Prevod obchodného podielu v spoločnosti

Problematiku prevodu obchodného podielu nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom obchodný podiel si predstavujeme práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Pojem obchodný podiel je veľmi úzko prepojený s pojmom vklad spoločníka. Napriek tomu treba dávať pozor, z toho dôvodu, že nejde o totožné pojmy a je neprípustné ich zamieňať.

Prevod obchodného podielu – základné pojmy

Pojem vklad je Obchodným zákonníkom definovaný ako súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sú spoločníkom vložené do spoločnosti a nimi sa podieľa na výsledku podnikania spoločnosti. Pre jednoduchšie vysvetlenie, veľkosť vkladu spoločníka je určujúca, pre veľkosť obchodného podielu spoločníka v spoločnosti. S vkladom spoločník nemôže voľne disponovať, pretože vklad sa po jeho vložení stáva majetkom spoločnostiObchodným podielom však spoločník disponovať môže a to za podmienok stanovených v spoločenskej zmluve.

Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na tretiu osobu. Spoločník môže svoj obchodný podiel previesť zmluvou na iného spoločníka so súhlasom valného zhromaždenia. Čo sa týka prevodu obchodného podielu na tretiu osobu, prevod prichádza do úvahy len ak to pripúšťa spoločenská zmluva.

Ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce prevod obchodného podielu majú dispozitívny charakter, čo v praxi znamená, možnosť spoločníkov dohodnúť sa na úplne odlišnej právnej úprave prevodu obchodného podielu. Zákon tu spoločníkom ponecháva do istej miery voľnú ruku.

Prevod obchodného podielu sa realizuje na základe zmluvy, ktorá má písomnú formu. Predmet zmluvy musí byť dostatočne vymedzený a treba v zmluve uviesť aj fakt, v akej miere bol vklad prevodcu do spoločnosti splatený, poprípade, či už bol vklad splatený. Ak vklad do spoločnosti ešte v plnej miere splatený nebol, prevádzajúci spoločník ručí za splatenie vkladu toho, kto tento podiel nadobúda. Okrem písomnej formy zmluvy o prevode obchodného podielu a osvedčenia podpisov účastníkov, je tu ďalšia podmienka pre platnosť zmluvy, a to vyhlásenie toho, kto nadobúda podiel (nadobúdateľ) a nie je spoločníkom, že pristupuje k spoločenskej zmluve.

Zmeny pri prevode obchodného podielu od 17.07.2022

Súhlas správcu dane od 17.07.2022 nie je potrebný

Od 17.7.2022 sa už neprikladá pri prevode obchodného podielu do obchodného registra súhlas správcu dane, resp. vyhlásenie, že prevodca / nadobúdateľ nie je povinný doložiť súhlas správcu dane. 

Pri založení s.r.o. stále platí, že „spoločnosť nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, pričom toto neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“ (§ 105 b Obchodného zákonníka)

Z Obchodného zákonníka tak vypadnú od 17.07.2022 tieto ustanovenia § 115 :

„(6) Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.

(7) Povinnosť podľa odseku 6 má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

(8) Väčšinovým obchodným podielom sa na účely odsekov 7, 9 a 10 rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

(9) Ustanovenie odseku 6 sa nepoužije, ak spoločnosť podľa tohto zákona nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel alebo ak spoločnosť prevádza podľa tohto zákona vlastný väčšinový podiel. Ustanovenie odseku 6 sa nepoužije voči zahraničnej osobe bez ohľadu na to, či je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu.

(10) Ak spoločnosť nemá podľa tohto zákona povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane podľa osobitného zákona, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť podľa tohto zákona.“

Zmena okamihu účinnosti prevodu obchodného podielu

Rovnako od júla 2022 platí, že účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti (ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje). Zápis do obchodného registra bude mať tak len deklaratórny účinok.

Uvedené zmeny súvisia s prijatím zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku.

Prečítajte si aj:

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie