Pracovné povolenie pre Ukrajincov v roku 2021

Aktualizované: 27.01.2021 | Vytvorené: 23.01.2021 |

Ukrajinci momentálne tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov pracujúcich na Slovensku. Len ku koncu minulého roka bol ich počet viac ako 19 tisíc. Najviac ich pracovalo v Bratislave. 

Pracovné povolenie pre Ukrajincov v roku 2021

Obsah

Ukrajinci podnikajúci na Slovensku musia žiadať o prechodný pobyt Pracovné víza pre Ukrajincov Aký je postup získania povolenia na pobyt? Aké prílohy treba priložiť na cudzineckej polícii? Aké doklady treba doložiť po udelení prechodného pobytu? Dva naše praktické tipy  Výška poplatkov Časté otázky

V poslednom článku sme písali ako získať povolenie na zamestnanie cudzinca. Stále viac Ukrajincov na Slovensku pracuje na základe živnosti. Na rozdiel od s.r.o. sa im pri živnosti nekladú také prísne podmienky pri získaní pobytu za účelom podnikania. Nižšie sa dozviete, aký je postup získania povolenia na pobyt, aké doklady treba priložiť či výšku poplatkov. Prikladáme aj naše dva dobré tipy pre Ukrajincov a taktiež vaše časté otázky. 

Potrebujete právne služby pre Ukrajincov, ktorí majú záujem získať pobyt na Slovensku? Pomôžeme Vám s celým procesom, kontaktujte nás.

Ukrajinci podnikajúci na Slovensku musia žiadať o prechodný pobyt

Ukrajincom je možné najprv udeliť prechodný pobyt, ktorý môže byť udelený najviac na obdobie 3 roky. Následne si môžu podať žiadosť o obnovenie pobytu na Slovensku. Akonáhle sa budú zdržiavať na území SR nepretržite 5 rokov, môžu získať trvalý pobyt

Pracovné víza pre Ukrajincov

Ukrajinci nepotrebujú na vstup na Slovensko získať víza, keďže majú bezvízový styk v trvaní 90 dní v rámci polroka. V tomto prípade, ak majú Ukrajinci záujem prísť na Slovensko, nepotrebujú víza a žiadosť o povolenie na pobyt si môžu podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polícii na Slovensku.

Aký je postup získania povolenia na pobyt?

 1. Registrácia živnosti na Slovensku
 2. Otvorenie podnikateľského účtu v banke a vklad dostatku finančných prostriedkov pre splnenie podmienky finančného zabezpečenia pobytu
 3. Podanie žiadosti o prechodný pobyt na cudzineckej polícii (v prípade Ukrajincov je možné žiadosť podávať priamo na Slovensku)
 4. Cudzinecká polícia má lehotu 90 dní od podania kompletnej žiadosti na vydanie rozhodnutia o udelení pobytu

Aké prílohy treba priložiť na cudzineckej polícii?

Všetky prílohy, ktoré žiadateľ prikladá, musia byť originály a nesmú byť staršie ako 90 dní pred dátumom podania žiadosti. 

  1. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania - vzor nájdete na tomto odkaze
  2. Platný cestovný doklad (pas)
  3. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
  4. Finančné zabezpečenie - ak cudzinec podniká ako fyzická osoba (na živnosť), ide o dvadsaťnásobok životného minima, čo v roku 2021 predstavuje necelých 4.300 EUR. Finančné zabezpečenie sa dokladuje spravidla predložením potvrdením o zostatku na bankovom účte založenom v Slovenskej banke. Zároveň sa predkladá aj potvrdenie o zostatku na osobnom bankovom účte. Zostatok musí byť vo výške aspoň 12 násobku životného minima (životné minimum je do 30.6.2021 vo výške necelých 215 EUR), t.j. na osobnom účte musí byť necelých 2.600 EUR. Ak by cudzinec predkladal potvrdenia o zostatku na účtoch vedených v zahraničných bankách, dokladá sa aj úradný preklad potvrdení, ako aj obraty za posledné 3 mesiace na oboch účtoch.
  5. Potvrdenie o zabezpečení ubytovania - viac informácií o požiadavkách o dokladovaní ubytovania pre cudzincov nájdete tu
  6. Výpis z registra trestov - v prípade, ak bol vydaný na Ukrajine, je nutné ho na Ukrajine  najprv apostilovať a následne preložiť do Slovenčiny. Tento postup platí aj pre iné krajiny. Viac o apostille dokumentov nájdete tu. Ak by sa cudzinec zdržiaval posledné 3 roky aspoň 90 dní v rámci polroka aj v inom štáte, dokladá sa výpis z registra trestov aj z tejto krajiny.
  7. Osvedčenie o živnostenskom podnikaní nie je potrebné dokladať v originály, stačí doložiť aj obyčajná kópia. 

Aké doklady treba doložiť po udelení prechodného pobytu?

 1. Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Vyšetrenie cudzincov na tento účel zabezpečuje v 7 mestách po celej SR firma medicalcontrol.sk. Tento posudok cudzinec dokladuje cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.
 2. Poistenie - cudzinec je povinný do 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky odovzdať doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. Ukrajinci ako živnostníci budú spadať do systému verejného zdravotného poistenia, to znamená, že si môžu zvoliť jednu z troch zdravotných poisťovní: VŠZP, Union Dôvera. 
 3. Výpis z obchodného registra už po novom nie je pri živnosti nutné predkladať. Fyzické osoby sa už do obchodného registra nezapisujú.  

Dva naše praktické tipy 

 1. Pri podaní žiadosti o pobyt predložte aj zmluvu o dielo s Vašim budúcim obchodným partnerom zo Slovenska. Preukážete tak na cudzineckej polícii Váš skutočný zámer reálne na Slovensku podnikať a že máte jasnú predstavu o Vašom ďalšom fungovaní na slovenskom trhu. V posledných rokoch totiž pribúdalo množstvo špekulantov, ktorí mali záujem iba o získanie povolenia na pobyt a pobytová kartička im otvorila dvere do celej EÚ. Predídete tak nepríjemnostiam pri pohovore na cudzineckej polícii a zvýšite šancu, že Vám pobyt bude naozaj udelený.
 2. Ukrajinci majú dva pasy. Veľa Ukrajincov totiž malo dva pasy, čo využívali pri bezvízovom vstupe na Slovensko. Na oddelení cudzineckej polície sa pri podaní žiadosti podpisuje čestné vyhlásenie, že cudzinec má len jeden pas.

Výška poplatkov

 • 232 EUR v prípade podania na cudzineckej polícii alebo 240 EUR v prípade podania na zastupiteľskom úrade
 • 24,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte
 • 3 EUR za doručenie pobytovej kartičky kuriérom

Časté otázky

Ako dlho sa cudzinec musí zdržiavať na území SR, aby mu nezrušili povolenie na pobyt?

Cudzinec sa na území musí zdržiavať viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. 

Musí sa cudzinec zdržiavať na deklarovanej adrese?

Áno, musí. Cudzinecká polícia robí námatkové kontroly, či sa cudzinec na deklarovanej adrese naozaj zdržiava. Robí to tak prakticky pred každým udelením pobytu, námatkové kontroly sa dejú priebežne počas celého pobytu cudzinca. Ak ste sa medzičasom presťahovali, je nutné nahlásiť zmenu adresy pobytu cudzinca. Pokiaľ vás na adrese nenájdu, automaticky udeľujú taktiež pokutu. 

Kedy je možné žiadať o obnovenie pobytu? 

Žiadosť o obnovenie pobytu cudzinca je možné podať na cudzineckej polícii najskôr 6 mesiacov pred vypršaním lehoty, na ktorú bol pobyt udelený. 

Využite naše právne služby

 • Právne služby v celom procese podnikania cudzincov na Slovensku
 • Založenie spoločnosti alebo živnosti
 • Komunikácia so zastupiteľským úradom
 • Naša osobná účasť na cudzineckej polícii pri podaní žiadosti ako aj prevzatia povolenia na pobyt

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.