Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti?

Často sa stretávame s otázkou, ako vymazať z obchodného registra spoločnosť, ktorá nemá zaplatenú daňovú licenciu, ide pritom o spoločnosť neaktívnu, nevykonávajúcu žiadnu činnosť, ktorá prípadne nemá žiadny majetok, nepodala daňové priznanie niekoľko rokov a podobne.

V prípade spoločností s jediným veriteľom – daňovým úradom, ktorému sa dlží suma vo výške daňovej licencie, prichádzajú do úvahy nasledovné možnosti: 

Likvidácia spoločnosti 

Likvidácia spoločnosti predpokladá vyrovnanie prípadných dlhov počas obdobia likvidácie, vrátane nezaplatenej daňovej licencie, nakoľko k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra sa prikladá aj súhlas správcu dane , to teda znamená aj daňového úradu. Ak spoločnosť neplatila daňovú licenciu, súhlas daňový úrad bez vyplatenia dlhu nevydá a výmaz z obchodného registra nie je možný. 

Likvidácia spoločnosti od 01.10.2020 

Navyše, od októbra 2020 sa bude uplatňovať na likvidácie spoločností nová právna úprava, ktorá proces likvidácie zdraží, predĺži a skomplikuje. Likvidátorom bude môcť byť po novom buď:

 1. osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona, alebo
 2. iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti

Navyše sa zaviedol aj preddavok na likvidáciu, ktorý sa platí vopred, ako aj paušálna odmena likvidátora, ktoré likvidáciu predražia. 

Ak obchodný register zapíše vstup spoločnosti do likvidácie do konca septembra, likvidácia bude prebiehať ešte podľa doterajšej právnej úpravy. Momentálne na niektorých registrových súdoch prebieha zápis až niekoľko mesiacov, preto ak sa rozhodne spoločnosť vstúpiť do likvidácie, je potrebné tak urobiť v priebehu najbližších dní. 

Zrušenie spoločnosti ex offo súdom 

Dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo (podľa právnej úpravy účinnej do 01.10.2020) sú nasledovné: Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak

 1. sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 2. spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
 3. zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
 4. spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
 5. spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
 6. spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 7. spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.“ 

Podľa právnej úpravy účinnej od 01.10.2020: „Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak

 1. zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti,
 2. orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
 3. spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3,
 4. spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
 5. je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa  40 ods. 2viac ako šesť mesiacov, alebo
 6. tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.“ 

Predpokladom podania návrhu na zrušenie spoločnosti ex offo je, že nie sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu (viď nižšie). 

Zo zákona nemá súd povinnosť vyžiadať si k výmazu súhlas daňového úradu, avšak je potrebné upozorniť, že tak súd môže urobiť v závislosti od konkrétneho úradníka a vyžiadať si aj účtovnú závierku spoločnosti. Prípadne sa prihlási sám daňový úrad, ktorý sa dozvie o konaní o zrušenie spoločnosti ex offo. V tomto prípade by súd pravdepodobne nerozhodol o zrušení spoločnosti bez splatenia uvedeného dlhu. 

Nevýhodou konania o zrušenie spoločnosti ex offo je dĺžka trvania, ktorá nie je zákonom ustanovená a môže sa predĺžiť aj na niekoľko rokov. 

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 

Predpokladom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu je viac ako jeden veriteľ

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii „Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Vzniku tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná; spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.“ 

Podľa § 3 predmetného zákona: „(1)Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku.

(2) Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný.

(3) Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.“  

Podľa § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka (podľa právnej úpravy účinnej do 01.10.2020) „Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.“

Rovnako aj podľa § 88 (podľa právnej úpravy účinnej od 01.10.2020): „Okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoločnosť zrušuje … e) vyhlásením konkurzu na majetok niektorého zo spoločníkov alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“ 

Nevýhodami podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pri nemajetných spoločnostiach je aj povinnosť navrhovateľa ešte pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti konkurzného zákona je 1 500 eur. 

ZÁVER: 

Odporúčame zvážiť výšku dlhu – nezaplatenej daňovej licencie, prípadné pokuty za nepodanie daňových priznaní a ďalšie prípadné dlhy. Častokrát práve toto riešenie je najideálnejšie. 

Najrýchlejším riešením by následne bola likvidácia spoločnosti, tá však vyžaduje okamžité začatie celého procesu a zaplatenie dlhu. 

Potenciálna možnosť nezaplatenia dlhu je pri podaní návrhu na výmaz ex offo, avšak ani pri podaní návrhu na zrušenie spoločnosti ex offo nemusí prísť k výmazu bez vyplatenia dlhu. Nevýhodou je dĺžka konania. 

Ak by mala spoločnosť viac ako dvoch veriteľov, je potrebné podať návrh na konkurz. Upozorňujeme aj na zmluvnú pokutu popísanú v § 11 ods. 2 konkurzného zákona vyššie, ak by sa návrh nepodal alebo podal oneskorene.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie