Výmaz adresy sídla spoločnosti používanej neoprávnene

V praxi sa často stáva, že sa poskytne súhlas s umiestnením sídla obchodnej spoločnosti na adrese nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby. Typickým prípadom sú virtuálne sídla. Súhlas sa udelí na určitú dobu, ktorá uplynie, prípadne sa zmluva o poskytnutí sídla vypovie napríklad z dôvodu neplatenia, obchodná spoločnosť si však adresu danej nehnuteľnosti z obchodného registra dobrovoľne nevymaže. V tomto článku si priblížime, aké má majiteľ nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba, možnosti.

Pri zápise adresy nehnuteľnosti ako sídla obchodnej spoločnosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci oprávnenie na takýto zápis. Vyplýva to z § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

Ak však medzičasom obchodná spoločnosť uvádza ako svoje sídlo adresu nehnuteľnosti, ku ktorej nemá už žiadny vzťah, je vo väčšine prípadov buď majiteľ alebo užívateľ nehnuteľnosti oprávnený podať návrh na súd a žiadať zrušenie samotnej obchodnej spoločnosti. V zmysle ust. § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosť, ak spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Oprávnená osoba nemôže podať návrh na zápis zmeny o spoločnosti do obchodného registra a navrhnúť len samotný výmaz adresy sídla. Jedinou možnosťou je podanie návrhu na súd so žiadosťou o zrušenie spoločnosti. Podľa § 304 ods. 1 písm a) Civilného mimosporového poriadku Konaním v niektorých veciach právnických osôb je konanie o zrušení právnickej osoby a nariadení jej likvidácie…“

Následne súd začne vo veci konať, vyzve obchodnú spoločnosť, aby preukázala súdu právne relevantné doklady preukazujúce vlastnícke, prípadne užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa je zapísaná ako sídlo spoločnosti, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti na adrese zapísanej v obchodnom registri pri spoločnosti. V zmysle § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné.

Výzva súdu pred zrušením spoločnosti

Súčasťou výzvy súdu býva zväčša aj žiadosť o poskytnutie informácie, či spoločnosť má alebo nemá hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, alebo peniaze na účtoch v bankách, resp. pokladni spoločnosti. V zmysle § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení a nariadi jej likvidáciu. V zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

Súd stanoví na preukázanie požadovaných skutočností lehotu (v praxi sa stretávame s lehotou 30 dní). Súd zároveň v doručenom prípise oznámi obchodnej spoločnosti, že v opačnom prípade po márnom uplynutí poskytnutej lehoty začne konať z úradnej moci a obchodnú spoločnosť zruší podľa ust. § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka. V danej lehote je tiež možnosť zmeniť si sídlo obchodnej spoločnosti a preukázať uvedené súdu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie