Zamestnávanie rodinného príslušníka a nelegálna práca po novom od 01.01.2020

Vymedzenie nelegálnej práce, ako aj nelegálneho zamestnávania, je obsiahnuté v zákone č. 82/2015 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o nelegálnej práci"). S účinnosťou od 01.01.2020 dochádza k zmene negatívneho vymedzenia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a teda sa rozšíri výnimka zakotvujúca, akú prácu nemožno považovať za nelegálnu prácu a aké zamestnávanie nie je možné považovať za nelegálne zamestnávanie.

Nelegálna práca 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a:

  • nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu alebo 
  • je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“ ) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ 

Nelegálne zamestnávanie

Podľa § 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu:

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu 
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registru alebo 
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ 

Podľa § 2 ods. 3 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.“ 

Výnimky v súčasnosti 

V súčasnosti platí, že za nelegálnu prácu sa nepovažuje práca, ktorú pre podnikateľa – fyzickú osobu vykoná jeho rodinný príslušník, konkrétne príbuzný v priamom rade, súrodenec, alebo manžel, pokiaľ je tento príbuzný dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom / študentom do 26 rokov. 

Výnimky po novele od 1.1.2020 

Dňa 01.01.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „novela“), čím dôjde k rozšíreniu výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z podnikateľa – fyzickej osoby v rovnakom rozsahu aj na právnickú osobu – jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba. 

Rozšírenie výnimky v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní aj na právnické osoby má za cieľ vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre podnikateľov a zlepšiť podnikateľské prostredie. 

Podľa dôvodovej správy k novele: „Spoločnosť s r. o. s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu – podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potrebujem z rodinných dôvodov ukončiť pracovný pomer, ako postupovať?

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, som vo firme už pomaly 2 roky. Potrebujem z rodinných dôvodov okamžite ukončiť pracovný pomer....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Funkcia v neziskovej organizácii a nárok na dávku v nezamestnanosti

Môžem vykonávať funkciu v neziskovej organizácii a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie