Sprostredkovanie zamestnania – výkon činnosti mimo sídla, získanie oprávnenia

V dnešnom článku sa pozrieme na prípad vykonávania činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu (po novom „sprostredkovanie zamestnania za úhradu mimo činnosti športového agenta“) mimo priestorov sídla spoločnosti, resp. mimo miesta podnikania podnikateľa zapísaného v živnostenskom registri.

Ak bude podnikateľ prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať činnosť v predmete podnikania „sprostredkúvanie zamestnania za úhradu“ mimo svojho sídla, bude v danom priestore prijímať klientov v určitých otváracích hodinách, tzn. bude v danom priestore prevádzkovať živnosť, považuje sa takýto priestor za prevádzkareň v zmysle zák. č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon. 

Prevádzkareň je potrebné ohlásiť na živnostenskom úrade príslušnom podľa sídla, resp. miesta podnikania podnikateľa. Prostredníctvom živnostenského úradu a služby Jednotného kontaktného miesta (JKM) je možné ohlásiť zriadenie prevádzkarne aj na daňový úrad. 

Zároveň chceme upozorniť, že v každej prevádzkarní je potrebné mať zodpovedného zástupcu pre danú viazanú, resp. remeselnú živnosť, ktorá sa bude v danom priestore prevádzkovať (§11 ods. 8 živnostenského zákona). 

Získanie oprávnenia na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu 

Nakoľko predmetná činnosť spadá pod viazanú živnosť, na jej vykonávanie je potrebné mať v prípade právnickej osoby ustanoveného zodpovedného zástupcu, ktorý disponuje vysokoškolským vzdelaním aspoň prvého stupňa. O predmetné podnikateľské oprávnenie sa žiada okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, príslušný podľa sídla spoločnosti (v prípade fyzickej osoby podľa miesta podnikania). 

Práva a povinnosti sprostredkovateľa 

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, by mal uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu podľa zákona obsahuje najmä:

  1. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa
  2. dĺžku trvania zamestnania
  3. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
  4. spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
  5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody

Sprostredkovateľ má viaceré povinnosti aj voči ústrediu práce, najmä v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka poskytovať správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok. 

Upozorňujeme, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. 

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie