Pozastavenie či zrušenie živnosti – postup a poplatky

V zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), pokiaľ podnikateľ z akéhokoľvek dôvodu nemá v úmysle vykonávať činnosť, na ktorú mu bolo udelené živnostenské oprávnenie, môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti (prerušenie živnosti). Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či pozastaví všetky predmety podnikania uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení alebo len niektoré z nich.

Pozastavenie prevádzkovania živnosti

Ak podnikateľ chce pozastaviť prevádzkovanie živnosti, je povinný to oznámiť živnostenskému úradu.

Podnikateľ si môže určiť, od kedy chce pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Tento deň nemôže predchádzať dňu nasledujúcemu po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu. Pokiaľ tento deň podnikateľ neurčí, účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu.

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

S účinnosťou od 1.8.2021 zo zákona vypadlo, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Poplatok v prípade elektronického podania sú 2 EUR.

§ 57 (účinný do 29.2.2024) zákona č. 455/1991 Zb.

(1) Živnostenské oprávnenie zaniká

a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,

b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,

c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,

d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,

e) ak to ustanoví osobitný zákon,

f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,

g) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

(2) Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.

(3) Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

(4) Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

(5) Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Ukončenie podnikania

Živnostenské oprávnenie zaniká aj dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. Ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu.

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Od kedy bude prerušenie živnosti účinné?

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Oznámenie o pozastavení osobne alebo elektronicky

Oznámiť pozastavenie živnosti môže podnikateľ buď osobne prostredníctvom príslušného Okresného úradu, alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Pri osobnom podaní žiadateľ vyplní formulár, ktorý je verejne dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR a ktorý následne odovzdá osobne na príslušnom okresnom úrade. K oznámeniu je potrebné doložiť kolok vo výške 4 Eur, ktorý by malo byť možné zakúpiť na každom okresnom úrade. K oznámeniu nie je potrebné pripojiť žiadne ďalšie prílohy. Potvrdenie o pozastavení živnosti by mal okresný úrad vydať na počkanie.

Pri elektronickom oznámení žiadateľ zašle vyplnené podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom cez ÚPVS. Po overení zaručeného elektronického podpisu žiadateľa, ktoré by nemalo trvať dlhšie ako 24 hod., je podanie zaslané do centrálnej podateľne jednotného kontaktného miesta (ďalej len „JKM“) a následne žiadateľ dostane správu o platobných podmienkach. Poplatok pri elektronickom oznámení živnosti je 2 Eurá. Pri elektronickom oznámení pozastavenia živnosti nie je potrebné k žiadosti prikladať kolok, poplatok žiadateľ uhradí až po doručení platobných podmienok. Poplatok je možné uhradiť buď cez internet banking, alebo poštovou poukážkou na účet Štátnej pokladnice. Potvrdenie o pozastavení živnosti zašle JKM žiadateľovi elektronicky do elektronickej schránky. Papierovú formu potvrdenia si môže žiadateľ vyzdvihnúť buď osobne na JKM alebo si môže vyžiadať jeho doručenie poštou.

Doba prerušenia živnosti

S účinnosťou od 1.8.2021 zo zákona vypadlo, že pozastavenie živnosti môže trvať najmenej 6 mesiacov a nemôže trvať dlhšie ako tri roky. Živnostenský zákon neustanovuje, koľkokrát je možné živnosť prerušiť.

Účinky prerušenia živnosti

Počas doby prerušenia živnosti nemôže podnikateľ vykonávať prerušenú živnosť, a to minimálne 6 mesiacov. Pokiaľ však podnikateľ prerušil živnosť na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, napríklad na 1 rok, a chcel by túto živnosť vykonávať skôr, avšak až po uplynutí 6 mesiacov, môže živnostenské oprávnenie obnoviť na základe oznámenia o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Podnikateľ opätovne nadobudne oprávnenie vykonávať živnosť až uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Pokiaľ má podnikateľ pozastavené prevádzkovanie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania uvedených v osvedčení o živnostenskom oprávnení, je povinný oznámiť pozastavenie živnosti správcovi dane, zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni.

V oznámení o pozastavení živnosti môže podnikateľ požiadať o oznámenie prerušenia živnosti správcovi dane. Zdravotnej a sociálnej poisťovni však musí pozastavenie oznámiť sám, a to doručením potvrdenia o pozastavení živnosti.

Poplatky pri pozastavení živnosti 

Obdobne ako pri ohlásení živnosti aj so zastavením živnosti sú spojené správne poplatky. Tieto upravuje zákon o správnych poplatkoch a to tak, že výšku správneho poplatku za oznámenie pozastavenia prevádzkovania živností stanovuje na sumu 4 eurá. Obdobný správny poplatok bude účtovaný aj pri zmene doby pozastavenia prevádzkovania živností. Pri elektronickom podaní sa znižuje na polovicu.         

Pozastavenie živnosti a úrad práce 

Počas doby pozastavenia živnostenského oprávnenia nemusí podnikateľ platiť odvody

Osoba, ktorá pozastavila výkon živnosti sa považuje za uchádzača o zamestnanie, nakoľko táto osoba spĺňa podmienku, že neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Na prihlásenie do evidencie má osoba lehotu 7 dní. Pokiaľ tak neurobí, bude si musieť hradiť preddavky na zdravotné poistenie. Na prihlásenie do evidencie po prerušení živnosti sa vyžadujú nasledovné dokumenty:

 1. platný občiansky preukaz
 2. žiadosť o zaradenie do evidencie
 3. kópiu Živnostenského listu
 4. ukončenie resp. prerušenie živnosti
 5. fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

Opätovné pozastavenie živnosti 

Živnostenský zákon nehovorí o tom, koľkokrát za sebou je možné pozastaviť živnosť. Pre absenciu tohto ustanovenia možno živnosť pozastaviť neobmedzený počet krát za sebou. 

DPH

Pozastavenie živnosti nie je dôvodom na zrušenie registrácie na dani z pridanej hodnoty. Uvedené platí najmä v prípade, ak počas pozastavenia živnosti vykonávate nezávisle iné podnikanie. Ak však nebudete vykonávať iné podnikanie, môžete počas trvania pozastavenie živnosti registráciu na daň z pridanej hodnoty zrušiť. 

Pozastavenie živnosti a odvody 

Ako sme už spomínali, počas doby pozastavenia živnostenského oprávnenia, nemusí podnikateľ platiť odvody. 

Zrušenie živnosti – rozdiel oproti prerušeniu

Od prerušenia živnosti je potrebné odlišovať zrušenie / ukončenie podnikania. Zrušenie živnosti predstavuje jeden zo spôsobov zániku živnosti v zmysle ustanovenia § 57 Živnostenského zákona. Zrušenie živnosti možno chápať dvojako. V prvom rade môže ísť o zánik živnostenského oprávnenia na základe rozhodnutia živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 Živnostenského zákona. Toto ustanovenie vymenúva prípady, kedy miestne príslušný živnostenský úrad môže zrušiť živnostenské oprávnenie. Ide o tieto dôvody:

 • podnikateľ stratil spôsobilosť na právne úkony, to neplatí ak bol ustanovený zodpovedný zástupca
 • podnikateľ nie je bezúhonný
 • nastanú prekážky upravené v ustanovení § 8 ods. 3 Živnostenského zákona napr. konkurz na majetok živnostníka
 • porušenie podmienok prevádzkovania živností
 • podnet Správy štátnych hmotných rezerv
 • podnet Slovenskej obchodnej inšpekcie

V druhom rade môže ísť o zánik živnostenského oprávnenia na základe podnetu samotného podnikateľa, t.j. oznámením o ukončení podnikania. V tomto prípade ide v podstate o zrušenie podnikania na základe dobrovoľného rozhodnutia živnostníka. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. V oznámení však môže byť určený aj neskorší deň zániku. 

Pokiaľ by si to podnikateľ rozmyslel, oznámenie o ukončení podnikania môže vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. 

S ukončením podnikania sú spojené viaceré povinnosti:

 • oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • oznámenie Sociálnej poisťovni
 • oznámenie zdravotnej poisťovni

Výmaz z obchodného registra podnikateľa (fyzickej osoby) – neuplatňuje sa, nakoľko FO sa do obchodného registra už nezapisujú

Ďalšou z povinností je potreba výmazu z obchodného registra podnikateľa – fyzickej osoby. Nie všetky fyzické osoby sa zapisujú do obchodného registra, výmaz je teda potrebný len pri tých, ktoré sú v ňom zapísané. Sú to fyzické osoby zapísané na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Častým prípadom, kedy tak ustanovuje zákon sú napríklad dopravcovia – podnikatelia, ktorý vykonávajú činnosť dopravy nad 3,5 tony. 

Rovnako tak zahraničné fyzické osoby sa povinne zapisujú do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby). 

Pri výmaze fyzickej osoby z obchodného registra je potrebné doložiť okrem návrhu na výmaz aj súhlas správcov dane (na niektorých súdoch stačí doložiť súhlas daňového úradu, na iných aj súhlas colného úradu a obce).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie