Zamestnávanie rodinného príslušníka a nelegálna práca po novom od 01.01.2020

Vymedzenie nelegálnej práce, ako aj nelegálneho zamestnávania, je obsiahnuté v zákone č. 82/2015 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o nelegálnej práci"). S účinnosťou od 01.01.2020 dochádza k zmene negatívneho vymedzenia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a teda sa rozšíri výnimka zakotvujúca, akú prácu nemožno považovať za nelegálnu prácu a aké zamestnávanie nie je možné považovať za nelegálne zamestnávanie.

Nelegálna práca 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a:

  • nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu alebo 
  • je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“ ) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ 

Nelegálne zamestnávanie

Podľa § 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu:

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu 
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registru alebo 
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ 

Podľa § 2 ods. 3 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.“ 

Výnimky v súčasnosti 

V súčasnosti platí, že za nelegálnu prácu sa nepovažuje práca, ktorú pre podnikateľa – fyzickú osobu vykoná jeho rodinný príslušník, konkrétne príbuzný v priamom rade, súrodenec, alebo manžel, pokiaľ je tento príbuzný dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom / študentom do 26 rokov. 

Výnimky po novele od 1.1.2020 

Dňa 01.01.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „novela“), čím dôjde k rozšíreniu výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z podnikateľa – fyzickej osoby v rovnakom rozsahu aj na právnickú osobu – jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba. 

Rozšírenie výnimky v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní aj na právnické osoby má za cieľ vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre podnikateľov a zlepšiť podnikateľské prostredie. 

Podľa dôvodovej správy k novele: „Spoločnosť s r. o. s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu – podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie