Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov vo vzťahu k svojim deťom je starostlivosť o výživu. Výšku vyživovacej povinnosti určuje súd. Požiadať o výživné majú nárok aj nezosobášení partneri, ak je otec/matka dieťaťa zapísaný/á v rodnom liste dieťaťa.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o právne služby a právne poradenstvo v oblasti rodinného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Výška výživného sa určuje aj na základe majetkových pomerov rodičov, pričom vyživovacia povinnosť rodičov neznamená mechanickú rovnosť podľa ustanovenia § 62 odseku 7 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“). Bližšie informácie k výpočtu výšky výživného aj s tabuľkou výživného nájdete našom článku.

Podanie návrhu na určenie výživného

V súčasnosti vybavujú návrhy na určenie výživného súdy. Po podaní návrhu na určenie výživného s ďalšími potrebnými dokumentmi na súd, nasleduje ústne pojednávanie, na ktorom sa vykoná výsluch účastníkov konania – rodičov a dieťaťa. Nasleduje potrebné dokazovanie. Súd rozhodne o určení výživného a zároveň o náhrade trov konania a trov právneho zastúpenia podľa pomeru úspechu účastníka vo veci. Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručí obom účastníkom konania.

Dokedy musím platiť výživné?

Podľa ustanovenia § 62 odsek 1 zákona o rodine: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti ne sú schopné samé sa živiť “. Neexistuje teda časová hranica, ktorá by určila zánik vyživovacej povinnosti rodičov, t.j. dosiahnutie plnoletosti nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti. Zánik takejto povinnosti nastane v prípade zániku samotného rodinnoprávneho vzťahu, t.j. osvojením, zapretím otcovstva, smrťou. 

Každý z rodičov prispieva na výživu svojho dieťaťa, pričom podľa ustanovenia § 62 odseku 5 zákona o rodine.: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.“

Viac informácií k výpočtu výživného na plnoleté dieťa nájdete v našom článku.

Tabuľka výživného

Tabulka vyzivneho

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Podľa ustanovenia § 66 zákona o rodine: „Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“ Zákon ustanovuje konkrétne podmienky, ktoré zakladajú vznik takejto povinnosti. Patrí sem samotná existencia rodinnoprávneho vzťahu, potreba rodičov a v neposlednom rade schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť podľa ustanovenia § 66 odseku 4 zákona o rodine.

Neplnenie vyživovacej povinnosti

Ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť dlhodobo, možno naňho podať trestné oznámenie alebo návrh na exekúciu.

Sledovanie jedného manželov, použitie dôkazov vyhotovených bez jeho súhlasu v súdnom konaní (Uznesenie Krajského súdu Trenčín, sp. zn. 17CoP/29/2021)

„Podľa matky otec počas PN pracoval, čo matka doložila správou a fotografi ami detektívnej kancelárie, ktorá otca počas PN sledovala v priebehu viacerých dní. Tento dôkaz považovala matka za prípustný, pretože právu na zistenie skutočného stavu v súdnom konaní pripisovala väčšiu váhu ako právu otca na ochranu súkromia.
II. Čo sa týka poukazu matky na výkon práca otca aj počas PN, ktorý preukazovala sledovaním otca prostredníctvom detektívnej kancelárie, tento dôkaz senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 2:1 pripustil stotožňujúc sa väčšinovo
s odôvodnením prípustnosti dôkazu prezentovaným matkou.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie