Zlúčenie / splynutie / rozdelenie spoločností a povinnosť podania ďalších príloh do obchodného registra

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Zlúčenie / splynutie / rozdelenie spoločností a povinnosť podania ďalších príloh do obchodného registra

Obsah

Zlúčenie spoločností Ďalšie prílohy od 01.01.2016 Splynutie / rozdelenie spoločností Tlačivá podávané do obchodného registra pri zlúčení spoločností Kríza spoločnosti

Zlúčenie spoločností

Vyhláškou č. 91/2015 s účinnosťou od 07.05.2015 sa k návrhu na zápis údajov pri zlúčení spoločností prikladá aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že:

1. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,


2. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti,

O zlúčení spoločností sme vás už informovali aj v tomto našom článku.

Ďalšie prílohy od 01.01.2016

S účinnosťou od 01.01.2016 bude ďalšou prílohou prikladanou k návrhu na zápis aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta

Splynutie / rozdelenie spoločností

V prípade splynutia a zlúčenia spoločností sa tieto čestné vyhlásenia týkajú iba zanikajúcich spoločností.

Tlačivá podávané do obchodného registra pri zlúčení spoločností

V prípade zlúčenia spoločností je potrebné naďalej podať do obchodného registra dve tlačivá. Jedným je tlačivo na výmaz údajov z obchodného registra, ktorým sa spoločnosť navrhne z obchodného registra vymazať ako zanikajúca spoločnosť v dôsledku zlúčenia.

Druhým tlačivo je klasické tlačivo, ktorým sa oznamujú obchodnému registru zmeny v spoločnosti.

Ďalšie prílohy k návrhom ustanovuje vyhláška č. 25/2004 Z. z.

Kríza spoločnosti

Ustanovenia o kríze spoločnosti sa do právneho poriadku SR zaraďujú s účinnosťou od 01.01.2016. Podľa nového § 67a Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze v dvoch prípadoch:

  • ak je v úpadku alebo
  • jej úpadok hrozí.

Zákon ustanovuje, kedy spoločnosti úpadok hrozí. Ide o situáciu, keď pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Zákon zavádza aj nové povinnosti štatutárneho orgánu v prípade krízy. Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.

Bližšie informácie o kríze spoločnosti vám prinesieme v ďalšom článku.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.