Založenie a zmeny v spoločnosti od 1. septembra 2018

Dňa 12.10.2017 bol prijatý zákon č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako "novela"). Niektoré zo zmien, ktoré boli uvedeným zákonom zakotvené do právneho poriadku nadobudli účinnosť až prvého septembra. Niektoré z týchto zmien si priblížime v dnešnom článku.

Založenie spoločnosti od 1. septembra 2018 

S účinnosťou od 1. septembra 2018 nemôže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť osoba vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne

Osoba vedená v zozname dlžníkov môže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť iba v prípade, že by jej správca dane (daňový úrad alebo colný úrad) alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelili súhlas. 

Pre osoby, ktoré nie sú vedené v zozname dlžníkov sa založenie spoločnosti zjednodušilo, a to tým, že súhlas správcu dane sa u nich nebude vyžadovať. 

Zakotvením možnosti založenia spoločnosti osobou vedenou v zozname dlžníkov na základe doloženia súhlasu sa myslí na prípady, kedy je osoba síce vedená v zozname dlžníkov, ale jej dlh už zanikol. Umožní sa tak založenie spoločnosti bez toho, aby sa čakalo na aktualizáciu zoznamu, kde by už zakladateľ spoločnosti nebol uvedený. 

Prevod obchodného podielu 

Po novom podľa ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka: „Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.“ 

Uvedené skutočnosti je obchodný register po novom povinný pred zápisom zmeny spoločníka preveriť. 

Súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu je od 1. septembra povinné predložiť iba v prípade, že spoločník alebo nadobúdateľ obchodného podielu je vedený v zozname daňových dlžníkov. 

Výmaz z obchodného registra súhlas Sociálnej poisťovne 

Pri výmaze z obchodného registra pribudla v určitých prípadoch povinnosť doložiť súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom z obchodného registra bude potrebný, ak je spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. 

Súhlas je Sociálna poisťovňa povinná vydať do piatich pracovných dní od podania žiadosti. Súhlas bude vydaný v prípade, že Sociálna poisťovňa voči žiadateľovi nevedie pohľadávku alebo ak pohľadávka neprevyšuje sumu vo výške určenej generálnym riaditeľom (v súčasnosti 5 eur). 

Povinnosť doloženia súhlasu správcu dane s výmazom z obchodného registra nebola novelou dotknutá, čiže aj naďalej je potrebné dokladať do obchodného registra tieto súhlasy. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie