Absencia zamestnanca v práci

Otázka:

Ak sa zámestnávateľ nechce dohodnúť o skončení PP dohodou na určitý deň, môžem skončenie PP riešiť absenciou?

Odpoveď:

Absencia zamestnanca v pravom zmysle slova znamená neprítomnosť zamestnanca na pracovisku. Táto neprítomnosť zamestnanca môže byť zo strany zamestnávateľa ospravedlnená alebo neospravedlnená. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vymedzuje, kedy ide o ospravedlnenú a kedy o neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci.

Ospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci je zo strany zamestnávateľa akceptovaná,  niekedy aj hradená mzdou.

Neospravedlnená absencia zamestnanca znamená, že v práci nie je zamestnávateľom akceptovaná a je považovaná za porušenie pracovnej disciplíny. V dôsledku neospravedlnenej absencie zamestnanca v práci môže zamestnávateľ zamestnancovi napríklad krátiť dovolenku, skončiť pracovný pomer a dokonca v odôvodnených prípadoch si môže od zamestnanca vymáhať i náhradu škody spôsobenú porušením pracovnej disciplíny – absenciou zamestnanca v práci.

Ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu závažným spôsobom, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či dá zamestnancovi výpoveď alebo s ním skončí pracovný pomer okamžite.

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu, aby sa k dôvodom vyjadril.

Neospravedlnená absencia viac ako jednej pracovnej zmeny je zvyčajne považovaná za závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže:

  • okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
  • dať zamestnancovi  výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e)  Zákonníka práce

Zamestnávateľ následne môže vyžadovať od zamestnanca aj náhradu škody, ktorá mu vznikla konaním (resp. nekonaním) zamestnanca, ako sú napríklad náklady na zabezpečenie náhradného plnenia úloh, ktoré mal pôvodne splniť zamestnanec.

Upozorňujeme, že okamžte nie je možne skončiť pracovný pomer “s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.”  Možnosť výpovede však nie je vylúčená s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke skončiť pracovný pomer výpoveďou.