Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny

Postup pred uzavretím manželstva štátneho občana Slovenskej republiky s cudzincom upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o matrikách“).

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o právne služby a právne poradenstvo nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Dokumenty predkladané cudzincom 

Podľa ustanovenia § 28 zákona o matrikách je cudzinec uzatvárajúci manželstvo v Slovenskej republike povinný matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania, ku dňu uzavretia manželstva)
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Upozorňujeme, že všetky zahraničné verejné listiny predkladané matričnému úradu musia byť (v závislosti od konkrétneho štátu) opatrené apostilou alebo superlegalizované a úradne preložené do slovenského jazyka. 

Dokumenty predkladané štátnym občanom SR 

Štátny občan Slovenskej republiky je podľa ustanovenia § 27 zákona o matrikách povinný najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva predložiť:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o pobyte
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • doklad o rodnom čísle
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Na preukázanie štátneho občianstva, pobytu, rodného čísla a totožnosti postačuje predloženie platného občianskeho preukazu. 

Upustenie predloženia dokumentov 

Ustanovenie § 6 ods. 6 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o rodine“) zakotvuje možnosť požiadať matričný úrad o upustenie predloženia zákonom ustanovených dokladov, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Takáto žiadosť musí byť písomná, osobne podaná snúbencom, podpísaná snúbencom a podrobne odôvodnená. Matričný úrad následne predkladá žiadosť s podrobným stanoviskom do piatich dní od jej doručenia na rozhodnutie okresnému úradu, ktorý do piatich dní po jej doručení o nej rozhodne, pričom matričný úrad je takýmto rozhodnutím viazaný. 

V praxi sa môže uvedený postup aplikovať napr. v prípade, že štát, ktorého občanom je snúbenec s cudzou štátnou príslušnosťou, nevydáva niektorý z dokladov, ktorých predloženie vyžaduje zákon o matrikách. 

Miestna príslušnosť matričného úradu 

Miestna príslušnosť matričného úradu je daná miestom trvalého pobytu jedného zo snúbencov, pričom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o rodine môže miestne príslušný matričný úrad snúbencom povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. 

Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môžu snúbenci urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade. 

Poplatky 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 33,00 EUR, poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 EUR a poplatok za uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 EUR. 

Povolenie na pobyt 

V súvislosti s uzavretím manželstva s cudzincom z tretej krajiny upozorňujeme, že o zámere cudzinca uzavrieť manželstvo na území Slovenskej republiky matričný úrad upovedomuje aj miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Cudzinec sa pri uzatváraní manželstva musí na území SR zdržiavať legálne. Po uzavretí manželstva cudzincovi vzniká nárok na podanie žiadosti o trvalý pobyt na území SR, viac nájdete v našom článku: Vybavenie pobytu pre manžela – cudzinca mime EÚ.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje Nemocnica AGEL, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie