Predaj podniku alebo jeho časti

Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom.

V oblasti predaja podniku alebo jeho časti zabezpečíme

Predaj podniku si vyžaduje viacero úkonov, a to z daňového i právneho hľadiska. Ide zároveň o proces, s ktorým právny poriadok spája viacero požiadaviek a náležitostí, ktoré musia byť pri predaji splnené. 

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k veciam, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji podniku, až dňom účinnosti zmluvy. K nehnuteľnostiam nadobudne vlastnícke právo až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • asistenciu pri plnení podmienok, ktoré zákon spája s predajom podniku.

Obchodný zákonník v § 483 stanovuje, že predávajúci je povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku. O prevzatí sa spíše zápisnica, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. Akonáhle kupujúci prevezme veci zahrnuté do predaja, prechádza naňho nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo musí vedieť. V opačnom prípade bude predávajúci zodpovedať za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť. 

Prečo my?

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Cenník a poplatky

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces jej predaja alebo jej časti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.