Vyživovacia povinnosť na neplnoleté dieťa

Otázka:

Aká by asi mala byť primeraná výška platenia výživného druhému rodičovi na ich štyri maloleté deti pri rovnomernej striedavej starostlivosti, ak obaja rodičia majú rovnaké náklady na svoje vlastné domácnosti, ale jeden rodič má čistý príjem 1350 eur a druhý len 750 eur?

Odpoveď:

Otázku výživného počas striedavej osobnej starostlivosti upravuje § 62 ods. 6 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“), v zmysle ktorého súd môže určiť výživné aj pri striedavej osobnej starostlivosti s prihliadnutím na dĺžku osobnej starostlivosti každého rodiča, avšak určenie výživného nie je podmienkou.

Určenie primeranej výšky výživného zo strany druhého rodiča sa v tomto prípade necháva na zváženie súdu, ktorý po dôkladnom preskúmaní na základe predloženého príjmu obidvoch rodičov zhodnotí, či je určenie výživného dôvodné, prípadne určí tiež konkrétnu výšku, ktorú je rodič maloletých detí povinný uhrádzať.

S prihliadnutím na § 62 ods. 2 Zákona o rodine, podľa ktorého: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov“ možno konštatovať, že v prípade značne rozdielneho príjmu má dieťa právo na rovnakú životnú úroveň u obidvoch rodičov, v takomto prípade sa určenie výživného javí ako dôvodné.

Uvedené potvrdzuje aj rozhodnutie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19Cop/6/2005 zo dňa 23.04.2015, ktorý v rozsudku uvádza: „Prioritou pri striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, trvajúcej rovnako dlhú dobu u každého z rodičov je s poukazom na ust. § 62 ods. 6 Zákona o rodine neučenie výživného. Výnimku tvorí iba taká situácia,  keď sú príjmy rodičov mimoriadne rozdielne.“

Otázka:

Dcérka sa narodila v júli 2018 a môj ex s nami nebýva od januára a na malú odvtedy neprispel ani cent. Ale ani november a december do rodinného rozpočtu nič neprispel, keďže nemal robotu. Ale ani posledné dva mesiace predtým neprispel veľa. Od konca februára má robotu, ale ku dnešnému dňu už tretiu a neviem koľko má na zmluve. Ja bývam naspäť u rodičov, ktorý mi hlavne finančne vypomáhajú, inak by som neprežila. S ex sme sa dohodli, že mi bude platiť 200 EUR mesačne na malú, ale zatiaľ som sa nedočkala. Nie sme zosobášení, ako mám postupovať?

Odpoveď:

S bývalým partnerom sa môžete dohodnúť na úprave práv a povinností voči Vášmu dieťaťu. Takáto dohoda však musí byť schválená súdom. Daná skutočnosť vyplýva z § 36 ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine, podľa ktorého „Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.“

Toto ustanovenie slúži aj na prípad, keď jeden z rodičov aj napriek dohode svoje povinnosti neplní.

V prípade, ak sa s bývalým partnerom dohodnete na úprave práv a povinností je potrebné podať návrh na súd.

Súd Vami podaný návrh dohody nemusí v plnom rozsahu schváliť, nakoľko rozhoduje najmä v najlepšom záujme dieťaťa. To znamená, že Vaším návrhom nie je viazaný a Váš návrh môže autoritatívnym rozhodnutím upraviť. Na najlepší záujem dieťaťa sa prihliada najmä vo veciach výživného, osobnej starostlivosti, či styku dieťaťa s druhým rodičom.

Ak sa s bývalým partnerom nedohodnete, druhou možnosťou je žiadať súdnou cestou určenie výživného.

Otázka:

Som rok po rozvode a moja finančná situácia je veľmi zlá. Súd zveril maloletého syna do mojej starostlivosti a jeho otec naňho pravidelne prispieva. Avšak býva často chorý a ja s ním musím byť neustále doma. Kvôli tomu ma už v druhej práci po skúšobnej dobe nevzali na trvalý pracovný pomer. Kvôli tomu momentálne nemám financie na základne životné potreby pre mňa a pre syna.

Odpoveď:

To či má jeden z manželov nárok na výživne od druhého manžela po rozvode sa nedá jednoznačne určiť, nakoľko súd skúma rôzne náležitosti a kritéria, ktoré by tento nárok potvrdzovali.

V zmysle § 72 ods.1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine: „Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.“

Zákon ustanovuje niekoľko podmienok na to, aby Vám nárok na príspevok mohol byť priznaný, a to:

  • manželstvo musí byť právoplatne rozvedené
  • jeden z manželov nie je schopný sa samostatne uživiť
  • schopnosti a možnosti druhého manžela zodpovedajú tomu, aby mohol manželovi prispievať
  • súlad s dobrými mravmi

Táto povinnosť nevzniká automaticky zo zákona, ale v prípade, ak sa na tom manželia dohodnú alebo o tom po preskúmaní rozhodne súd. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že príspevok rozvedeného manžela ma prednosť pred ostatnými vyživovacími povinnosťami.

Medzi nevyhnutnú výživu manžela nepatria len nevyhnutné náklady na stravovanie manžela ale aj uspokojovanie iných potrieb súvisiacich s jeho zdravotným stavom, vekom a spôsobom života.

Pre objasnenie prikladáme aj úryvok z rozhodnutia R 39/1968:„Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, súd v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne aj na celkové pomery rozvedeného manžela, na druh majetku, na účel, na ktorý je určený, a pod.“

V prípade zmeny okolností od vydania pôvodného rozhodnutia upravujúceho výživné na syna (napr. zvýšenie nákladov v dôsledku zhoršenia jeho zdravotného stavu, zvýšenie nákladov na liečbu a pod.) je možné taktiež podať návrh na zmenu výšky výživného na syna.