobyt pre rodiča cudzinca

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.