Ako vykonať zmeny v obchodnom registri?

Otázka:

Akým spôsobom je možné vykonať zmeny v obchodnom registri?

Odpoveď:

Zmeny v obchodnom registri sa vykonávajú v závislosti od konkrétnej zmeny. Podľa toho,  či chce navrhovateľ vykonať zmenu listinne alebo elektronicky závisí aj spôsob podávania návrhu na príslušný okresný súd. V prípade podania návrhu na súd elektronicky sa súdne poplatky znižujú na polovicu. V prípade listinného podania sa k návrhu pripájajú prílohy v origináli v dvoch vyhotoveniach. Pri elektronickom podaní sa návrh podpíše zaručeným elektronickým podpisom a k podaniu takéhoto návrhu musí navrhovateľ disponovať občianskym preukazom s čipom.

Podľa toho, o akú zmenu v obchodnom registri ide, sa prikladajú aj prílohy.

Zmenový formulár sa líši v závislosti od právnej formy subjektu, ktorého sa zmena týka. Formulár návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri je dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti.