Zmena adresy konateľa v obchodnom registri

Bydlisko konateľa či spoločníka je povinným údajom, ktorý sa zapisuje do obchodného registra. Zmena bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o. sa musí oznámiť do obchodného registra do 30 dní. Vyplýva to z § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Dokedy treba zmenu oznámiť?

Podľa zákona je zmeny povinný oznámiť konateľ / konatelia, ktorí za spoločnosť sú oprávnení konať ako štatutárny orgán. Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú tak povinné urobiť najneskôr do 30 dní

  • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti
  • odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
  • odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti

Tip

Prečítajte si aj článok Ako zmeniť adresu s.r.o. a v nasledovnom článku sme rozobrali aj Zápis zmien do OR – náležitosti, popltaky, prílohy.

Tlačivo – oznámenie zmien v obchodnom registri 

Zmena bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o. sa oznamuje na predpísanom formulári č. 8 (Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra).

Jedným návrhom je možné žiadať o zmenu bydliska aj konateľa aj spoločníka, prípade aj o vykonanie ďalších zmien.

Prílohy k návrhu na zápis zmeny bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o.

Podľa skúseností s Obchodným registrom v Bratislave, k zmene bydliska konateľa je potrebné doložiť len obyčajnú fotokópiu občianskeho preukazu konateľa resp. spoločníka. V prípade zahraničnej osoby bola potreba úradného preloženia dokladu do slovenského jazyka. Obchodný register v Banskej Bystrici nás však informoval, že takáto príloha nebude postačujúca a bude požadovať aj čestné vyhlásenie konateľa o zmene bydliska a rozhodnutie spoločníka o tejto zmene.

Pri zmene bydliska konateľa sa nevyžaduje, aby sa vyhotovoval dodatok k spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine, nakoľko spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina obsahuje povinne len údaje o prvých konateľoch spoločnosti.

Nakoľko však spoločenská zmluva / zakladateľská listina obsahuje bydlisko spoločníka, je potrebné vyhotoviť buď:

  • úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny; podpisuje konateľ spoločnosti, úradne overený podpis sa nevyžaduje, alebo  
  • dodatok k spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine; podpisuje spoločník / spoločníci s úradne overeným podpisom

VZOR Čestné vyhlásenie konateľa o zmene bydliska 

Čestné vyhlásenie o zmene trvalého bydliska

Ja, dolu podpísaný Meno a Priezvisko, dátum narodenia …, bytom …, rodné číslo … , občan SR týmto čestne vyhlasujem, že novou adresou môjho bydliska je ulica…, číslo domu …, mesto …, PSČ … .

V … dňa …

Meno a priezvisko

(úradne overený podpis)

Poplatok do obchodného registra

Poplatok k návrhu na zápis zmeny v s.r.o. elektronicky je 33 EUR, listinné podanie už nie je možné. V prípade, ak sa v návrhu oznamujú viaceré zmeny, platí sa len jeden poplatok.

Oznámenie zmien daňovému úradu / živnostenskému úradu

Pokiaľ došlo len k zmene bydliska spoločníka, nie je potrebné zmenu oznamovať živnostenskému úradu, nakoľko tento údaj živnostenský úrad neeviduje.

Zmenu bydliska konateľa nie je rovnako potrebné živnostenskému úradu oznamovať.

Podľa § 45 Živnostenského zákona “Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.” Táto povinnosť podnikateľa  sa však nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.

Z uvedeného vyplýva, že všetky zmeny týkajúce sa spoločností, ktoré sa oznamujú do obchodného registra, sa automaticky vykonajú v živnostenskom registri na základe zápisu v obchodnom registri.

Zmeny však odporúčame oznámiť príslušnému daňovému úradu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie