Predaj podniku a zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený.

Predaj podniku a pracovnoprávne vzťahy

Predajom podniku na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Rovnako tak práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

Na kupujúceho tiež prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku.

Možnosti veriteľov pri predaji podniku

Ak má veriteľ za to, že predajom podniku sa nepochybne zhorší vymožiteľnosť jeho pohľadávky, môže sa obrátiť na súd, aby určil, že voči nemu je prevod záväzku predávajúceho na kupujúceho neúčinný.

Veriteľ tak musí urobiť v lehote do 60 dní odo dňa, keď sa dozvedel o predaji podniku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol predaj zapísaný do obchodného registra. V prípade, ak predávajúci nie je zapísaný v obchodnom registri, môže byť podaný odpor na súde do 60 dní odo dňa, keď sa veriteľ dozvie o predaji podniku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak veriteľ úspešne uplatní svoje právo na súde, je predávajúci povinný voči nemu splniť záväzok v dobe splatnosti a je oprávnený požadovať od kupujúceho poskytnuté plnenie s príslušenstvom.

Predaj podniku a obchodné meno

Ak zo zmluvy o predaji podniku nevyplýva niečo iné, automaticky prechádza na kupujúceho aj oprávnenie používať obchodné meno spojené s predávaným podnikom. Výnimku tvorí len prípad, ak by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby. Tomuto prevodu nebráni zmena označenia právnej formy osoby oprávnenej podnikať.

V prípade, ak sa podnik predáva medzi fyzickými osobami, môže kupujúci používať obchodné meno predávajúceho, ak to zmluva určuje a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.

Odovzdanie vecí a nedobudnutie vlastníckeho práva pri predaji podniku

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k veciam, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji podniku, až dňom účinnosti zmluvy. K nehnuteľnostiam nadobudne vlastnícke právo až povolením vkladu do katastra nehnuteľností.

Obchodný zákonník v § 483 stanovuje, že predávajúci je povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku. O prevzatí sa spíše zápisnica, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. Akonáhle kupujúci prevezme veci zahrnuté do predaja, prechádza naňho nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

Vady vecí pri predaji podniku

Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo musí vedieť. V opačnom prípade bude predávajúci zodpovedať za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť.

V zápisnici sa tiež uvedú chýbajúce aj vadné veci. Pokiaľ by tieto veci neboli v zápisnici uvedené, nebolo by možné priznať kupujúcemu právo na zľavu z kúpnej ceny. Výnimkou je iba prípad, ak predávajúci o nich vedel v čase odovzdania. Ak sa zistia vady vecí až pri prevádzke podniku, nastávajú tieto účinky, ak tieto vady kupujúci neoznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo pri odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji podniku

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak podnik nie je spôsobilý na prevádzku určenú v zmluve a vady včas oznámené sú neodstrániteľné alebo ich predávajúci neodstráni v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určí. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti tvoriacej súčasť podniku neprejde na kupujúceho a predávajúci neodstráni túto vadu v primeranej dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie