Zrušenie a zánik nadácie – dôvody zrušenia, postup

Ukončenie činnosti nadácie prebieha v dvoch krokoch – zrušenie a zánik. Nadácia zaniká dňom výmazu z príslušného registra. Samotnému zániku nadácie predchádza jej zrušenie. Zrušenie a zánik nadácie upravuje zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka (ďalej len „zákon o nadáciách“).

Ak máte záujem o zrušenie nadácie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Prečítajte si aj:

Zrušenie nadácie

Nadácia sa zrušuje:

 1. uplynutím doby, na akú bola založená,
 2. dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
 3. rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
 4. rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
 5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok,
 7. zlúčením alebo splynutím s inou nadáciou,
 8. premenou na neinvestičný fond.

Zrušenie nadácie z dôvodu rozhodnutia súdu a nariadenie jej likvidácie

Na návrh zakladateľa, ministerstva, alebo osoby, ktorá má na veci právny záujem súd zruší nadáciu zo zákonných dôvodov a nariadi jej likvidáciu v prípade, ak:

 1. sa zníži jej nadačné imanie – v prípade, ak klesne pod zapísanú hodnotu, vzniká dôvod na zrušenie nadácie,
 2. v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 5 zákona o nadáciách nadácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok – nadácia má povinnosť každoročne predkladať výročnú správu, ak tak neurobí, ministerstvo je oprávnené uložiť jej pokutu, ktorú jej zašle s výzvou, aby v uvedenej lehote (nie kratšej ako 30 dní) doložila výročnú správu, ak táto lehota márne uplynie, vzniká dôvod na zrušenie nadácie,
 3. nadácia porušuje ustanovenie § 29 ods. 3 – majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu,
 4. neboli zvolené orgány nadácie, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako šiestimi mesiacmi, alebo orgány nadácie neboli doplnené na požadovaný počet,
 5. nadácia po čas dlhší ako jeden rok nevykonáva nadačnú činnosť – neposkytuje peňažné a nepeňažné prostriedky z majetku nadácie tretím osobám, alebo nespravuje majetok nadácie vrátane nadačných fondov,
 6. nadácia používa majetok v rozpore s týmto zákonom alebo s nadačnou listinou.

Súd môže zrušiť nadáciu a nariadiť jej likvidáciu aj v prípade, ak nadácia iným závažným spôsobom alebo opakovane porušila ustanovenia zákona o nadáciách. Zrušeniu nadácie musí predchádzať návrh.

Zrušenie nadácie bez likvidácie

V zmysle § 16 ods. 2 zákona o nadáciách: „Likvidácia sa nevyžaduje, ak:

 1. majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
 2. sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 3. po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.

Zrušenie nadácie s likvidáciou

Ak sa rozhodnete dobrovoľne zrušiť svoju nadáciu, pravdepodobne sa nevyhnete procesu jej likvidácie. Nadácia totiž aspoň účtovne má nejaký majetok a ten je potrebné „zlikvidovať“.

V zmysle § 20a ods. 4 Občianskeho zákonníka: „Ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností sa primerane použijú aj na likvidáciu inej právnickej osoby, pokiaľ z ustanovení upravujúcich tieto právnické osoby nevyplýva niečo iné.

Správna rada vymenuje likvidátora, ktorý sa stáva štatutárnym orgánom nadácie počas likvidácie,  ktorý koná v mene likvidácie, robí úkony vedúce k likvidácii a zodpovedá za výkon svojej funkcie rovnako ako správca nadácie. Údaje o likvidátorovi sa zapisujú do registra mimovládnych organizácií.

 V zmysle § 18 ods. 1 zákona o nadáciách: „Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra. Počas likvidácie sa používa názov nadácie s dodatkom „v likvidácii“.

V prípade, ak likvidátor zistí predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

K dňu vstupu nadácie do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch nadácie všetkým členom správnej rady.

Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.

Zákon chráni verejnoprávny účel nadácií a majetok určený na plnenie verejnoprávneho účelu aj tým, že určuje povinnosť likvidátora ponúknuť likvidačný zostatok inej nadácii alebo obci, kde má zrušená nadácia sídlo. Obec môže takýto zostatok použiť len na verejnoprospešný účel. Majetok tvoriaci nadačné imanie nadácie možno ponúknuť iba inej existujúcej nadácii podľa tohto zákona. Keďže zákon neurčuje, čo v prípade, ak iná nadácia alebo obec neprijme likvidačný zostatok alebo nadačné imanie, v takom prípade možno použiť pravidlá na naloženie s týmto majetkom podľa prípadných pravidiel nadačnej listiny. Ak takých niet, zostáva to na rozhodnutí správnej rady.“ (EPI komentár zákona o nadáciách)

Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra. Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho vymenoval.

Zánik nadácie

Nadácia zaniká dňom výmazu z príslušného registra.

Dokumenty potrebné k výmazu nadácie z registra:

Podľa Ministerstva vnútra SR sa k návrhu na výmaz nadácie prikladá najmä:

 • návrh likvidátora na výmaz nadácie z registra (podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený),
 • rozhodnutie správnej rady o zrušení nadácie alebo rozhodnutie zakladateľa o zrušení nadácie, ak je správna rada nefunkčná viac ako 1 rok,
 • konečná správa o priebehu likvidácie nadácie v prípade zrušenia s likvidáciou, ročná účtovná závierka ku dňu vstupu nadácie do likvidácie a ku dňu ukončenia likvidácie,
 • doklad o prevode nadačného imania na inú nadáciu,
 • uznesenie správnych rád o zrušení nadácie bez likvidácie spolu so zmluvou o ich zlúčení a rozhodnutie zakladateľa, ak rozhodol o zrušení nadácie,
 • uznesenie správnej rady o premene nadácie na neinvestičný fond.

(zdroj: minv.sk)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie