Založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Organizačná zložka zahraničnej osoby nemá právnu subjektivitu a je celkom naviazaná na svoju materskú spoločnosť, pričom jej založenie predstavuje relatívne komplikovaný proces. Ak ste sa ako zahraničná osoba rozhodli pre založenie organizačnej zložky vašej spoločnosti na Slovensku, nielenže vám radi poradíme, ako na to, ale ochotne vybavíme celý proces za vás.

1 500 €
3 týždne priemerná doba vybavenia
Mám záujem o založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexná pomoc a poradenstvo pri založení organizačnej zložky zahraničnej osoby – poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • ohlásenie a komunikácia s príslušnými úradmi
  • pracovnoprávne poradenstvo
  • vybavenie virtuálneho sídla

Ako založiť organizačnú zložku?

 V prvom rade  je potrebné vysporiadať sa s formálnymi náležitosťami – v tomto ohľade predstavuje  založenie organizačnej zložky podobný postup ako pri založení samotnej spoločnosti. Musíte si zvoliť názov organizačnej zložky (musí byť odlišný od názvu iných firiem; túto informáciu si sami môžete jednoducho overiť na stránkach slovenského obchodného registra www.orsr.sk), činnosti, ktoré budú predmetom jej podnikania, určiť jej zakladateľa a štatutárny orgán, sídlo a dôležité je samotné rozhodnutie zriaďovateľa o založení organizačnej zložky.

V ďalšom kroku je nevyhnutná komunikácia s úradmi. Založenie organizačnej zložky vašej spoločnosti na Slovensku si vyžaduje získanie živnostenského oprávnenia, podanie návrhu na zápis do obchodného registra a vzhľadom na skutočnosť, že nová pobočka vašej  zahraničnej spoločnosti sa z daňového hľadiska považuje sa slovenského daňového rezidenta, aj registráciu na daňovom úrade.

Viac informácií nájdete aj v našom článku: Organizačná zložka podniku, zahraničnej osoby

Prečítajte si aj: Zmeny v obchodnom registri

KOMPLETNÝ ZOZNAM POPLATKOV OBCHODNÉHO REGISTRA PLATNÝ OD 1.4.2024

Položka 17  
Vo veciach obchodného registra  
a) z návrhu na prvý zápis  
1. akciovej spoločnosti 550 eur
2. iných právnických osôb 220 eur
3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 220 eur
4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 220 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 220 eur
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 50 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 140 eur
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 140 eur
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu.
7. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa osobitného zákona10a) postupom podľa osobitného zákona.10b)
8. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
9. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú. (zdroj: zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

Referencie od klientov

AKMV sú profesionáli. Od začiatku boli ochotní, nápomocní, spoľahliví a komunikácia s nimi bola ľahká a efektívna. Záležalo im a všetko brali seriózne. Sme veľmi spokojní a vďační.

Dr. stom. Oliver Beluš, MUDr. Alena Felszeghy Krasnodent s.r.o.

Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

MUDr. Darina Horváthová DH-dent s.r.o. 

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie