Založenie nadácie na Slovensku – podmienky a postup

Nadácia je právnická osoba, má právnu subjektivitu a koná samostatne pod svojím menom. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Do postavenia a činnosti nadácie môžu zasahovať štátne orgány len v medziach zákona. V mene nadácie koná správca nadácie, ktorý je štatutárnym orgánom. Okrem nadácie poznáme aj nadačný fond, ktorý treba od nadácie odlišovať, pretože má charakter jednoduchej nesamostatnej nadácie a nemá právnu subjektivitu.

Účelom zriadenia nadácie je poskytovanie peňažnej a nepeňažnej podpory tretím osobám. Peňažná a nepeňažná podpora sa poskytuje z majetku nadácie na vymedzené verejnoprospešné ciele, ako napr. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a iné… Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť za účelom podnikania, ak je to v medziach zákona a v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

Ak máte záujem o založenie nadácie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Zápis názvu (označenia) nadácie sa zapisuje do registra nadácií.

Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Nadácia sa zakladá nadačnou listinou, ktorá je podpísaná všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Nadačná listina nahradila dovtedajšiu zakladateľskú listinu. Vo veciach súvisiacich so vznikom nadácie, do jej vzniku, konajú zakladatelia spoločne alebo koná správca nadácie.

Nadácia vzniká dňom jej zápisu do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Písomný návrh Ministerstvu vnútra SR na zápis nadácie do registra nadácií podáva správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený. K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií musí byť priložená v dvoch vyhotoveniach nadačná listina, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť. Na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená pravosť podpisu správcu nadácie a výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak založí nadáciu právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená zákonom, k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií sa priloží výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Ak nadáciu zakladá zahraničná právnická osoba je potrebné priložiť doklad, že zahraničná osoba je právnickou osobou a kto je jej štatutárny orgán. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, tá prikladá k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií aj doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie