Zmena názvu firmy – zmena obchodného mena

Podnikáte pod obchodným menom, ktoré sa Vám už nezdá dostatočne pútavé a chceli by ste ho zmeniť za nové, len neviete ako? Tento článok je potom určený pre Vás. V úvode sa budeme venovať zásadám tvorby obchodného mena a ďalej si popíšeme aj jednotlivé kroky, ktoré bude potrebné zrealizovať na to, aby mohlo byť Vaše obchodné meno úspešné zmenené za nové.

Zmena obchodného mena v s.r.o. a a.s. (zmena názvu spoločnosti) 

Obchodné meno je údaj, ktorý sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“) obligatórne zapisuje v štátnom jazyku do obchodného registra: „a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska…“

Ak máte záujem o vykonanie zmeny obchodného mena, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

V zmysle § 7 ods. 12 Zákona o obchodnom registri „pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu.“ Ako sme už spomínali práve z uvedeného ustanovenia vyplýva, že registrový súd bude lustrovať len totožnosť obchodného mena, nie je v jeho kompetencii preverovať zásady riadnej tvorby obchodného mena podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmene obchodného mena predchádza viacero krokov, ktoré si postupne vysvetlíme.

 • V prvom kroku budeme potrebovať rozhodnutie jediného spoločníka v s.r.o. pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo uznesenie valného zhromaždenia v s.r.o., ak má spoločnosť s ručením obmedzeným viacero spoločníkov, alebo ak ide o akciovú spoločnosť. Obsahom týchto dokumentov bude nasledovné: 

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

MENO a PRIEZVISKO, nar. ___, trvale bytom ___ ako jediný spoločník spoločnosti ___, IČO: ___, so sídlom: ___, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu ___, oddiel Sro, vložka č. ___ (ďalej ako “Spoločnosť”), vykonávajúc v zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol:

o zmene obchodného mena Spoločnosti na nové obchodné meno: ___. 

Obdobne bude vyzerať aj zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti, ktorá však musí obsahovať aj ďalšie náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka. Overený podpis sa nevyžaduje. Prečítajte si aj tento článok k overeniu podpisov na valnom zhromaždení.

Upozorňujeme, že v prípade akciovej spoločnosti, ak sa menia stanovy, je potrebné urobiť zápisnicu z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice. 

 • V druhom kroku si na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti vyhľadáme príslušný formulár na vykonanie zmien, a to buď v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe, v závislosti od toho, ako chceme realizovať zmenu zapísaných údajov. V prípade elektronických podaní si vyberieme formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe a v závislosti od druhu obchodnej spoločnosti zvolíme niektorý z viacerých typov formulárov, ktoré sú k dispozícii. Návrh na zmenu obchodného mena podáva štatutárny orgán spoločnosti, prípadne splnomocnenec na základe plnej moci.
 • V treťom kroku je potrebné nahrať prílohy. V tomto prípade to bude pomerne jednoduché, keďže prílohou bude buď zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka, ktorých obsahom je schválená zmena obchodného mena. Pokiaľ bude službu vykonávať napr. advokátska kancelária, bude potrebné doložiť aj písomné plnomocenstvo. Nakoľko sa zmenou obchodného mena mení aj spoločenská zmluva, prílohou bude aj jej dodatok alebo úplné znenie. V prípade elektronického podania všetky dokumenty je potrebné vopred naskenovať a podpísať zaručeným elektronickým podpisom. V prípade listinného podania sa do obchodného registra podá návrh s úradne overeným podpisom navrhovateľa v jednom vyhotovení a v dvoch vyhotoveniach (origináloch) prílohy.  
 • V poslednom kroku, pokiaľ obchodný register zapísal navrhovanú zmenu, bude vydané potvrdenie o vykonaní zápisu do Obchodného registra spolu so samotným výpisom z obchodného registra. Obchodný register vydá o tomto zápise potvrdenie do 2 pracovných dní od podania úplného návrhu. 

Zmena obchodného mena živnostníka

Obchodné meno upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v ustanoveniach § 8 a nasledujúce. Vo všeobecnosti pod obchodným menom rozumieme názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Keďže živnostníka považujeme za fyzickú osobu podnikateľa, budeme pri tvorbe jeho obchodného mena aplikovať ustanovenie § 9 „obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.“

V praxi sme sa stretli so striktným výkladom uvedených ustanovení a živnostenský úrad odmietol vykonať zápis obchodného mena podnikateľa v tvare Priezvisko Meno.

Obchodné meno živnostníka je možné samozrejme zmeniť a to nasledovným spôsobom. Najskôr si popíšeme postup zmeny v prípade elektronického podania. K zmene budete potrebovať elektronicky občiansky preukaz s čipom.

 • v prvom bode bude potrebné prihlásenie cez portál slovensko.sk do elektronickej schránky
 • cez možnosť nájsť službu si následne zvolíte príslušný okresný úrad a vyberiete možnosti jednotného kontaktného miesta
 • následne vyberieme službu: „Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení.“ Po otvorení formulára je k dispozícii možnosť „Oznámenie iných zmien podľa § 49 ods. 1 živnostenského zákona“, kde sa naskytne možnosť popísať zmenu a podložiť ju konkrétnym dokumentom. Z hľadiska doloženia konkrétnych dokumentov bude rozhodné, či k zmene obchodného mena podnikateľa fyzickej osoby došlo z dôvodu zmeny priezviska, či už v dôsledku vydaja či rozvodu alebo ide len o zmenu dodatku, ktorý odlišuje podnikateľa od iných podnikateľov. Pokiaľ pôjde o prvý prípad, vtedy bude potrebné doložiť scan občianskeho preukazu, prípadne čestné vyhlásenie o zmene. V prípade zmeny dodatku nebude potrebné prikladať žiadne konkrétne dokumenty
 • pokiaľ je fyzická osoba podnikateľ zapísaná aj v obchodnom registri, bude potrebné zmenu ohlásiť aj obchodnému registru cez zápis zmien

Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení je účtovaný správny poplatok 3 eurá.

Pokiaľ by ste chceli zmeniť obchodné meno rovnaký postup je možné realizovať aj v papierovej podobe. Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú dostupné tlačivá na podanie v papierovej podobe.

Poplatky

V súvislosti so zápisom zmeny obchodného mena spoločnosti do obchodného registra sa platí súdny poplatok vo forme kolkov vo výške 66 €. Notársky poplatok za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu je približne 2 €. Existuje aj možnosť podať návrh na zápis zmeny obchodného mena spoločnosti do obchodného registra elektronickou formou, kedy sa súdny poplatok kráti na polovicu, a teda na 33 €. Pritom postačuje, ak sa listiny naskenujú, netreba robiť notársky overené fotokópie ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach.

Účinky zmeny obchodného mena

Zmena obchodného mena nadobúda účinnosť zápisom do obchodného registra, zápis má teda konštitutívne účinky.

Obchodný zákonník Veľký komentár Zväzok I, Oľga Ovečková a kol.: „Traduje názor, podľa kotrého má zápis obchodného mena ako aj jeho zmeny do obchodného registra alebo iného príslušného registra konštitutívny účinok. Podnikateľ by preto mal mať možnosť vykonávať právne úkony v podnikaní pod novým obchodným menom až po jeho zápise do obchodného registra. Záver o konštitutívnom zápise obchodného mena by síce mohol vyplývať z § 9 ods. 2, no iba pre obchodné spoločnosti a družstvá, nie pre osoby, ktoré sa od obchodného registra zapisujú. Okrem toho, aj pri zapisovaných subjektoch sa predpokladá, že v ich obchodnom mene sa môžu uskutočňovať právne úkony pred ich vznikom (§ 64). Právny poriadok teda nepochybne predpokladá možnosť vystupovať pod obchodným menom, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra. Keďže obchodné meno je vždy vlastnosťou subjektu – jeho nositeľa. Obchodné meno sa viaže na subjekt a existuje vždy a len v závislosti od existencie subjektu. To ale neznamená, že niektoré aspekty právnej úpravy obchodného mena sa prejavia aj v prípade, že obchodné meno alebo jeho zmena nie je zapísaná v registri. Je treba rozlišovať dve otázky. Či právny úkon, ktorý je robený označením, ktoré ešte nie je zapísané v obchodnom registri, platným, a či zaväzuje podnikateľa. Po druhé, či označenie ktoré si podnikateľ zvolil, ale ešte nebolo zapísané do obchodného registra, je chránené ako obchodné meno, alebo obdobne ako obchodné meno. Prísnym lipnutím na konštuitutívnej povahe zápisu mena do obchodného registra by sme napríklad znemožnili brániť sa proti zásahom do obchodného mena, ktoré nastali pred vznikom spoločnosti, alebo pred zápisom zmeny obchodného mena v registri. Na obe otázky sa preto žiada odpovedať pozitívne.“ 

Oznámenie o zmene daňovému úradu

Okrem vyššie uvedeného je potrebné vypracovať aj dokumenty na ohlásenie zmeny obchodného mena daňovému úradu. Budete potrebovať potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri a výpis spoločnosti z obchodného registra, z ktorého vyplýva nové obchodné meno spoločnosti, ďalej písomné oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti a osvedčenie o registrácii spoločnosti k dani z príjmov, resp. DPH. Úkony pre daňový úrad sú bez poplatkov. Ak ste osvedčenia o registrácii spoločnosti pre daň z príjmov PO, resp. DPH nevrátili pri ohlásení zmeny obchodného mena, daňový úrad Vás vyzve na vrátenie a následne Vám vydá nové osvedčenie s novým obchodným menom spoločnosti.

Živnostenský register prevezme zmenu automaticky, nie je teda potrebné podávať oznámenie zmeny na živnostenský úrad.

Zmena spoločenskej zmluvy v s.r.o.

Pri zmene obchodného mena spoločnosti, konateľ spoločnosti vypracuje úplne znenie spoločenskej zmluvy (pri jednoosobovej spoločnosti zakladateľskej listiny). Najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti je konateľ spoločnosti povinný uložiť úplné znenie spoločenskej zmluvy do zbierky listín príslušného registrového súdu. Toto uloženie vykoná na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov spoločnosti. Súčasťou tohto návrhu je aj doklad, ktorý preukazuje príslušnú zmenu a teda rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti o zmene obchodného mena. Toto sa robí zväčša spolu so samotným návrhom na zmenu a nie v dvoch podaniach.

Obchodné meno

Pojem obchodné meno je upravené v ustanovení § 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Na právnu úpravu obchodného mena sa budú subsidiárne vzťahovať ustanovenia § 19 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ktorý upravuje ochranu názvu právnickej osoby. Ochranu obchodnému menu poskytuje aj čl. 8 tzv. Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva: „Obchodné meno je chránené vo všetkých úniových krajinách bez toho, že by bolo treba prihlasovať alebo zapisovať, či je, alebo nie je časťou továrenskej alebo obchodnej známky.“ Vo vzťahu k ostatným podnikateľom plní obchodné meno odlišovaciu funkciu. Prostredníctvom obchodného mena sa identifikuje podnikateľský subjekt.

Zákon rozlišuje obchodné meno fyzickej osoby, obchodných spoločností a družstva. Ide o názov, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, prípadne v inom registri a jeho súčasťou je aj dodatok upravujúci právnu formu.

Pokiaľ ide o právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, ich obchodným menom je názov, pod ktorým boli zriadené. Zo zákonných ustanovení ďalej vyplýva, že pokiaľ je podnikateľ v likvidácii alebo konkurze, prípade v reštrukturalizácii, bude túto skutočnosť potrebné uvádzať ako dodatok obchodného mena.

Upozorňujeme, že obchodné meno je potrebné vždy používať presne v takom tvare, ako je zapísané v obchodnom registri. Znamená to, že ak sú všetky písmená v názve podnikateľa veľké, bude potrebné v obchodnom aj úradnom styku používať veľké písmená. Skrátené podoby obchodného mena môže podnikateľ používať len na reklamné účely, nie na právne úkony. Obchodné meno môže byť tvorené výlučne len slovami, vylúčené je také meno, ktoré by tvorila obrazová značka, kombinácia čísel, notový záznam či melódia.

Záverom ešte upozorňujeme, že sme sa v praxi stretli s tým, že živnostenský úrad odmietol vykonať zápis obchodného mena fyzickej osoby v tvare „priezvisko meno“, ale vyžadoval, aby bolo obchodné meno tvorené najprv krstným menom a následne priezviskom podnikateľa. 

Zásady tvorby obchodného mena

Tvorba obchodného mena má svoje zásady. Tie upravuje Obchodný zákonník v ustanovení § 10. Keďže „primárnou funkciou obchodného mena je individualizovať podnikateľov a ochraňovať záujmy tretích osôb (predovšetkým spotrebiteľov), ako aj uľahčovať orientáciu na trhu. Imanentným znakom obchodného mena, ako aj práva na označenie, je jeho odlíšiteľnosť. Obchodné meno nemôže byť hanlivé, nemôže narúšať všeobecnú mravnosť, nakoľko jeho použitie v právnych vzťahoch by bolo v rozpore s ustanovením § 39 Občianskeho zákonníka.“ (Patakyová M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, 1219s.) 

Vo všeobecnosti platí, že obchodné meno v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka: 

 1. nesmie byť klamlivé – Táto požiadavka vychádza z nezameniteľnosti obchodného mena. Obchodné meno nesmie vzbudzovať mylnú a klamlivú predstavu, pokiaľ ide o osobu podnikateľa a o predmet podnikania. Uvedené možno demonštrovať na príklade: Ak je predmetom činnosti podnikateľa predaj topánok, bolo by porušením zásad tvorby obchodného mena, ak by jeho obchodné meno znelo napr. Stavba s.r.o. Mylná predstava o podnikateľovi alebo o jeho predmete činnosti môže viesť k nekalosúťažnému konaniu, ktoré sa zakazuje. Taktiež nie je povolené, aby sa akýkoľvek subjekt označoval ako napr. banka, pretože takéto označenie je povolené len pre právnickú osobu s bankovým povolením. Upozorňujeme, že fantazijné obchodné mená, ktoré nič konkrétne neznamenajú, nepredstavujú pri zápise alebo zmene obchodného mena problém. 
 2. obchodné meno nesmie byť zameniteľné s menom iného podnikateľa – Zameniteľnosť je nevyhnutné posudzovať z hľadiska odlíšiteľnosti v písanej podobe, ale aj zvukovej podobe. Pre ilustráciu uvádzane obchodné mená spoločností, ktoré by požiadavku nezameniteľnosti nespĺňali – napr. Philips/ Filips a iné. Na odlíšenie podnikateľa nepostačuje ani existencia rozdielneho dodatku, ktorý označuje právnu formu (VIKA a.s. / VIKA s.r.o.), nakoľko v obchodnom styku sa obchodné meno píše bez dodatkov. V prípade, ak by došlo k zápisu obchodného mena, ktoré je zameniteľné s iným obchodným menom, ochrany sa môže domáhať ten podnikateľ, ktorému obchodné meno patrilo ako prvé. 
 3. podnikateľ môže mať len jedno obchodné meno

Obchodný register nepreveruje splnenie týchto podmienok, preto nie je vylúčené, že by zapísal aj obchodné meno, ktoré je v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ak by obchodný register zistil, že spoločnosť s totožným obchodným menom je už zapísaná, odmietne vykonať zápis do obchodného registra. Pri zakladaní novej spoločnosti preto odporúčame skontrolovať už existujúce obchodné mená na stránke www.zrsr.sk a www.orsr.sk.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie