Základné informácie k výživnému

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 07.11.2017 |

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov vo vzťahu k svojim deťom je starostlivosť o výživu. Výšku vyživovacej povinnosti určuje súd. Požiadať o výživné majú nárok aj nezosobášení partneri, ak je otec/matka dieťaťa zapísaný/á v rodnom liste dieťaťa.

Základné informácie k výživnému

Obsah

Podanie návrhu na určenie výživného Trvanie Vyživovacia povinnosť detí k rodičom Neplnenie vyživovacej povinnosti

Výška výživného sa určuje aj na základe majetkových pomerov rodičov, pričom vyživovacia povinnosť rodičov neznamená mechanickú rovnosť podľa ustanovenia § 62 odseku 7 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“).

Prečítajte si aj: Zrušenie vyživovacej povinnosti (výživné) rodiča k dieťaťu

Podanie návrhu na určenie výživného

V súčasnosti vybavujú návrhy na určenie výživného súdy. Po podaní návrhu na určenie výživného s ďalšími potrebnými dokumentmi na súd, nasleduje ústne pojednávanie, na ktorom sa vykoná výsluch účastníkov konania – rodičov a dieťaťa. Nasleduje potrebné dokazovanie. Súd rozhodne o určení výživného a zároveň o náhrade trov konania a trov právneho zastúpenia podľa pomeru úspechu účastníka vo veci. Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručí obom účastníkom konania.

Trvanie

Podľa ustanovenia § 62 odsek 1 zákona o rodine: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti ne sú schopné samé sa živiť “. Neexistuje teda časová hranica, ktorá by určila zánik vyživovacej povinnosti rodičov, t.j. dosiahnutie plnoletosti nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti. Zánik takejto povinnosti nastane v prípade zániku samotného rodinnoprávneho vzťahu, t.j. osvojením, zapretím otcovstva, smrťou. 

Každý z rodičov prispieva na výživu svojho dieťaťa, pričom podľa ustanovenia § 62 odseku 5 zákona o rodine.: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.“

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Podľa ustanovenia § 66 zákona o rodine: „Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“ Zákon ustanovuje konkrétne podmienky, ktoré zakladajú vznik takejto povinnosti. Patrí sem samotná existencia rodinnoprávneho vzťahu, potreba rodičov a v neposlednom rade schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť podľa ustanovenia § 66 odseku 4 zákona o rodine.

Neplnenie vyživovacej povinnosti

Ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť dlhodobo, možno naňho podať trestné oznámenie alebo návrh na exekúciu.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.