Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov vo vzťahu k svojim deťom je starostlivosť o výživu. Výšku vyživovacej povinnosti určuje súd. Požiadať o výživné majú nárok aj nezosobášení partneri, ak je otec/matka dieťaťa zapísaný/á v rodnom liste dieťaťa.

Výška výživného sa určuje aj na základe majetkových pomerov rodičov, pričom vyživovacia povinnosť rodičov neznamená mechanickú rovnosť podľa ustanovenia § 62 odseku 7 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“).

Podanie návrhu na určenie výživného

V súčasnosti vybavujú návrhy na určenie výživného súdy. Po podaní návrhu na určenie výživného s ďalšími potrebnými dokumentmi na súd, nasleduje ústne pojednávanie, na ktorom sa vykoná výsluch účastníkov konania – rodičov a dieťaťa. Nasleduje potrebné dokazovanie. Súd rozhodne o určení výživného a zároveň o náhrade trov konania a trov právneho zastúpenia podľa pomeru úspechu účastníka vo veci. Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručí obom účastníkom konania.

Trvanie

Podľa ustanovenia § 62 odsek 1 zákona o rodine: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti ne sú schopné samé sa živiť “. Neexistuje teda časová hranica, ktorá by určila zánik vyživovacej povinnosti rodičov, t.j. dosiahnutie plnoletosti nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti. Zánik takejto povinnosti nastane v prípade zániku samotného rodinnoprávneho vzťahu, t.j. osvojením, zapretím otcovstva, smrťou. 

Každý z rodičov prispieva na výživu svojho dieťaťa, pričom podľa ustanovenia § 62 odseku 5 zákona o rodine.: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.“

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Podľa ustanovenia § 66 zákona o rodine: „Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“ Zákon ustanovuje konkrétne podmienky, ktoré zakladajú vznik takejto povinnosti. Patrí sem samotná existencia rodinnoprávneho vzťahu, potreba rodičov a v neposlednom rade schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť podľa ustanovenia § 66 odseku 4 zákona o rodine.

Neplnenie vyživovacej povinnosti

Ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť dlhodobo, možno naňho podať trestné oznámenie alebo návrh na exekúciu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie