Zmeny v nadácii a zmena nadačnej listiny

Právna úprava nadácií je zakotvená v zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o nadáciách“), ktorý upravuje aj rozsah údajov zapisovaných do registra nadácií a obligatórne náležitosti nadačnej listiny.

Rozhodnutie o zmene zapisovaných údajov a nadačnej listiny

V praxi dochádza k zmenám zapisovaných údajov (ktoré si vyžadujú zmeny v nadačnej listine) napr. zmena sídla nadácie, zmena verejnoprospešného účelu nadácie, zmena správcu nadácie a pod., prípadne aj k iným zmenám nadačnej listiny.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. c) zákona o nadáciách o zmenách v nadačnej listine (ak to nadačná listina nezakazuje) rozhoduje správna rada nadácie. Správna rada nadácie (pokiaľ nadačná listina nezakotvuje inak) je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady.

Okrem prijatia rozhodnutia na zasadnutí správnej rady môžu členovia správnej rady podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o nadáciách prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady. Návrh uznesenia správnej rady je jednotlivým členom možné predložiť na vyjadrenie spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie k návrhu. Nevyjadrenie sa člena správnej rady v určenej lehote sa považuje za nesúhlas s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania členom správnej rady oznamuje  predseda správnej rady. Mimo zasadnutia správnej rady nie je prípustné rozhodovať o zrušení nadácie a voliť / odvolávať predsedu správnej rady, členov správnej rady, správcu nadácie a revízora.

Zápis zmien

Po uskutočnení zmien vzniká správcovi nadácie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o nadáciách  povinnosť podať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností, a to v lehote do 15 dní odo dňa, kedy došlo k zmene.

Na uvedený návrh nie je vytvorené osobitné tlačivo, zákon však predpisuje, že podpis správcu nadácie na návrhu musí byť úradne osvedčený. K návrhu musí byť priložené rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine (najčastejšie vo forme zápisnice zo zasadnutia správnej rady, na ktorom bolo rozhodnutie prijaté) a dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach. Podpis predsedu správnej rady na dodatku k nadačnej listine musí byť úradne osvedčený.

Návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností podľa Položky 34 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podlieha správnemu poplatku vo výške 16,50 EUR.

Údaje zapisované do registra nadácií

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o nadáciách sa do registra nadácií zapisuje názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje, meno a priezvisko resp. názov, rodné číslo resp. identifikačné číslo organizácie a trvalý pobyt resp. sídlo zakladateľa, hodnota a predmet nadačného imania (s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich trhovej ceny určenej znaleckým posudkom, hnuteľných vecí a ich ceny určenej znaleckým posudkom, cenných papierov a ich trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom) a tiež meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu správcu nadácie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie