Založenie SE (európskej spoločnosti) – obmedzenia v procese zakladania

Nariadenie SE zakotvuje súbor obmedzení, ktoré sa prejavujú v procese zakladania SE a ktoré treba rešpektovať.

Ide konkrétne:

I. obmedzenie na strane subjektov, ktoré sa môžu zúčastniť založenia, resp. ktoré ho môžu iniciovať

II. obmedzenie, pokiaľ ide o spôsoby založenia

III. obmedzenie v podobe požiadavky na tzv. nadnárodný prvok v procese založenia SE

IV.  obmedzenie, pokiaľ ide o umiestnenie sídla zakladanej SE

Ad. I. Založnie SE – Požiadavky na zakladateľa

Nariadenie SE v čl. 2 a 3 presne špecifikuje, ktoré subjekty sú spôsobilými na založenie SE. Tým sa má na mysli spôsobilosť na založenie, či už iniciácia založenia alebo podieľanie sa na ňom. Pôjde spravidla o právnické osoby vybraných foriem; fyzické osoby môžu byť priamym zakladateľom len pri holdingovej SE. I tu však dominanciu predstavujú tzv. promotorské a.s. alebo s.r.o.

Častou podmienkou, najmä u jednotlivých zakladateľov alebo promotórov býva stanovená povinnosť založenia podľa práva niektorého členského štátu EÚ a zapísané a skutočné sídlo ležiace na území EÚ. Istú výnimku predstavuje čl. 2 ods. 5 Nariadenia SE, týkajúci sa najmä spoločností z území bývalých koloniálnych veľmocí. Pôjde o spoločnosť, ktorej ústredie nie je na území spoločenstva. Môže sa však podieľať na založení SE. Táto spoločnosť musí vzniknúť podľa práva členského štátu, mať sídlo v tomto členskom štáte a byť skutočne a nepretržite spojená s hospodárstvom členského štátu.

Toto obmedzenie týkajúce sa zakladateľov nemá vplyv na dostupnosť SE pre investorov a akcionárov zo štátov mimo územia ES, resp. EHP.

Ad. II. Založnie SE – Požiadavky na spôsoby založenia

Nariadenie SE taxatívne vymenúva spôsoby založenia SE v čl. 2 a 3. Nie je tu teda možnosť založenia SE “na zelenej lúke“, nakoľko sa tak deje len v rámci reorganizácie vybraných existujúcich foriem podnikania, ktorých pôsobenie vykazuje nadnárodný prvok. Bližšie k jednotlivým spôsobom založenia pozri nižšie.

Ad III. Založnie SE – Požiadavky na nadnárodný prvok

Nadnárodný prvok sa prejavuje v tom, že SE možno založiť len vtedy, pokiaľ najmenej dve zakladajúce resp. promotorské spoločnosti sídlia na území rôznych členských štátov alebo na území toho istého členského štátu; nadnárodný prvok však zaisťuje skutočnosť, že aspoň dve z nich majú po dobu dvoch rokov dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právom iného členského štátu, resp. organizačnú zložku na území iného členského štátu.

Ako uvádza čl. 2 ods. 5 Nariadenia SE, na založení SE sa môže podieľať i spoločnosť, ktorej skutočné sídlo sa nachádza mimo územia členských štátov, „… ak táto spoločnosť:

  1. je založená podľa právneho poriadku niektorého z členských štátov
  2. má v tomto štáte svoje zapísané sídlo
  3. má trvalý a efektívny vzťah k ekonomike štátu, v ktorom má zapísané sídlo, tzv. real and continuous link“

Nevyžaduje sa bezpodmienečne spoločnosť so zapísaným sídlom na území členského štátu.

Toto ustanovenie má opodstatnenie hlavne pre spoločnosti so zapísaným sídlom v bývalých kolóniách dnešných členských štátov (napr. Holandské Antily). V týchto kolóniách stále platí legislatíva bývalých koloniálnych metropol, v ktorých tieto spoločnosti uskutočňujú podnikateľskú činnosť. Nadnárodný prvok je podmienkou, ktorá často predstavuje formálnu prekážku založenia SE. To sa pokúsila riešiť aj zahraničná literatúra, ktorá po účinnosti prvej smernice napríklad prišla s myšlienkou ako niektoré obmedzenia obísť.

Ako problém sa javí aj otázka výkladu samotného Nariadenia SE, ku ktorému okamihu je treba vyhovieť minimálnemu časovému rozmeru nadnárodného prvku. Nariadenia SE stanovuje lehotu dvoch rokov, avšak bez uvedenia, ku ktorému okamihu procesu založenia musí byť podmienka splnená a posudzovaná. Na posúdenie je oprávnený Európsky súdny dvor (ďalej len „ESD“). Posúdenie splnenia podmienky zostáva na pleciach národným registrovým orgánom. V konaní o predbežnej otázke však tieto orgány nemajú právo požadovať stanovisko ESD.

Ad. IV. Založnie SE – Požiadavky na umiestnenie sídla zakladanej SE

Nariadenie SE ponecháva úpravu týkajúcu sa umiestnenia sídla zakladanej SE na vôli zakladateľov. Tí sa môžu bez väčších  obmedzení rozhodnúť, do akého členského štátu toto sídlo umiestnia. Z toho vyplýva aj rozhodnutie, akým právnym poriadkom sa bude subsidiárne riadiť samotná SE, resp. celý proces jej zakladania. Výnimkou je len čl. 37 ods. 3 Nariadenia SE týkajúci sa založenia SE transformáciou z národnej a.s. V tomto prípade sa sídlo nesmie premiestniť z jedného členského štátu do druhého, inak povedané, sídlo SE musí zostať toho členského štátu, v ktorom sídli transformovaná a.s.

Isté obmedzenie týkajúce sa umiestnenia sídla SE stanovuje Nariadenie SE v čl. 7, kde sa uvádza, že sídlo SE má byť v tom istom členskom štáte spoločenstva, kde má spoločnosť ústredie.  Nariadenie SE dáva členským štátom možnosť uloženia sprísnenej národnej úpravy, t.j. povinnosť SE zapísanej na jeho území umiestniť ústredie (hlavná správa) a sídlo na rovnakom mieste. Toto splnomocnenie nevyužila Slovenská republika napr. v porovnaní s českým, nemeckým (viď § 2 nemeckého vykonávacieho zákona) i rakúskym právom (viď § 5 ods. 1 rakúskeho vykonávacieho zákona). Ak by nedošlo k splneniu povinnosti umiestnenia sídla obsiahnutej v čl. 7 Nariadenia SE, resp. k sprísnenej národnej úprave, príslušný registrový orgán štátu odmietne SE zapísať. Ak by došlo k porušeniu tejto povinnosti v priebehu existencie SE, bude sa postupovať na základe čl. 64 ods. 1 Nariadenia SE, t.j. „členský štát, v ktorom má sídlo, musí prijať vhodné opatrenia, aby zaviazal SE napraviť jej situáciu v osobitne určenej lehote…“. Ak k náprave nedôjde, členský štát, v ktorom má SE sídlo, musí určiť opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby SE, ktorá nesplnila túto požiadavku, podliehala likvidácii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie