Druhy a typy obchodných spoločností na Slovensku

Obchodná spoločnosť je právnická osoba, ktorá je založená za účelom podnikania. Môže byť vytvorená z jednej alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Všetky údaje o obchodnej spoločnosti sú zapisované do obchodného registra. Poznáme viacero druhov obchodných spoločností. Na základe právnej formy spoločnosti legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Výber druhu obchodnej spoločnosti, teda právnej formy je veľmi dôležitý. Napríklad pri situáciách, ktorých riešenie je práve ovplyvňované právnou formou, napr. pri nesplácaní svojich záväzkov alebo pri ručení.

Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na osobné kapitálové. Medzi osobné obchodné spoločnosti patrí verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a medzi kapitálové obchodné spoločnosti patrí spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

osobných obchodných spoločnostiach ručia spoločne a nerozdielne buď všetci spoločníci (pri v.o.s.) alebo len niektorí spoločníci (komplementári – pri k.s.). Ďalším typickým znakom pre osobné obchodné spoločnosti je osobná účasť neobmedzene ručiacich spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti smrťou, zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, alebo výpoveďou spôsobuje zrušenie spoločnosti zo zákona.

kapitálových obchodných spoločnostiach musia spoločníci povinne tvoriť základné imanie a rezervný fond. Spoločníci musia vložiť do spoločnosti určitý vklad. Pri kapitálových obchodných spoločnostiach sa nepredpokladá osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti. Spoločníci vplývajú na spoločnosť prostredníctvom orgánov spoločnosti. Aké orgány musia povinne zriadiť určuje Obchodný zákonník.

Druhy typy obchodných spoločnosti podľa slovenského a európskeho práva môžu byť:

  • Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
  • Komanditná spoločnosť (k.s.)
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  • Európska spoločnosť (societas europaea)

 

Verejná obchodná spoločnosť vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov. Spoločníci ručia za jej záväzky celým svojím majetkom. V.o.s. môžu založiť aj fyzické aj právnické osoby. Spoločníci podnikajú pod spoločným obchodným menom, ktoré musí obsahovať označenie „v.o.s.“ a ak obchodným menom je meno spoločníka, pridá sa k nemu „ a spol.“. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov. Je možné sa aj dohodnúť, koho vedením spoločnosti poveria.

Komanditná spoločnosť združuje dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkladu. Len komplementári môžu riadiť a zastupovať spoločnosť a majú vyšší podiel na zisku spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, maximálne 50 spoločníkov. Za záväzky spoločnosti ručia všetci spoločníci obmedzene, iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Vklad musia zložiť vopred a musí byť spolu minimálne 5 000 €. Vklad každého spoločníka musí byť aspoň 750 €. Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie, tvorené zo spoločníkov. Môže byť ustanovená aj dozorná rada. Štatutárnym zástupcom spoločnosti je konateľ.

Akciová spoločnosť ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia. Základné imanie a.s. je min. 25 000 €. Imanie je rozdelené na určitý počet podielov – akcií a tie vlastnia jednotliví akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov. Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada.

Okrem týchto druhov spoločností na Slovensku existujú aj špecifické právne formy, akými sú štátny podnik alebo družstvo.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie