Výpoveď dohodou

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 15.01.2019 |

V praxi sa často stretávame s otázkami klientov týkajúcimi sa „výpovede dohodou“. Jedná sa pritom o omyl, kedy si klienti zamieňajú dva rôzne spôsoby skončenia pracovného pomeru (dohodu a výpoveď) upravené v zákone č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“). Inštitút „výpoveď dohodou“ Zákonník práce nezakotvuje. Viac sa dozviete v článku.

Výpoveď dohodou

Obsah

Skončenie pracovného pomeru  Skončenie pracovného pomeru výpoveďou  Skončenie pracovného pomeru dohodou 

Skončenie pracovného pomeru 

Pracovný pomer je možné skončiť niektorým zo spôsobov zakotvených v ustanovení § 59 Zákonníka práce:

  • dohodou,
  • výpoveďou,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe,
  • uplynutím dohodnutej doby (ak bol pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu). 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ (výpoveď zo strany zamestnávateľa) alebo aj zamestnanec (výpoveď zo strany zamestnanca). Kým zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou iba z dôvodov zakotvených v Zákonníku práce a presne vymedzených vo výpovedi (bližšie v článku: výpoveď zo strany zamestnávateľa, výpovedné dôvody), zamestnanec môže výpoveďou skončiť pracovný pomer z akýchkoľvek dôvodov alebo aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. Pracovný pomer pri výpovedi sa končí uplynutím výpovednej doby

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. U zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, premiestnenia zamestnávateľa (ak zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov a tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z ostatných dôvodov upravených v Zákonníku práce je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Skončenie pracovného pomeru dohodou 

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Často sa stretávame s domnienkami klientov, že aj pri skončení pracovného pomeru dohodou musí uplynúť výpovedná doba ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou. Nie je to však pravda, určenie dňa skončenia pracovného pomeru je v takomto prípade na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, ako deň skončenia pracovného pomeru si teda môžu dohodnúť aj skorší alebo neskorší deň ako deň, na ktorý by pripadalo skončenie pracovného pomeru pri výpovedi.

Pre dohodu o skončení pracovného pomeru Zákonník práce predpisuje písomnú formu. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru iba ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov zrušenia zamestnávateľa, premiestnenia zamestnávateľa (ak zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce), z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca.

Bližšie o skončení pracovného pomeru dohodou si môžete prečítať tu: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Využite naše právne služby

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • založenie agentúry dočasného zamestnávania
  • právne poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.