Založenie s.r.o. zahraničnou osobou – občanom EÚ alebo z tretích krajín

V prípade založenia s.r.o., kde spoločník alebo konateľ je zahraničná osoba platia rôzne podmienky. V zásade rozdiel je hlavne v tom, či konateľ je občanom EÚ alebo nie. V prípade občanov z tretích krajín je postup komplikovanejší.

Kto môže byť konateľom v slovenskej s.r.o.?

Konateľ s.r.o. môže byť občan EÚ, krajín OECD alebo osoba s udeleným pobytom na Slovensku.

Občania krajín mimo EÚ sa môžu stať konateľom až po získaní pobytu na Slovensku. Prečítajte si tento článok k získaniu pobytu pre občanov mimo EÚ na Slovensku. Do doby pokiaľ cudzincovi z krajín mimo EÚ bude udelený pobyt, môže v spoločnosti figurovať ako spoločník.

Názov a sídlo firmy

Pri zvolení názvu a sídla firmy platia rovnaké podmienky ako pri s.r.o. zriadenou občanom SR – sídlo musí byť na Slovensku a zvolený názov firmy nesmie byť už registrovaný a taktiež názov nesmie byť veľmi podobný s už registrovanou spoločnosťou.

Príklad: Ak už v www.orsr.sk existuje názov ABC slovakia s.r.o., nemôžete si zvoliť názov ABC Slovakia s.r.o.. Takýto návrh by bol súdom odmietnutý.

Prílohy potrebné pre založenie sro zahraničnou osobou

 • Plná moc (v prípade, ak žiadateľa zastupuje advokát pri registrácii s.r.o.)
 • Formulár návhu na zápis
 • Živnostenské oprávnenie, prípadne výpis zo živnostenského registra
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Platný doklad o pobyte na Slovensku (pobytovú kartičku)
 • Čestné vyhlásenie, že nemá povinnosť doložiť vyhlásenie, že nie je vedený v zozname daňových dlžníkov ako aj v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, prípadne, že nemá povinnosť doložiť súhlas daných inštitúcií
 • Súhlas s umiestnením sídla
 • Vyhlásenie spoločníka, že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom vo viac ako dvoch spoločnostiach
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania
 • Výpis z registra trestov zahraničnej osoby (prečítajte si viac o predkladaní výpisu z registra trestov cudzinca na živnostenský úrad)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov – podáva sa spolu s ohlásením živnosti na tlačive živnostenského úradu
 • Správny poplatok

Ak je spoločníkom zahraničná spoločnosť

Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným v zásade bez obmedzenia. Nevyžaduje sa tu pobyt na území SR a to ani v prípade, ak nie je občanom členskej krajiny EÚ alebo OECD. Spoločníkom pritom môě byť cudzinec ako fyzická osoba alebo zahraničná právnická osoba (zahraničná spoločnosť).

Pokiaľ bude spoločníkom zahraničná osoba, je potrebné doložiť aj jej výpis zo zahraničného  obchodného registra, prípadne z iného obdobného registra. Výpisom musí byť preukázané najmä to, že osoba podpisujúca dokumenty k založeniu slovenskej s.r.o. bola oprávnená tak za zahraničnú osobu urobiť. Rovnako sa ním preukazuje existencia zahraničnej osoby a jej obchodné meno a sídlo. Výpis z obchodného registra musí byť úradne preložený do slovenského jazyka (pokiaľ nejde napríklad o výpis z Českej republiky). Pre použitie zahraničnej verejnej listiny na Slovensku sa bude tiež vyžadovať apostilla alebo superlegalizácia tohto dokladu, pokiaľ medzi Slovenskou republikou a danou krajinou, v ktorej bol výpis vydaný, neexistuje zmluva, ktorá by uvedené nevyžadovala.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie