Založenie SE transformáciou a.s.

Všeobecne o založení SE transformáciou a.s.

„Akciová spoločnosť, založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo a ústredie na území spoločenstva, môže byť transformovaná na SE, ak aspoň dva roky mala dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.“[1]

Na základe spomenutého čl.  2 ods. 4 Nariadenia SE transformáciu na SE môže uskutočniť len tá a.s., ktorá:

 1. má svoje zapísané i skutočné sídlo na území niektorého členského štátu
 2. jej akcie musia byť prijaté k obchodovaniu na verejnom alebo inom obchodnom regulovanom trhu s cennými papiermi, t.j. akcie musia byť kótované
 3. najmenej po dobu 2 rokov musí mať dcérsku spoločnosť, ktorá sa riadi právnymi predpismi iného členského štátu, než ktorým sa riadi materská a.s.

Príloha č. 1 Nariadenia SE obsahuje výpočet toho, čo sa považuje za a.s.

V porovnaní s predchádzajúcimi formami založenia SE, tu nestačí mať na území iného členského štátu organizačnú zložku podniku. Pre zaujímavosť však treba spomenúť, že návrh Nariadenia SE túto možnosť obsahoval. Existenciu organizačnej zložky podniku, ktorá sa chce transformovať na SE, však Rada ES nepokladala za dostatočný prvok nadnárodného charakteru činnosti spoločnosti.

„Transformáciu a.s. na SE môže realizovať i taká a.s., ktorá inak obecne nemôže zmeniť svoju právnu formu podľa ustanovení národného akciového práva, pretože prevedenou transformáciou nemizne jej právny status a.s., mení sa len v iný, špecifický druh – SE.“[2]

Na tento spôsob založenia sa bude vzťahovať čl. 37 Nariadenie SE, subsidiárne sa však použijú predpisy národného akciového práva, ktoré sa venujú zmenám právnej formy a.s. Z uvedeného čl. 37 ods. 2 vyplýva, že nejde o založenie v žiadnom zmysle, SE ako právnická osoba nevzniká. Ide len o premenu národnej a.s. na SE.

Prevod a.s. na SE nesmie viesť k zrušeniu spoločnosti alebo k vzniku novej právnickej osoby. Súčasne s transformáciou a.s. na SE sa sídlo nesmie premiestniť z jedného členského štátu do druhého na základe čl. 8 v tom istom čase, keď prevod nadobúda účinnosť.[3]

Upravenie týchto procedúr naraz by bolo značne komplikované vzhľadom aj na ochranu minoritných akcionárov, zamestnancov a veriteľov. Nariadenie SE však neobsahuje splnomocnenie k úprave ochrany záujmov tretích osôb pre členské štáty. Z čl. 37 ods. 3 Nariadenia SE nevyplýva, že by niečo bránilo tomu, aby následne transformáciou vzniknutá SE prikročila k premiestneniu svojho zapísaného sídla do inej jurisdikcie ako akákoľvek iná SE.

Založenie SE podľa tohto spôsobu je výhodné napr. pre nadnárodné spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoj imidž a získať možnosť mobility, t.j. schopnosť zmeniť sídlo pri zmene právneho a podnikateľského prostredia napr. podľa výšky daní. V prípade, že na majetok spoločnosti bol vyhlásený konkurz, resp. bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, transformácia a.s. na SE je vylúčená.

Transformácia nastáva ku dňu zápisu transformácie do obchodného registra.[4]

Za zmienku stojí aj otázka, či sa zakladania SE môže zúčastniť taktiež SE na základe ustanovenia čl. 2 a 3 Nariadenia SE. V prospech hovorí aj čl. 10, ktorý považuje SE v každom členskom štáte za a.s. založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo. Toto bude platiť aj o zakladaní holdingovej SE alebo dcérskej SE typu joint-venture.

Pri transformácii a.s. na SE nedochádza k žiadnym podstatným zmenám v právnom režime spoločnosti.

Nikomu, kto sa podieľal na transformácii, nemožno priznať žiadnu zvláštnu výhodu. Podobne žiadnemu z akcionárov nesmie byť v súvislosti s transformáciou poskytnuté žiadne plnenie.

Projekt transformácie

Postup vzniku SE transformáciou sa podriaďuje štandardnej procedúre:

 • vytvorenie projektu zmeny
 • zverejnenie
 • spracovanie znaleckého posudku
 • schválenie projektu valným zhromaždením
 • zápis transformácie do registra

Predstavenstvo určí deň, ku ktorému má byť pripravený návrh projektu transformácie. Tento deň je zároveň dôležitý z hľadiska vyhotovenia účtovnej závierky, pokiaľ nie je týmto dňom deň, ku ktorému sa spracováva riadna účtovná závierka. Účtovná závierka musí byť overená audítorom a schválená valným zhromaždením. Údaje využité na jej zostavenie nesmú byť staršie ako 3 mesiace odo dňa prijatia rozhodnutia o schválení projektu transformácie.. Dôležitým rokom je tiež rok vyhotovenia písomného návrhu projektu transformácie o zmene právnej forme, obsahujúceho minimálne náležitosti ustanovené v § 69 ods. 3 OBZ.

Návrh projektu transformácie je základným dokumentom, Nariadením SE bližšie nešpecifikovaným.

„Riadiaci alebo správny orgán dotknutej spoločnosti pripraví návrh podmienok prevodu a správu vysvetľujúcu jeho právne a ekonomické aspekty a poukazujúcu na dôsledky, ktoré vyplynú pre spoločníkov a zamestnancov z prijatia formy spoločnosti akou je SE.“[5]

Obsahom správy sú všetky podstatné skutočnosti, ktoré sú významné a dotýkajú sa týchto záležitostí, s výnimkou obchodného tajomstva. Obchodné tajomstvo sa neuvádza, ale správa musí obsahovať zdôvodnenie, prečo skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva uvedené nie sú. Projekt by mal obsahovať aspoň základné údaje o spoločnosti a o zmenách, ktoré sa jej dotknú, nové stanovy, vplyv na zapojenie zamestnancov, časový plán operácie a údaje o akejkoľvek zmene rôznych skupinových alebo individuálnych práv veriteľov či akcionárov.

Zverejnenie

Návrh podmienok prevodu sa musí zverejniť spôsobom upraveným právom každého členského štátu v súlade s čl. 3 smernice 68/151/EHS, t.j. v Obchodnom vestníku, najmenej jeden mesiac pred uskutočnením valného zhromaždenia, ktoré má prijať rozhodnutie o tejto veci. Súčasne sa návrh projektu transformácie zakladá do zbierky listín. Zverejnenie sa uskutoční podľa rovnakých predpisov ako v prípade založenia holdingovej spoločnosti. Zverejnenie sa pokladá za jediný nástroj na ochranu minoritných akcionárov a preto sa vyžaduje komplexnosť zverejnených dokumentov.

Spracovanie znaleckého posudku

Čl. 37 ods. 6 Nariadenia SE stanovuje pred konaním valného zhromaždenia povinnosť osvedčenia, že spoločnosť má čisté aktíva najmenej vo výške svojho základného kapitálu a rezervných fondov, ktoré nemôžu byť rozdelené na základe zákona alebo stanov. Splnenie tejto povinnosti je zverené jednému alebo viacerým nezávislým znalcom menovaných alebo schválených v súlade s vnútroštátnymi predpismi prijatými na vykonanie čl. 10 smernice 78/855/EHS súdom alebo správnym úradom členského štátu, do ktorého príslušnosti patrí spoločnosť, ktorej sa prevod na SE týka.[6] Aj samotná smernica odkazuje na ustanovenie OBZ o vymenovaní znalca pre fúziu v § 22. Ide o duplicitné ustanovenie.

Čistý obchodný majetok transformujúcej sa spoločnosti musí byť ocenený ešte pred konaním valného zhromaždenia posudkom znalca.  Jeho vypracovanie sa vyžaduje ešte pred zasadaním valného zhromaždenia, na ktorom má byť schválený návrh projektu transformácie.

Význam preskúmania výšky čistého majetku spoločnosti spočíva v potrebe chrániť veriteľov. Tá sa vzťahuje len na budúcich veriteľov SE, ktorí môžu spoliehať na výšku základného kapitálu SE, ktorý je vyšší ako u bežnej a.s.

Schválenie projektu valným zhromaždením

Nakoľko ide o zásadnú zmenu stanov spoločnosti, je potrebné vyjadrenie najvyššieho orgánu spoločnosti – valného zhromaždenia. „Valné zhromaždenie dotknutej spoločnosti schvaľuje návrh podmienok prevodu spolu so stanovami SE. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť prijaté v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorou sa vykoná článok 7 smernice 78/855/EHS.“ [7]

Akcionári majú právo, najmenej jeden mesiac pred dňom, keď bude valné zhromaždenie rozhodovať o schválení návrhu transformácie, mať k dispozícii okrem samotného návrhu projektu aj správu predstavenstva a znaleckú správu. Pokiaľ sú všetci akcionári súčasne členmi predstavenstva, alebo pokiaľ s tým všetci akcionári súhlasia, táto lehota nemusí byť dodržaná.

Valné zhromaždenie dotknutej spoločnosti schvaľuje návrh podmienok prevodu spolu so stanovami SE. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť prijaté v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou. Tu sa využijú pravidlá pre schválenie návrhu zmluvy o fúzii obsiahnuté v OBZ.

Nakoľko schválenie valným zhromaždením nemusí stačiť, pretože zmena by mohla slúžiť za istých okolností na nezahrnutie zapojenia zamestnancov, resp. na zníženie úrovne zapojenia, Nariadenie SE ustanovuje možnosť podmienenia prevodu súhlasnému hlasovaniu kvalifikovanej väčšiny alebo jednohlasnosti v orgáne, v ktorom spolurozhodujú zamestnanci spoločnosti, ktorej sa prevod týka[8]. Slovenská právna úprava toto splnomocnenie nevyužíva.

Za škodu spôsobenú v súvislosti s transformáciou a.s. na SE sa riadi zodpovednosť členov predstavenstva podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Zápis do registra – vznik SE

Transformácia a.s. na SE nadobúda účinnosť samotným zápisom do registra. Nariadenie SE[9] stanovuje, že pôjde o register určený právom toho členského štátu, v ktorom má SE sídlo v súlade s čl. 3 prvej smernice Rady (68/151/EHS) z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku čl. 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva. Podľa vyššie uvedeného po schválení  návrhu projektu transformácie spoločnosti valným zhromaždením, bez zbytočného odkladu podá predstavenstvo návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri. Výpočet dokumentov prikladajúcich sa k návrhu na zápis je obsiahnutý vo vnútroštátnej právnej úprave; v SR v OBZ.

Príslušný členský štát môže predpísať základné formálne požiadavky na návrh na zápis s výnimkou všeobecných náležitostí. U nás formulár a požiadavky stanovuje vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do Obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Sporné otázky

 • Prvou spornou otázkou je otázka použitia ustanovení národného akciového práva o ochrane veriteľov a.s., ktorá mení svoju právnu formu. Nariadenie SE v tomto prípade mlčí, čím sa predpokladá, že transformáciou a.s. na SE sa nemení rozsah ručenia akcionárov za záväzky spoločnosti a konečne sa tým nemení ani objem aktív a pasív spoločnosti samej (nemení sa jej majetková situácia), a možno vyvodiť, že sa tieto predpisy nepoužijú.
 • Druhá otázka znie, či majú tí akcionári, ktorí nesúhlasili s transformáciou a.s. na SE, právo ukončiť účasť v spoločnosti a právo na majetkové vyporiadanie rovnako ako pri zmene právnej formy a.s. Opäť tu platí rovnaký záver, že vzhľadom k tomu, že Nariadenie SE samé nič takého nestanovuje, a transformáciou a.s. na SE sa právne postavenie akcionárov samých nemení, možno vyvodiť, že sa tieto predpisy nepoužijú. Pritom platí, že právne postavenie vlastníkov účastníckych cenných papierov a vlastníkov iných cenných papierov emitovaných spoločnosťou sa transformujúcou nemení; všetky práva, ktoré mali pred zápisom transformácie a.s. na SE do obchodného registra zostávajú zachované.
 • Ďalšou otázkou je, či je možné po zápise transformácie a.s. na SE do obchodného registra určiť neplatnosť schvaľovacieho uznesenia valného zhromaždenia alebo projektu transformácie a tak už raz urobenú transformáciu zvrátiť. Vzhľadom k závažným dôsledkom, ktoré by to so sebou prinieslo i vzhľadom k zachovaniu právnej istoty možno dospieť k záveru, že po zápise transformácie a.s. na SE už nie je možné rozhodnúť o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.[10]
 1. Nariadenie SE, ref 7, čl. 2 ods. 4.
 2. Dvořák, ref 42, s. 128.
 3. Nariadenie SE, ref 7, čl. 37 ods. 3.
 4. Potri §69b ods. 7 OBZ.
 5. Nariadenie SE, ref 7, čl. 37 ods. 4. Porovnaj s § 69b ods. 4 OBZ.
 6. Nariadenie SE, ref 7, čl. 37 ods. 6. Porovnaj ref 11, §22.
 7. Nariadenie SE, ref 7, čl. 37 ods. 7.
 8. Nariadenie SE, ref 7, čl. 37 ods. 8.
 9. Nariadenie SE, ref 7, čl. 12.
 10. Dvořák, ref 42, str. 132.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie