Je možné podnikať v prípade prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny?

V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je prechodný pobyt cudzinca viazaný na konkrétny v zákone vymedzený účel.

Jedným z účelov prechodného pobytu je podľa ustanovenia § 27 zákona o pobyte cudzincov aj zlúčenie rodiny, čo umožňuje, aby cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený pobyt napr. na účel podnikania alebo zamestnania nasledovali aj jeho príbuzní. 

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny 

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny môže byť v zmysle zákona o pobyte cudzincov udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je:

  • rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom
  • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
  • závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku sa pritom považuje:

  • manžel (ak manželia majú najmenej 18 rokov)
  • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela
  • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny
  • slobodné dieťa manžela štátneho príslušníka tretej krajiny mladšie ako 18 rokov
  • nezaopatrené slobodné dieťa štátneho príslušníka tretej krajiny staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov manžela štátneho príslušníka tretej krajiny, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu
  • rodič štátneho príslušníka tretej krajiny alebo rodič manžela štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

Pokiaľ po povolení prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny budú príbuzní hľadať aj iné možnosti sebarealizácie v Slovenskej republika (ako napr. podnikanie alebo zamestnanie), vyvstáva otázka, či dôjde k zmene účelu pobytu a teda, či je potrebné žiadať o udelenie prechodného pobytu na nový účel. 

Podnikanie cudzinca s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny 

Podľa ustanovenia § 27 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov môže cudzinec s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny podnikať. Oprávnenie podnikať sa ale nevzťahuje na cudzinca, ktorý ma udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny ako nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo rodič odkázaný na starostlivosť. 

Z uvedeného vyplýva, že cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny môže podnikať aj v rámci prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny a nie je povinný žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Podmienkou však je, že účel zlúčenia rodiny naďalej trvá. Pokiaľ by došlo k zániku účelu zlúčenia rodiny, napr. v dôsledku rozvodu manželstva alebo dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, bude potrebné podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na iný účel alebo ukončenie pobytu na území Slovenskej republiky. 

Výpomoc rodinnému príslušníkovi pri podnikaní 

Pokiaľ by sa cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny chcel zapojiť do podnikania rodinného príslušníka, môže sa stať spoločníkom a / alebo konateľom existujúcej spoločnosti. Taktiež je možné, aby príbuzný vypomáhal pri podnikaní, avšak v takýchto prípadoch je potrebné posúdiť, či by nemohlo dôjsť k naplneniu znakov nelegálneho zamestnávania.

Nelegálnym zamestnávaním podľa ustanovenia § 2a ods. 1) zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku alebo je žiakom / študentom do 26 rokov veku. Zdôrazňujeme, že na podnikateľa právnickú osobu sa uvedená právna úprava nevzťahuje.

Zamestnanie cudzinca s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny

Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zamestnávateľ s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky zamestnať cudzinca s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny. Pokiaľ od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny uplynulo 12 mesiacov nevyžaduje sa povolenie na zamestnanie. Pred uplynutím 12 mesiacov je podmienkou zamestnania cudzinca udelenie povolenia na zamestnanie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Zlúčenie rodiny so študentom

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom. To sa nevzťahuje na rodinného príslušníka podľa odseku 2 písm. f) štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom na účel štúdia (t.j. jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.)

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb v Nemocnici AGEL, Bernolákova 4, pavilón 4, 2.p., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava – AGEL preventívne centrum, Ružinovská 10, Bratislava, každý pracovný deň 7-11 hod., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov  ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie